Aktualności

Aktualności

Twórcze lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

Twórcze lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Okładka

Adresowany do polonistów poradnik „Twórcze lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej” jest próbą wskazania, jakie miejsce zajmuje twórczość w nowej podstawie programowej języka polskiego dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum oraz  jak  w świetle podstawy programowej i pedagogiki twórczości kształtować postawę twórczą uczniów.  Autorki, dr Renata Bryzek i dr Wioletta Kozak, poza wskazówkami metodycznymi zamieściły […]

Szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”

fot. Adobe Stock

Rozpoczynamy rekrutację na II edycję szkolenia e-learningowego „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”, które odbędzie się w terminie od 8 sierpnia do 30 września 2019 r. Do udziału zapraszamy specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz specjalistów szkolnych, którzy zajmują się w swoich szkołach planowaniem działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Tworzenie oferty programowej […]

Wyniki egzaminu maturalnego 2019

fot. www.freepik.com

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała informację o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło 247 230 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie CKE.

Warsztat pracy doradcy metodycznego – ramowy program szkolenia dla nowo powołanych doradców metodycznych

Warsztat pracy doradcy metodycznego – ramowy program szkolenia dla nowo powołanych doradców metodycznych. Okładka

Propozycja ramowego programu szkolenia Warsztat pracy doradcy metodycznego przeznaczonego dla nowo powołanych doradców metodycznych została przygotowana przez Wydział Innowacji i Rozwoju ORE w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

podsumowanie roku szkolnego

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski wspólnie z wiceminister Marzeną Machałek i wiceministrem Maciejem Kopciem podsumował rok szkolny 2018/2019. Prawie 5 mln uczniów i słuchaczy (4 961 144 ) z ponad 26,6 tys. szkół (26 601) dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozpocznie jutro wakacje. W środę, 19 czerwca kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach.

Narzędzie do monitoringu stopnia wdrażania standardów funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych – podsumowanie konsultacji

fot. Adobe Stock

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji (WRS ORE) zorganizował posiedzenie podsumowujące swoją dwuletnią współpracę z Zespołem Ekspertów w zakresie opracowania Narzędzia do monitoringu stopnia wdrażania standardów funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Idź do góry