System Kierowania − Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Do zadań MOS należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Rekrutacja do placówek odbywa się na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rejestr funkcjonujących Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii znajduje się w Systemie Informacji Oświatowej, gdzie zgłaszane są wszystkie funkcjonujące Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii. Dane na dzień 23.09.2020 r. pozwalają stwierdzić, że obecnie na terenie Polski placówek typu MOS znajduje się 86.

Wykaz MOS.

Ostatnia aktualizacja: 23 września 2020