Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

6 lipca 2018

Poszukujemy ekspertów merytorycznych ds. adaptacji e-materiałów dla uczniów ze SPE do oceny e-materiałów

W ramach projektu pozakonkursowego „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. (więcej…)

29 czerwca 2018

Nowe e-materiały – konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych w typie abstrakty lekcji w języku angielskim do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii. (więcej…)

28 czerwca 2018

Poszukujemy weryfikatorów e-materiałów dydaktycznych pod kątem funkcjonalnym

W ramach projektu pozakonkursowego „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego (więcej…)

28 czerwca 2018

Poszukujemy recenzentów e-materiałów do przedmiotów artystycznych

W ramach projektu pozakonkursowego „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy: (więcej…)

28 maja 2018

Poszukujemy ekspertów merytorycznych do oceny e-materiałów

W ramach projektu pozakonkursowego „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (więcej…)

7 lutego 2018

Konsultacje społeczne e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii, oraz 6 przedmiotów artystycznych, tj. historii sztuki, historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o kulturze, muzyki i plastyki. (więcej…)

2 lutego 2018

Konsultacje społeczne projektów fiszek konkursowych Ministerstwa Edukacji Narodowej

Instytucja Pośrednicząca w Ministerstwie Edukacji Narodowej rozpoczęła proces konsultacji społecznych fiszek projektów konkursowych, które zostaną skierowane pod obrady zbliżającego się posiedzenia Komitetu Monitorującego PO WER

22 grudnia 2017

Poszukujemy dwóch ekspertów merytorycznych ds. konsultacji językowych abstraktów lekcji w języku angielskim

W ramach projektu pozakonkursowego Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy: (więcej…)

24 października 2017

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – Kontakt

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Katarzyna Martynowska
Kierownik merytoryczny projektu
katarzyna.martynowska@ore.edu.pl tel. 22 570 83 30

Agnieszka Jarosz
główny specjalista ds. rozliczeń finansowych oraz główny ekspert merytoryczny
agnieszka.jarosz@ore.edu.pl tel. 22 570 83 33

Paweł Tomaszek – informatyk ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym z platformą ORE
paweł.tomaszek@ore.edu.pl

Eksperci:

Paweł Cieśla – ekspert ds. przedmiotów przyrodniczych w zakresie fizyki i chemii
pawel.ciesla@ore.edu.pl

Kinga Gałązka – ekspert ds. matematyki
kinga.galazka@ore.edu.pl

Robert Konieczny – ekspert ds. przedmiotów przyrodniczych w zakresie geografii i biologii
robert.konieczny@ore.edu.pl

Monika Skucińska – ekspert ds. informatyki
monika.skucinska@ore.edu.pl

Alicja Berbeka – ekspert ds. przedmiotów humanistycznych w zakresie j. polskiego i filozofii oraz ekspert ds. zgodności e-materiałów z nową podstawą programową
alicja.berbeka@ore.edu.pl tel. 22 5708337

Zbigniew Żuchowski – ekspert ds. przedmiotów humanistycznych w zakresie WOS i  historii
zbigniew.zuchowski@ore.edu.pl

Danuta Jeziorowska – ekspert ds. przedmiotów artystycznych w zakresie historii muzyki
danuta.jeziorowska@ore.edu.pl

Krystyna Krzyżanowska-Łoboda – ekspert ds. przedmiotów artystycznych w zakresie muzyki
krystyna.krzyzanowska.loboda@ore.edu.pl

Magdalena Bejm – ekspert ds. przedmiotów artystycznych w zakresie języka łacińskiego i kultury antycznej oraz wiedzy o kulturze
magdalena.bejm@ore.edu.pl

Tadeusz Banowski – ekspert ds. przedmiotów artystycznych w zakresie historii sztuki
tadeusz.banowski@ore.edu.pl

Urszula Grygier – ekspert ds. adaptacji e-materiałów dla uczniów SPE
urszula.grygier@ore.edu.pl

Laura Jurga – ekspert ds. adaptacji e-materiałów dla uczniów SPE
laura.jurga@ore.edu.pl

24 października 2017

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – O projekcie

Nazwa projektu

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

Cel projektu

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotowym, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez opracowanie koncepcji i standardów e-materiałów dydaktycznych tworzonych przez beneficjentów konkursowych.

Efekty projektu

W wyniku działań prowadzonych w ramach projektu:

 • powstanie 8 koncepcji umożliwiających stworzenie e-materiałów dydaktycznych (w tym: 5 na konkurs w 2016 r. do 16 przedmiotów; 3 na konkurs w 2017 r. do przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych, matematyki i informatyki w szkołach kończących się egzaminem maturalnym);
 • powstanie 5 standardów jakości e-materiałów dydaktycznych (wymagania i kryteria oceny odnoszące się do kwestii: merytoryczno-dydaktycznych, funkcjonalnych, dostępności, edytorsko-graficznych i technicznych);
 • powstaną 3 koncepcje odnoszące się do specyficznych dostosowań dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
 • zostaną stworzony system zarządzania jakością, w tym procedury nadzoru merytorycznego i odbioru opracowanych w projektach konkursowych prototypów, a następnie wersji ostatecznych e-materiałów dydaktycznych;
 • zostanie odebranych i udostępnionych na platformie epodreczniki.pl 3 380 e-materiałów dydaktycznych w 5 typach do 16 przedmiotów.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do:

 • beneficjentów konkursowych, którym umożliwi opracowanie wystandaryzowanych 3 380 e-materiałów dydaktycznych uzupełniających e-podręczniki i e-zasoby wytworzone w ramach PO KL w latach 2013-2015;
 • nauczycieli i uczniów, którzy otrzymają dostęp do wysokiej jakości bezpłatnych e-materiałów dydaktycznych do 16 przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Realizowane będą następujące działania:

 1. Opracowanie koncepcji i założeń umożliwiających stworzenie przez beneficjentów konkursowych 5 typów e-materiałów dydaktycznych (konkurs ogłaszany w 2016 r.):
 • abstraktów lekcji w języku angielskim (krótkie streszczenia lekcji przedmiotowych − matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, historia, jęz. polski, WOS w języku angielskim ze słowniczkiem podstawowym i nagraniem lektorskim. Lekcje z e-podręczników przygotowanych w PO KL);
 • audiobooków do 10 ww. przedmiotów;
 • cykli krótkich filmów edukacyjnych 5’-10’ do wykorzystania na lekcji do 10 ww. przedmiotów;
 • e-materiałów dydaktycznych do muzyki i plastyki;
 • e-materiałów dydaktycznych do wiedzy o kulturze, kultury antycznej i jęz. łacińskiego w szkołach kończących się egzaminem maturalnym.
 1. Opracowanie standardów oceny jakości e-materiałów dydaktycznych pod względem: merytoryczno-dydaktycznym, funkcjonalnym, dostępności, technicznym i graficzno-edytorskim oraz założeń w zakresie specyficznych przystosowań e-materiałów dydaktycznych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 2. Stworzenie systemu zarządzania jakością, w tym procedur nadzoru merytorycznego i odbioru opracowanych w projektach konkursowych prototypów, a następnie wersji ostatecznych e-materiałów dydaktycznych.
 3. Opracowanie koncepcji i założeń umożliwiających stworzenie e-materiałów dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych, matematyki i informatyki w szkołach kończących się egzaminem maturalnym (założenia do 10 125 e-materiałów dydaktycznych na konkurs ogłaszany w 2017 r.).
 4. Konsultacje społeczne, ocena i odbiór prototypów e-materiałów.
 5. Ocena, odbiór i udostępnienie na platformie technologicznej ORE 3 380 e-materiałów dydaktycznych.

Czas trwania projektu: 

Od lipca 2016 do marca 2018.

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0003/16

Wartość projektu: 1 580 017,45 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 331 638,71 zł

 

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji