Nowe zawody w branży budowlanej oraz w branży transportu wodnego

© Nightman1965 Bank zdjęć Photogenica
© Nightman1965 Bank zdjęć Photogenica

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 204). Rozporządzenie wprowadza sześć nowych zawodów, w tym cztery nowe zawody w branży budowlanej oraz dwa nowe zawody w branży transportu wodnego1. Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego. Zmiany w klasyfikacji wprowadzano na wniosek Ministra Rozwoju i Technologii (ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa; ministra właściwego do spraw gospodarki) oraz Ministra Infrastruktury (ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej), w związku z występującym na rynku pracy zapotrzebowaniem na pracowników posiadających wykształcenie wymagane dla wymienionych poniżej zawodów.

Cztery nowe zawody w branży budowlanej to:

  1. monter konstrukcji targowo-wystawienniczych – symbol cyfrowy zawodu 711906, kwalifikacja BUD.30. Wykonywanie robót związanych z konstrukcją scen i stoisk targowo-wystawienniczych; kształcenie w branżowej szkole I stopnia; możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych; zawód stanowi podbudowę do kształcenia w zawodzie technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego;

  2. technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego – symbol cyfrowy zawodu 311223, kwalifikacje BUD.30. Wykonywanie robót związanych z konstrukcją scen i stoisk targowo-wystawienniczych, BUD.33. Projektowanie, nadzorowanie i organizacja robót związanych z konstrukcją scen i stoisk targowo-wystawienniczych; kształcenie w technikum i w branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu monter konstrukcji targowo-wystawienniczych); możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych;

  3. technik montażu i automatyki stolarki budowlanej – symbol cyfrowy zawodu 311222, kwalifikacje BUD.10. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej, BUD.32. Organizacja i nadzorowanie robót związanych z montażem i automatyką stolarki budowlanej; kształcenie w technikum i w branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu monter stolarki budowlanej); możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych;

  4. technik izolacji przemysłowych – symbol cyfrowy zawodu 311608, kwalifikacje BUD.07. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych, BUD.31. Organizacja i kontrola robót izolacyjnych oraz sporządzanie kosztorysów; kształcenie w technikum i w branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu monter izolacji przemysłowych); możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.

Dwa nowe zawody w branży transportu wodnego:

  1. technik elektroautomatyk okrętowy – symbol cyfrowy zawodu 315106, kwalifikacje TWO.10. Montaż i uruchamianie systemów automatyki okrętowej, TWO.11. Wykonywanie i organizacja prac związanych z  eksploatacją systemów automatyki okrętowej; kształcenie w technikum oraz w dwuletniej szkole policealnej prowadzącej kształcenie wyłącznie w formie dziennej;

  2. technik przemysłu jachtowego – symbol cyfrowy zawodu 311947, kwalifikacje TWO.02. Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi, TWO.12. Organizacja budowy, remontu i modernizacji jachtów i łodzi; kształcenie w technikum i w branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu monter jachtów i łodzi); możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.

Należy podkreślić, że umożliwiono absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację ścieżki zawodowej, tzn. dalszą naukę w branżowej szkole II stopnia na podbudowie zawodu monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, monter stolarki budowlanej, monter izolacji przemysłowych, monter jachtów i łodzi.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa