Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – zadania

Do zakresu działania Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii (WRS) należy w szczególności:

 1. Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.
 2. Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu wspomagania szkół i placówek w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.
 3. Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, specjalistów oraz dyrektorów szkół i placówek w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.
 4. Wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze resocjalizacji i socjoterapii, w tym:
  1. Opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych.
  2. Przygotowywanie ogólnokrajowych programów wspierających szkoły i placówki oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji.
 5. Zarządzanie i obsługa centralnego systemu wskazywania miejsc dla nieletnich (w ramach prowadzonego systemu teleinformatycznego) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
 6. Administrowanie bazami danych dotyczącymi młodzieżowych ośrodków wychowawczych i nieletnich, posiadających postanowienie sądu o zastosowaniu środka wychowawczego.
 7. Opracowywanie analiz i raportów związanych z pobytem młodzieży w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w tym dotyczących stopnia wykorzystania oraz zapotrzebowania na miejsca w tych ośrodkach.
 8. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz kuratoriami oświaty w zakresie obejmującym zabezpieczenie miejsc dla nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 9. Podejmowanie inicjatyw służących współpracy i koordynacji działań różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz wspierania dziecka i rodziców,
 10. Promowanie działalności nowatorskiej w zakresie resocjalizacji i socjoterapii.
 11. Wsparcie eksperckie w zakresie produktów powstających w ramach projektów konkursowych realizowanych w Priorytecie III PO KL w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.
 12. Wydawanie opinii o produktach powstających w ramach projektów innowacyjnych realizowanych w Priorytecie III PO KL, w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.
 13. Współpraca merytoryczna w obszarze resocjalizacji i socjoterapii, z zespołami realizującymi projekty systemowe w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007−2013.
Kierownik Wydziału
Maria Depta
tel. 22 570 83 14

Katarzyna Giemza
tel. 22 570 83 27

Teresa Kaniowska
tel. 22 570 83 22

Marta Paluch
tel. 22 570 83 21

Korespondencję prosimy kierować na adresy e-mail:
Lokalizacja Wydziału: ul. Polna 46a w Warszawie.

Ostatnia aktualizacja: 14 sierpnia 2019

Idź do góry