Informacje dotyczące reformy kształcenia zawodowego

Informacje dla dyrektorów szkół zawodowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Zawodowych,

w związku z licznymi pytaniami związanymi z organizacją roku szkolnego 2017/2018 przygotowaliśmy dla Państwa prezentację opracowaną w oparciu o uzasadnienia do rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – marzec 2017 r. oraz do rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach – marzec 2017 r.
Mamy nadzieję, że materiał pomoże Państwu w opracowaniu arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

Sukcesywnie będziemy zamieszczać na stronie internetowej ORE scalone podstawy programowe kształcenia w zawodach (w zakładce Podstawy programowe), przykładowe plany (w zakładce Plany nauczania) i programy nauczania (w zakładce Programy nauczania) dla 55 zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach, w ramach pierwszego etapu projektu POWER pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Informacje dotyczące reformy kształcenia zawodowego 2017

W zakładce PLANY NAUCZANIA zamieszczono przykładowe szkolne plany nauczania dla 4-letniego technikum oraz plany realizacji kształcenia zawodowego dla branżowej szkoły I stopnia (na podbudowie gimnazjum).

Zmiany w przepisach dotyczące kształcenia zawodowego

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz. 622) będzie obowiązywać od roku szkolnego 2017/2018 w:
 • klasach I branżowej szkoły I stopnia;
 • klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum;
 • semestrach I szkoły policealnej

a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Podstawa prawna: art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

 1. Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w dotychczasowych przepisach tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2016 poz. 2094), będzie się stosować:

a) w roku szkolnym 2017/2018:

 • w klasach II–III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia do czasu zakończenia kształcenia;
 • w klasach II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum;
 • w semestrach II–V szkoły policealnej;

b) w roku szkolnym 2018/2019:

 • w klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum;
 • w semestrach IV i V szkoły policealnej;

c) w roku szkolnym 2019/2020:

 • w klasach IV dotychczasowego czteroletniego technikum.

Podstawa prawna: art. 286 i art. 287 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860) będzie stosowane:

a) od 1 września 2017 r. :

 • w klasach I branżowej szkoły I stopnia;
 • w klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum;
 • w semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

b) od 1 września 2019 r.:

 • w pięcioletnim technikum

c) od 1 września 2020 r.:

 • w branżowej szkole II stopnia.

Podstawa prawna: art. 276, 277 ust.1, 278, 279, 280, 282, ust. 1, 284, 285 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe przed 1 września 2017 r. będą ją kontynuowali w oparciu o dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach, do czasu jego zakończenia tj. na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z późniejszymi zmianami).

Podstawa prawna: art. 282 ust.2, 283 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dziennik Ustaw 2017 r. poz.703) zacznie obowiązywać:

a) od 1 września 2017 r.:

 • w branżowej szkole I stopnia dla uczniów będących absolwentami gimnazjum (załącznik 7);
 • w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, (załącznik nr 9);
 • w szkole policealnej (począwszy od semestru I szkoły policealnej); (załącznik nr 12, 17, 18);

b) od 1 września 2019 r.:

 • w pięcioletnim technikum (załącznik nr 5);
 • w branżowej szkole I stopnia dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych (załącznik 8);

c) od 1 września 2020 r.:

 • w branżowej szkole II stopnia (załącznik nr 10);

d) od 1 września 2022 r.:

 • w branżowej szkole II stopnia dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej (załącznik nr 11)

Podstawa prawna: art. 291 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Nowe ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z późn. zm.) stosuje się do czasu zakończenia kształcenia:

1) w dotychczasowym czteroletnim technikum (klasy I–IV);

2) dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia (klasy II–III);

3) w roku szkolnym 2017/2018 w semestrach II–V szkoły policealnej;

4) w roku szkolnym 2018/2019 w semestrach IV i V szkoły policealnej.

Podstawa prawna: art. 291 ust. 2 ,3, 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Minister Edukacji Narodowej o zmianach w szkolnictwie zawodowym

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – opinie Rady Rynku Pracy

Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

Od stycznia 2016 w Ośrodku Rozwoju Edukacji realizowany jest projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

W ramach I etapu projektu „Forum partnerów społecznych” zostały zmodyfikowane podstawy programowe dla 55 zawodów do których aktualnie opracowywane są plany i programy. Przykładowe plany i programy kształcenia dla 55 zawodów opracowywano dla:

 • pięcioletniego technikum;
 • branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej;
 • branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;
 • szkoły policealnej.

W następnych dwóch etapach projektu zostaną zmodyfikowane podstawy programowe do kolejnych zawodów (148). Po zmodyfikowaniu podstaw programowych uwzględniających rekomendacje pracodawców i ministerstw właściwych dla zawodu zostaną opracowane przykładowe plany i programy dla tych zawodów. Ponadto w projekcie zaplanowano opracowanie na podstawie zmodyfikowanych PPKZ suplementów do dyplomów i kwalifikacji oraz ścieżek rozwoju zawodowego.

Akty prawne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych (Dziennik Ustaw 2017 r. poz.703)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz. 622)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649)

RAMOWE PLANY NAUCZANIA

Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, w tym branżowej szkoły I stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przeznaczony dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (PDF: 112 KB)

Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, w tym branżowej szkoły I stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej (PDF: 114 KB)

Ramowy plan nauczania dla technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym (PDF: 124 KB)

Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia, w tym branżowej szkoły II stopnia specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (PDF: 99,6 KB)

Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia, w tym branżowej szkoły II stopnia specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej (PDF: 100 KB)

Ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej, w tym szkoły policealnej specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym (PDF: 69,3 KB)

Ramowy plan nauczania dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (PDF: 85,1 KB)

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2017

Idź do góry