System Kierowania – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji jako resocjalizacyjno-wychowawcze, a dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne.

Do zadań MOW należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są wyłącznie dla młodzieży, wobec której Sądy Rodzinne i Nieletnich zastosowały (w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW.

Według stanu na dzień 10.09.2020 roku w Polsce funkcjonuje 94 MOW, w tym:

  • placówki dla dziewcząt – 28
  • placówki dla chłopców – 57
  • placówki koedukacyjne – 9

93 placówki przeznaczone są dla nieletnich w normie intelektualnej, w tym:

  • dla chłopców – 56
  • dla dziewcząt – 28
  • koedukacyjne – 9

22 placówek przeznaczonych jest dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim, w tym:

  • dla chłopców – 15
  • dla dziewcząt – 7

Mapy:

Opis alternatywny do mapy rozmieszczenia Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Opis alternatywny do mapy Liczba Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Ostatnia aktualizacja: 10 września 2020