Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – Aktualności

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – Aktualności

Konsultacje społeczne e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii, oraz 6 przedmiotów artystycznych, tj. historii sztuki, historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o kulturze, muzyki i plastyki.

Poszukujemy dwóch ekspertów merytorycznych ds. konsultacji językowych abstraktów lekcji w języku angielskim

W ramach projektu pozakonkursowego Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy:

Zmiana regulaminu konkursu – e-materiały 01.12.2016

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca (IP) wprowadziła zmiany do Regulaminu konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/16 Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz do załącznika nr 15, a także zaktualizowano załączniki nr 5, 6 i 12 część I oraz dodano załącznik nr 14 b. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian merytorycznych, jak również w związku z […]

Poszukujemy kandydatów na stanowiska ekspertów w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowiska: eksperta ds. przedmiotów artystycznych w zakresie języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o kulturze, eksperta ds. przedmiotów artystycznych w zakresie plastyki i historii sztuki, eksperta ds. przedmiotów artystycznych w zakresie muzyki i historii muzyki.

Poszukujemy kandydatów na stanowiska ekspertów w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowiska: eksperta ds. przedmiotów humanistycznych w zakresie j. polskiego i filozofii; eksperta ds. matematyki; eksperta ds. przedmiotów przyrodniczych w zakresie przyrody, biologii i geografii; eksperta ds. przedmiotów przyrodniczych w zakresie fizyki i chemii; eksperta ds. informatyki; eksperta ds. przedmiotów humanistycznych w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie.

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego − projekt PO WER

Od 1 lipca 2016 roku w ORE realizowany jest kolejny projekt − Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego. Projekt przyczyni się do zwiększenie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotowym, a jego końcowym efektem będzie udostępnienie na platformie www.epodreczniki.pl wysokiej jakości 3 380 e-materiałów dydaktycznych do 16 przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych. Osoby zainteresowane zapraszamy do […]

Poszukujemy 5 ekspertów do opracowania 5 standardów wymagań oraz opracowania kryteriów oceny jakości e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 5 ekspertów do opracowania 5 standardów wymagań: merytoryczno-dydaktycznych, funkcjonalnych, dostępności, technicznych oraz graficzno-edytorskich oraz opracowania kryteriów oceny jakości/weryfikacji spełnienia tych wymagań − dla 5 typów e-materiałów dydaktycznych: abstraktów lekcji w języki angielskim z e-podręczników udostępnionych na stronie www.epodreczniki.pl, audiobooków, krótkich filmów do wykorzystania na lekcji, e-materiałów do plastyki i muzyki oraz e-materiałów […]

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji