Informacje dotyczące kształcenia zawodowego

Kształcenie zawodowe 2019

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami związanymi z organizacją roku szkolnego 2019/2020 przygotowaliśmy dla Państwa podstawowe informacje o organizacji kształcenia zawodowego w szkołach od 1 września 2019 r. Mamy nadzieję, że ten materiał i bieżące informacje zawarte w sieci wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego NAUKA ZAWODU pomogą Państwu w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.

Zamieściliśmy na stronie internetowej ORE podstawy programowe kształcenia w zawodach (Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2019),

Sukcesywnie zamieszczamy na stronie internetowej ORE programy nauczania (w zakładce Programy nauczania zawodu 2019), które są zgodne z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 991).

Zmodyfikowaliśmy (zgodnie z najnowszą podstawą programowej) 50 programów nauczania zawodu powstałe w ramach pierwszego etapu projektu POWER pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” oraz skonstruowano 40 nowe programy zawodów. (Zakładka Programy nauczania zawodu 2019)

 

Wybrane przepisy związane z kształceniem zawodowym

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe U. z 2019 r. poz. 1148
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 316)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego Dz.U. z 2020 r. poz. 0082

„§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od:

1) roku szkolnego 2019/2020 w:

 1. klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,
 2. semestrze I szkoły policealnej,
 3. klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
 4. klasie I pięcioletniego technikum,

2) roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia

– a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.”

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 991)
 • 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od:

1) roku szkolnego 2019/2020 w:

 1. a) klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,
 2. b) semestrze I szkoły policealnej,
 3. c) klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
 4. d) klasie I pięcioletniego technikum,

2) roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia

– a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2009 poz. 639)
 • 10. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się:

1) począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w:

 1. szkole podstawowej,
 2. czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 3. pięcioletnim technikum,
 4. klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,

a w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły,

e.szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,

g. semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach szkoły policealnej;

2) począwszy od roku szkolnego 2020/2021 – w branżowej szkole II stopnia dla uczniów, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;

3) począwszy od roku szkolnego 2022/2023 – w branżowej szkole II stopnia dla uczniów, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

 1. W roku szkolnym:

1) 2019/2020 – w:

 1. a) klasie I branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli naukę z dniem 1 lutego 2019 r.,
 2. b) klasach II i III branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego

gimnazjum,

 1. c) semestrach II–V szkoły policealnej,

2) 2020/2021 – w:

 1. a) klasie II branżowej szkoły I stopnia będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 1 lit. a,
 2. b) klasie III branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego

gimnazjum,

 1. c) semestrach IV i V szkoły policealnej,

3) 2021/2022 – w klasie III branżowej szkoły I stopnia będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 2 lit. a

– stosuje się ramowe plany nauczania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r.

 

======================================

W czteroletnim technikum (na podbudowie gimnazjum) w klasie I obowiązuje:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 316)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 991)

 „§ 3. Uczniowie, którzy rozpoczną kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum albo w klasie I branżowej szkoły I stopnia w oddziale dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, realizują również efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG), określone w części II załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860 oraz z 2018 r. poz. 744)”

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (U. 2012 poz. 204)

 

W trzyletniej branżowej szkole I stopnia w klasie I (na podbudowie gimnazjum) obowiązuje:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 316)

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 991)

„§ 3. Uczniowie, którzy rozpoczną kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum albo w klasie I branżowej szkoły I stopnia w oddziale dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, realizują również efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG), określone w części II załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860 oraz z 2018 r. poz. 744)”

 

———————————————————————————————————————–

Informacje dla dyrektorów szkół zawodowych 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Zawodowych,

w związku z licznymi pytaniami związanymi z organizacją roku szkolnego 2017/2018 przygotowaliśmy dla Państwa prezentację opracowaną w oparciu o uzasadnienia do rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – marzec 2017 r. oraz do rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach – marzec 2017 r.
Mamy nadzieję, że materiał pomoże Państwu w opracowaniu arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

Sukcesywnie będziemy zamieszczać na stronie internetowej ORE scalone podstawy programowe kształcenia w zawodach (w zakładce Podstawy programowe), przykładowe plany (w zakładce Plany nauczania) i programy nauczania (w zakładce Programy nauczania) dla 55 zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach, w ramach pierwszego etapu projektu POWER pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Informacje dotyczące reformy kształcenia zawodowego 2017

W zakładce PLANY NAUCZANIA zamieszczono przykładowe szkolne plany nauczania dla 4-letniego technikum oraz plany realizacji kształcenia zawodowego dla branżowej szkoły I stopnia (na podbudowie gimnazjum).

Zmiany w przepisach dotyczące kształcenia zawodowego

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz. 622) będzie obowiązywać od roku szkolnego 2017/2018 w:
 • klasach I branżowej szkoły I stopnia;
 • klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum;
 • semestrach I szkoły policealnej

a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Podstawa prawna: art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

 1. Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w dotychczasowych przepisach tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2016 poz. 2094), będzie się stosować:

a) w roku szkolnym 2017/2018:

 • w klasach II–III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia do czasu zakończenia kształcenia;
 • w klasach II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum;
 • w semestrach II–V szkoły policealnej;

b) w roku szkolnym 2018/2019:

 • w klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum;
 • w semestrach IV i V szkoły policealnej;

c) w roku szkolnym 2019/2020:

 • w klasach IV dotychczasowego czteroletniego technikum.

Podstawa prawna: art. 286 i art. 287 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860) będzie stosowane:

a) od 1 września 2017 r. :

 • w klasach I branżowej szkoły I stopnia;
 • w klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum;
 • w semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

b) od 1 września 2019 r.:

 • w pięcioletnim technikum

c) od 1 września 2020 r.:

 • w branżowej szkole II stopnia.

Podstawa prawna: art. 276, 277 ust.1, 278, 279, 280, 282, ust. 1, 284, 285 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe przed 1 września 2017 r. będą ją kontynuowali w oparciu o dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach, do czasu jego zakończenia tj. na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z późniejszymi zmianami).

Podstawa prawna: art. 282 ust.2, 283 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dziennik Ustaw 2017 r. poz.703) zacznie obowiązywać:

a) od 1 września 2017 r.:

 • w branżowej szkole I stopnia dla uczniów będących absolwentami gimnazjum (załącznik 7);
 • w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, (załącznik nr 9);
 • w szkole policealnej (począwszy od semestru I szkoły policealnej); (załącznik nr 12, 17, 18);

b) od 1 września 2019 r.:

 • w pięcioletnim technikum (załącznik nr 5);
 • w branżowej szkole I stopnia dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych (załącznik 8);

c) od 1 września 2020 r.:

 • w branżowej szkole II stopnia (załącznik nr 10);

d) od 1 września 2022 r.:

 • w branżowej szkole II stopnia dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej (załącznik nr 11)

Podstawa prawna: art. 291 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Nowe ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z późn. zm.) stosuje się do czasu zakończenia kształcenia:

1) w dotychczasowym czteroletnim technikum (klasy I–IV);

2) dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia (klasy II–III);

3) w roku szkolnym 2017/2018 w semestrach II–V szkoły policealnej;

4) w roku szkolnym 2018/2019 w semestrach IV i V szkoły policealnej.

Podstawa prawna: art. 291 ust. 2 ,3, 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Minister Edukacji Narodowej o zmianach w szkolnictwie zawodowym

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – opinie Rady Rynku Pracy

Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

Od stycznia 2016 w Ośrodku Rozwoju Edukacji realizowany jest projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

W ramach I etapu projektu „Forum partnerów społecznych” zostały zmodyfikowane podstawy programowe dla 55 zawodów do których aktualnie opracowywane są plany i programy. Przykładowe plany i programy kształcenia dla 55 zawodów opracowywano dla:

 • pięcioletniego technikum;
 • branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej;
 • branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;
 • szkoły policealnej.

W następnych dwóch etapach projektu zostaną zmodyfikowane podstawy programowe do kolejnych zawodów (148). Po zmodyfikowaniu podstaw programowych uwzględniających rekomendacje pracodawców i ministerstw właściwych dla zawodu zostaną opracowane przykładowe plany i programy dla tych zawodów. Ponadto w projekcie zaplanowano opracowanie na podstawie zmodyfikowanych PPKZ suplementów do dyplomów i kwalifikacji oraz ścieżek rozwoju zawodowego.

Akty prawne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych (Dziennik Ustaw 2017 r. poz.703)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz. 622)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649)

RAMOWE PLANY NAUCZANIA

Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, w tym branżowej szkoły I stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przeznaczony dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (PDF: 112 KB)

Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, w tym branżowej szkoły I stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej (PDF: 114 KB)

Ramowy plan nauczania dla technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym (PDF: 124 KB)

Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia, w tym branżowej szkoły II stopnia specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (PDF: 99,6 KB)

Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia, w tym branżowej szkoły II stopnia specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej (PDF: 100 KB)

Ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej, w tym szkoły policealnej specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym (PDF: 69,3 KB)

Ramowy plan nauczania dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (PDF: 85,1 KB)

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2020