System Kierowania – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji jako resocjalizacyjno-wychowawcze, a dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne.

Do zadań MOW należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są wyłącznie dla młodzieży, wobec której Sądy Rodzinne i Nieletnich zastosowały (w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW.

Według stanu na dzień 23.03.2022 roku w Polsce funkcjonuje 93 MOW (1 ośrodek w stanie likwidacji), w tym:

  • placówki dla dziewcząt – 28
  • placówki dla chłopców – 55
  • placówki koedukacyjne – 10

92 placówki przeznaczone są dla nieletnich w normie intelektualnej, w tym:

  • dla chłopców – 54
  • dla dziewcząt – 28
  • koedukacyjne – 10

24 placówki przeznaczone są dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym:

  • dla chłopców – 14
  • dla dziewcząt – 9
  • koedukacyjne − 1

Mapy:

Mapa. Rozmieszczenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW). Stan na dzień 23.03.2022

Opis alternatywny do mapy rozmieszczenia Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Mapa. Liczba młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW). Stan na dzień 23.03.2022

Opis alternatywny do mapy Liczba Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa