System Kierowania – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji jako resocjalizacyjno-wychowawcze, a dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne.

Do zadań MOW należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są wyłącznie dla młodzieży w wieku 10-18 lat, wobec której Sądy Rodzinne i Nieletnich zastosowały (w trybie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich) środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW.

Według stanu na dzień 23.09.2022 roku w Polsce funkcjonuje 90 MOW, w tym:

  • placówki dla chłopców – 52
  • placówki dla dziewcząt – 27
  • placówki koedukacyjne – 10

89 placówki przeznaczone są dla nieletnich w normie intelektualnej, w tym:

  • dla chłopców – 52
  • dla dziewcząt – 27
  • koedukacyjne – 10

24 placówki przeznaczone są dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym:

  • dla chłopców – 14
  • dla dziewcząt – 9
  • koedukacyjne − 1

Mapy:

Opis alternatywny do mapy rozmieszczenia Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Opis alternatywny do mapy Liczba Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa