Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

6 czerwca 2023

Konferencje podsumowujące działania SCWEW – maj 2023 roku cz. 1

W pierwszej połowie maja zrealizowano kolejne cztery konferencje podsumowujące działania SCWEW w ramach pilotażowego wdrożenie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Konferencja w Łomiankach odbyła się 11 maja na terenie Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach. W dniu 17 maja odbyła się konferencja w Łodzi  na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego. W dniu 19 maja odbyły się dwie konferencje: w SCWEW Kaliszu na terenie Akademii Kaliskiego „Collegium Oecologicum” oraz w SCWEW Bydgoszczy na terenie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Konferencję „Włącz się w edukację” podsumowującą projekt SCWEW w Łomiankach otworzył Andrzej Pery – Prezes Zarządu Fundacji Périé będącej organem prowadzącym dla MOS w Łomiankach. W wystąpieniach prelegentów i dyrektorów szkół objętych wsparciem SCWEW podkreślono zasadność i efektywność działań SCWEW adresowanych do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby środowiska szkolnego. W imieniu koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW głos zabrała Sylwia Kuczborska-Borowska dzieląc się swoimi refleksjami z udziału w projekcie. Podkreśliła, że współpraca pomiędzy szkołami, doskonalenie, ale także możliwość wymiany doświadczeń i sieciowanie wsparcia, nie skończą się z dniem zakończenia projektu. SCWEW zainicjował współpracę, która będzie kontynuowana. Marta Wołosiewicz – Liderka SCWEW zaprezentowała działania realizowane w trakcie trwania projektu, zaangażowany Zespół SCWEW w Łomiankach i koordynatorów. Istotnym wątkiem było przedstawienie oferty wypożyczalni specjalistycznego sprzętu. Efektem działań SCWEW jest otwarcie środowiska lokalnego na współpracę na rzecz społecznego włączenia. Na zakończenie tej części wystąpiła uczennica Technikum przy Zespole Szkół w Błoniu. W drugiej części konferencji w wystąpieniach prelegentów przedstawiono założenia pracy z grupą/klasą zróżnicowaną, rolę superwizji dla budowania wsparcia nauczycieli, jej cele i efekty w codziennej pracy kadry pedagogicznej. Poruszono także zagadnienia związane z funkcjonowaniem uczniów w odniesieniu do aspektu psychologicznego i uzależnień. Wybór tematów spotkał się z dużym zainteresowaniem odbiorców. Warto zaznaczyć, że działania SCWEW Łomianki, będącej placówką niepubliczną, wpisują się doskonale w politykę oświatową środowiska lokalnego, o czym świadczyć może obecność na konferencji przedstawicieli samorządu lokalnego. Burmistrz Łomianek – Małgorzata Żebrowska-Piotrek – w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie SCWEW w procesie realizacji wsparcia odpowiadającego na potrzeby środowiska szkolnego oraz zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej, które mają na celu kształtowanie otwartości na potrzeby osób niepełnosprawnych. Przedstawienie efektów działania SCWEW, jako Zespołu realizującego wsparcie na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, nawiązane relacje i odbiór środowiska lokalnego wskazują jak istotną rolę może w przyszłości pełnić SCWEW w swoim środowisku.

Konferencja SCWEW w Łodzi odbyła się w siedzibie łódzkiego SCWEW pt. Szkoła dla każdego!. Podczas konferencji podsumowującej działania SCWEW w Łodzi prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik przedstawiła wnioski z badań fokusowych w ramach ewaluacji działań SCWEW w Łodzi. Jakie były motywacje, obawy, ale również i oczekiwania zarówno zespołu do podjęcia nowych zadań i wyzwań związanych z realizacją SCWEW w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi, jak i dyrekcji i nauczycieli w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem. Podkreślono, że dodatkowa rola (SCWEW) to naturalne wykorzystanie doświadczeń szkoły specjalnej, ale i potrzeba systemowego zaplanowania współpracy na linii placówki specjalne i „niespecjalne”. A efekty w postaci sieci współpracy, wymiany doświadczeń, roli superwizji, funkcjonowania wypożyczalni ze sprzętem specjalistycznym, roli animatora i wspierania nauczycieli w szkołach ogólnodostępnych stanowią perspektywę do dalszego funkcjonowania SCWEW. Tematykę pracy z grupą zróżnicowaną w praktyce przedstawiła Beata Wielkopolan z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. O traumie wojennej w kontekście rzeczywistości szkolnej opowiedziała psycholog Katarzyna Janeczek. W formie zdalnej odbyło się wystąpienie Manueli Nunes i Luisa Barata dotyczące włączającego systemu edukacji w Portugalii oraz oceny funkcjonalnej, zaś koncepcję szkoły promującej kulturę wspierania, a nie oceniania przedstawiła dr Marzena Żylińska. Kontekst tworzenia SCWEW w Polsce i przygotowań legislacyjnych z tym związanych przybliżył Jan Kosiński-Gortych – Radca w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN. W swoim wystąpieniu zapowiedział także plany kontynuowania projektów grantowych, na co zostały zabezpieczone środki finansowe w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). W imieniu koordynatorów placówek ogólnodostępnych biorących udział w projekcie wystąpiła Aleksandra Zawada – koordynator SP nr 58 w Łodzi, która zaprezentowała realizowane wsparcia SCWEW oraz opowiedziała o korzyściach, jakie dał placówkom udział w projekcie. Dodatkowo podczas konferencji zaprezentowano krótkie filmy o działaniach SCWEW w Łodzi (linki do filmów). Konferencję zakończyło podsumowanie działań przez kierownika projektu Agnieszkę Pietrykę i lidera SCWEW w Łodzi Annę Tomaszewską. Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele instytucji, z którymi SCWEW w Łodzi ściśle współpracuje realizując zadania projektowe: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Łódzki, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, liderzy i przedstawiciele innych SCWEW przedstawiciele 7 placówek ogólnodostępnych uczestniczących w projekcie: dyrektorzy, koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, nauczyciele i specjaliści.

Konferencja SCWEW w Kaliszu rozpoczęła się występem artystycznym uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu. Lider Sylwia Baranowska przywitała przybyłych gości, wśród których był Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Minister odniósł się do edukacji włączającej, jako jednej z możliwości realizowania ścieżki kształcenia przez osoby z niepełnosprawnościami, podkreślając jednocześnie niezmiennie ważną rolę szkół specjalnych. Pierwsza część konferencji poświęcona została podsumowaniu działań projektowych przez zespół SCWEW w Kaliszu. Ekspertki omówiły przebieg realizacji projektu i efekty wykonanych zadań oraz przedstawiły potwierdzające je dane liczbowe. Zaprezentowano również specjalistyczny sprzęt wypożyczalni SCWEW oraz możliwości jego wykorzystania przez nauczyciela. Przedstawiono wpływ warsztatów rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne na funkcjonowanie uczniów w zróżnicowanym środowisku/klasie, omówiono ich przebieg i efektywność. Druga część konferencji dedykowana była partnerom i interesariuszom SCWEW w Kaliszu. W wystąpieniu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stobnie Siódmym została przedstawiona perspektywa szkoły objętej wsparciem SCWEW w odniesieniu do efektów współpracy z zespołem Specjalistycznego Centrum. Przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratora Oświaty delegatury Kaliskiej oraz Naczelnika Wydziału Edukacji Miasta Kalisza w swoich wystąpieniach odnieśli się do potrzeb placówek oświatowych w regionie w zakresie edukacji włączającej. Kolejna część wydarzenia poświęcona została wystąpieniom akademickim. Prelegentki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przedstawicielki z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu przybliżyły sylwetkę nauczyciela pracującego z grupą zróżnicowaną oraz koncepcję edukacji w duchu „Pozytywnej Dyscypliny”. W kolejnej części konferencji wystąpili rodzice z nastoletnimi dziećmi – Jankiem ze spektrum autyzmu i niewidomym Michałem, którzy podzielili się z publicznością swoimi doświadczeniami związanymi z ich drogą edukacyjną i doświadczeniami z tym związanymi. Przedstawiciele Fundacji Autism Team zaprezentowali wskazówki do pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Interesujące było także wystąpienie przedstawicielki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 z Kalisza, która zaprezentowała temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W wystąpieniu podkreślono, że zdrowie psychiczne uczniów powinno stać się priorytetem dla systemu oświaty w najbliższym czasie, co było poparte niepokojącymi danymi statystycznymi. Konferencję zakończyło wystąpienie poświęcone kompleksowemu wsparciu szkoły i ucznia w ramach współpracy OWiT-u z SCWEW. W dniu konferencji odbywała się transmisja na żywo na kanale YouTube link do nagrania.

SCWEW Bydgoszcz Konferencja naukowo-szkoleniowa, podsumowująca działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Bydgoszczy „Filary edukacji włączającej w szkole równych szans dla wszystkich” odbyła się 19 maja 2023 r. w auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w  Bydgoszczy. Konferencja podzielona  była na dwie części: naukową i praktyczną. W części naukowej  wystąpili przedstawiciele środowiska akademickiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  i Uniwersytetu Gdańskiego, Uczestniczyła w niej także założycielka Kliniki Przylądek Nadziei – nowoczesnego Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu, która wygłosiła wykład o edukacji włączającej u dzieci chorych na nowotwory. Główną osią, wokół której toczyły się obrady było połączenie efektów prowadzonych badań oraz rozwoju nauk pedagogicznych z doświadczeniem praktyki edukacyjnej. Kolejne wystąpienia potwierdzały, że duet nauka – praktyka jest niezbędny do zapewnienia rozwoju przedszkoli i szkół. Prowadzenie otwartej debaty pozwala na to, aby wybrzmiały różne glosy, pojawiły się wątpliwości oraz padły odpowiedzi na zadawane pytania. W części praktycznej zaprezentowano doświadczenie zespołu SCWEW i szkół objętych jego wsparciem, uczestniczących w pilotażowym projekcie edukacyjnym w ramach działalności SCWEW w Bydgoszczy. Podkreślono znaczące korzyści dotyczące wsparcia i wzajemnego uczenia się. Konferencję zakończyła debata z udziałem nauczyciela, rodzica i ucznia, którą moderowała lider SCWEW w Bydgoszczy.

Nagranie do konferencji

Zespół Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączająca w Łomiankach, Liderka projektu trzyma bukiet kwiatów.
Otwarcie konferencji pod nazwą Włącz się w Edukację Włączającą Łomianki dnia 11 maja 2023. Przemówienie Prezes fundacji Perie i Liderki projektu.
Prelekcja Kierownik projektu z Ośrodka Rozwoju Edukacji podczas konferencji w Łomiankach. Na ekranie wyświetlona jest prezentacja. Publiczność siedzi na krzesłach.
SCWEW Łódź - konferencja. Widok dużej sali. Z przodu sali ekran i monitor. Do mikrofonu mówi kobieta. Publiczność siedzi na krzesłach.
SCWEW Łódź - konferencja. Slajd z prezentacji.
Otwarcie konferencji pod nazwą Pilotażowe działania SCWEW w Kaliszu – dobre praktyki Kalisz dnia 19 maja 2023. Dyrektor Sylwia Baranowska wita obecnych gości.
Wystąpienie Ministra edukacji i nauki Polski Przemysława Czarnka.
Zdjęcie przedstawia salę konferencyjną. W górnej części zdjęcia widoczne są dwa ekrany z prezentacją. W środkowej części zdjęcia znajduje się długi stół prezydialny przy którym siedzą dwie osoby, z prawej strony stołu stoi mównica, na której przemawia prelegentka. Na dole zdjęcia widoczne są krzesła i siedząca widownia.
Wystąpienie Lidera SCWEW w Bydgoszczy Pani Aleksandry Koteckiej.
23 maja 2023

Konferencja – Rola SCWEW w budowaniu przyjaznego środowiska edukacyjnego -podsumowanie projektu

Projekt pozakonkursowy Opracowanie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu II, zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej nt. roli SCWEW w budowaniu przyjaznego środowiska edukacyjnego, która odbędzie się w dniach 5 – 6 czerwca 2023 r. w formie on-line.

Konferencja będzie poświęcona podsumowaniu pilotażowego wdrożenia Modelu SCWEW i prezentacji wniosków wynikających z zafunkcjonowania SCWEW w środowiskach  lokalnych. Konferencja odbędzie się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, ekspertów Centrum Koordynującego, ekspertów i liderów SCWEW oraz  zespołu projektowego, który opracował koncepcję Modelu SCWEW.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę SCWEW, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, kuratoria oświaty, jednostki samorządu terytorialnego, przedszkola i szkoły/szkoły wyższe oraz placówki systemu oświaty i instytucje działające na rzecz edukacji włączającej.

Elektroniczny formularz rejestracji

12 maja 2023

Konferencje podsumowujące działania SCWEW kwiecień 2023 roku

W kwietniu odbyły się trzy konferencje podsumowujące działania SCWEW w ramach pilotażowego wdrożenie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Konferencja Bartoszycach odbyła się 20 kwietnia na terenie SCWEW w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. Tego samego dnia konferencję przeprowadził SCWEW w Białymstoku. Uczestnicy tego wydarzenia spotkali się w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, placówka ta w pilotażu objęta była wsparciem SCWEW. Natomiast w dniu 26 kwietnia odbyła się konferencja w Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej.

W konferencjach uczestniczyli przedstawiciele organów prowadzących – Grantobiorców, kuratoriów oświaty, uczelni, NGO, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz przedstawiciele przedszkoli/szkół objętych wsparciem przez SCWEW.

Spotkanie w SCWEW Białymstoku rozpoczęło się powitania wszystkich uczestników konferencji. Na początku lider SCWEW przedstawiła kadrę oraz szerokie grono interesariuszy, którzy współpracowali na rzecz realizacji zadań projektowych. Następnie eksperci centrum zaprezentowali zrealizowane działania międzysektorowe z Ośrodkiem Wsparcia i Testów, które podnosiły, jakość świadczonych usług przez wypożyczalnię funkcjonującą w centrum, na koniec wystąpienia zaprezentowano raport z ewaluacji działań SCWEW. Następnie zaprezentowała się przedstawicielka uczelni,  która odwołała się do swoich doświadczeń, dzięki którym dostrzega nie tylko szanse, ale i zagrożenia wynikające z działań inkluzyjnych w systemie edukacji.  Prelegentka wielokrotnie podkreślała, jak ważną rolę pełni SCWEW w udzielaniu wsparcia nauczycielom w placówkach ogólnodostępnych w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach. W działaniach SCWEW upatruje szansę na rozwój edukacji inkluzyjnej. Następnie pracownicy OWiT zaprezentowali sprzęt, z którego mogą korzystać uczniowie z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz ich rodzice/opiekunowie. Pokaz praktycznego wykorzystania specjalistycznego sprzętu spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Ważnym punktem konferencji była debata z udziałem nauczycieli, uczniów, rodziców, przedstawicieli PPP i NGO, podczas której wymieniano się doświadczeniami w obszarze inkluzji oraz wskazywano na dobre praktyki. Na szczególną uwagę zasługuje głos w debacie uczennicy szkoły ponadgimnazjalnej. Wsparcie sprzętowe udzielone przez wypożyczalnię SCWEW pozwoliło tej uczennicy na lepsze przygotowanie się do egzaminu zawodowego. Koordynatorka ze szkoły, w której uczennica przystąpi do tego egzaminu podkreśliła, że zdobycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z różnymi potrzebami, to szansa na ich samodzielność w dorosłym życiu. Wypożyczalnia sprzętu w SCWEW wspomaga te działania. Na zakończenie lider SCWEW w Białymstoku, Grażyna Dattelbaum podsumowała realizowane w pilotażu działania na rzecz dziesięciu przedszkoli i szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem.

SCWEW w Bartoszycach konferencja rozpoczęła się prezentacją artystyczną uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach w temacie Wielkanocy. W pierwszym bloku tematycznym zaprezentowano zagadnienia dotyczące ucznia ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w systemie szkolnym. Ponadto omówiono rolę sieci współpracy międzysektorowej na rzecz dziecka i rodziny na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Kolejnym punktem konferencji były nowoczesne rozwiązania technologiczne. Uczestnicy konferencji zapoznali się z ich możliwościami i korzyściami płynącymi przy codziennym wspieraniu ucznia w codziennym funkcjonowaniu i ścieżce edukacyjnej. Pokazana została również edukacja włączająca z perspektywy rodziców z uwzględnieniem diagnozy dziecka, różnych form pomocy, które może otrzymać rodzina i dziecko zarówno ze SCWEW jak i środowiska lokalnego. Na koniec konferencji Pani Lider Monika Dąbkowska podsumowała działalność SCWEW w Bartoszycach, jako przedsięwzięcie, które przemodelowało postrzeganie edukacji włączającej w lokalnym środowisku edukacyjnym. W dniu konferencji odbywała się transmisja na żywo na kanale YouTube link do nagrania.

Konferencję w SCWEW Krakowie, otworzyła Pani Lider Aneta Garncarz. W pierwszej sesji tematycznej przedstawiciele uczelni przedstawili postawy nauczycieli neuroróżnorodnych, którzy są wśród nas, rozwój osobowości osób z zaburzeniami neurorozwojowymi w kontekście edukacyjnym. Zaprezentowane zostały wyniki badań postaw nauczycieli wobec inkluzji. Podkreślono, że szkoła musi się zmieniać, być bardziej przyjazna dla osób z różnymi potrzebami. Sesję zakończył wykład poświęcony roli nauczyciela w ekosystemie dziecka z niepełnosprawnością z perspektywy edukacji włączającej. Ważnym wątkiem przejawiający się w wypowiedziach prelegentów była konieczność współpracy środowiska akademickiego i praktyki edukacyjnej. Wyniki badań prezentowanych w trakcie spotkania pokazały zarówno obszary wymagające podjęcia działań, jak i możliwość wsparcia ze strony SCWEW. Druga sesja tematyczna poświęcona była prezentacji działań specjalistycznego centrum w Krakowie w kontekście przyjętych do realizacji zadań w pilotażu Modelu funkcjonowania SCWEW. Przedstawiono różne formy działań zrealizowanych w ciągu prawie dwóch lat działalności centrum, które były dedykowane nauczycielom, uczniom i rodzicom. Uczestnicy konferencji obejrzeli film zrealizowany na rzecz kampanii promującej realizatora działań projektowych, wysłuchali informacji o funkcjonowaniu wypożyczalni sprzętu w krakowskim centrum. Kolejne wystąpienia prezentowały inkluzję oczami rodziców – marzenia i ich obawy. Sesję zakończyły wystąpienia nauczycieli ze szkół współpracujących ze SCWEW. Przedstawili korzyści płynące dla uczniów, rodziców i organizacji efektywnej pracy nauczyciela z grupą zróżnicowaną.  Działania te skutkują budowaniem lepszych relacji w klasie, podnoszeniem, jakości nauczania, doskonaleniem warsztatu pracy nauczyciela, co przekłada się na tworzenie dobrej i przyjaznej szkoły. Podsumowaniem wystąpień były słowa nauczycielki z XXXI LO w Krakowie – “Miejmy odwagę szukać pomocy i dzielić się swoim doświadczeniem”.

Konferencje zrealizowane zostały w pozytywnej atmosferze odpowiedzialności za budowanie dobrej szkoły, która na każdym etapie nauki jest pomocna dziecku i uczniowi oraz ich rodzicom.

Otwarcie konferencji pod nazwą Włącz ucznia! O edukacji włączającej w naszej praktyce w Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Bartoszycach w dniu 20 kwietnia 2023. Dyrektor Alicja Agata Lemiesz wita obecnych gości.
Wystąpienie Starosty Powiatu Bartoszyckiego Jana Zbigniewa Nadolnego.
Otwarcie konferencji pod nazwą Edukacja włączająca w nauce, praktyce i działaniach pilotażowego Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w Krakowie w dniu 26 kwietnia 2023. Lider Aneta Garncarz wita obecnych gości.
Wystąpienie Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak
28 kwietnia 2023

Zwiększenie wartości grantów SCWEW

Grantobiorcy, realizujący działania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), którzy chcieli uruchomić działania dodatkowe lub poszerzyć zakres już realizowanych, mogli ubiegać się o dodatkowe środki grantowe. Na ten cel Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach projektu przeznaczył środki w wysokości 1 032 972,47  złotych.

(więcej…)

26 kwietnia 2023

O edukacji i SCWEW na konferencjach ogólnopolskich regionalnych

Rozpoczął się cykl konferencji, organizowanych przez środowisko edukacyjne, których wspólnym mianownikiem pozostaje edukacja włączająca, dobro dzieci/uczniów i budowanie szkoły otwartej na różnorodność.

Podczas ogólnopolskich wydarzeń Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą, które podejmują działania na rzecz wspierania kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w procesie realizacji założeń edukacji włączającej, dzielą się swoim doświadczeniami i wnioskami wynikającymi z dotychczasowej pracy na rzecz środowiska szkolnego.

Pierwsze wydarzenie konsolidujące środowisko wokół koncepcji edukacji dla wszystkich odbyło się 23 marca w Kielcach. Tytuł konferencji, którą zorganizowało Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach to  UczyMy otwartości. Edukacja włączająca. Podczas konferencji poruszono  zagadnienia dotyczące otwartości na różnorodność, którą kształtujemy od początku drogi edukacyjnej naszych dzieci. W wystąpieniach prelegentów, którzy od lat zaangażowani są w budowanie spójnej koncepcji edukacji otwartej na zróżnicowane potrzeby wybrzmiało, że taki model edukacji  jest szansą na rozwój szkoły i punktem wyjścia do poszukiwania przez nauczycieli rozwiązań jak najbardziej odpowiadających na potrzeby uczniów. Jednocześnie podkreślono, że Polska pozostaje w nurcie edukacji włączającej przyjmując jednak perspektywę realizacji, która uwzględnia zróżnicowanie ścieżek tj. edukację w szkole/placówce specjalnej, szkole integracyjnej i szkole ogólnodostępnej. Wybór zawsze pozostaje pozostaje po stronie rodziców.

Podczas konferencji podkreślono także istotną rolę uważnego nauczyciela w budowaniu środowiska edukacyjnego, odpowiadającego na indywidualne potrzeby uczniów. Nauczyciel, będąc najbliżej wychowanków, ma wpływ na kształtowanie ich przyszłości i wspieranie w procesie edukacji.

Wydarzenie było także okazją do zaprezentowania wniosków z dwóch lat pilotażowego wdrożenia Modelu SCWEW w Skarżysku-Kamiennej. SCWEW przedstawił swoje działania, jako realizatora wsparcia adekwatnego do potrzeb przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. W wystąpieniu zwrócono uwagę na rolę Specjalistycznych Centr w budowaniu otwartości zarówno w ujęciu społecznym, lokalnym, jak i w wymiarze szkolnym.

Ofertę wsparcia realizowaną przez SCWEW dopełniają działania OWiT (Ośrodek Wsparcia i Testów). Współpraca SCWEW w Skarżysku-Kamiennej z OWiT pokazuje, że taki model współpracy pozwala na uzyskać kompletnej oferty wsparcia szkół i uczniów.

Kolejnym ważnym wydarzeniem, podczas którego mówiono o edukacji w kontekście indywidualnych potrzeb uczniów  była międzynarodowa konferencja Dziecko jest dzieckiem. Krajowy dialog na temat promowania dostępnej i włączającej edukacji, która odbyła się 24 marca 2032 r. w Warszawie. Wydarzenie zorganizował UNICEF Poland we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim i miała charakter debaty, w której żaden głos w dyskusji nie pozostawał bez odpowiedzi. Jednoznacznie wybrzmiało, że edukacja i dobro dzieci są nadrzędnymi wartościami dla wszystkich.

W wystąpieniu Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki RP, podkreśliła, że edukacja włączająca jest szansą na zapewnienie wszystkim dzieciom możliwości dorastania  w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. Rolą szkoły jest przygotowanie dzieci i uczniów do samodzielnego życia, a zatem system edukacji jest czynnikiem mającym wpływ na ich przyszłość.

Dr Rashed Mustafa Sarwar, Koordynatora Krajowego Biura UNICEFF ds. Reagowania na potrzeby Uchodźców w Polsce, w swoim wystąpieniu nawiązał do współpracy UNICEF  z Ministerstwem Edukacji i Nauki w Polsce w celu zapewnienia dostępnej i włączającej edukacji dzieciom przebywającym z terenów ogarniętych działaniami wojennymi na Ukrainie, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami.

Podczas sesji przedstawiono krajowe i międzynarodowe ramy dostępnej i włączającej edukacji, zwracając uwagę na działania MEiN na rzecz poprawy dostępności edukacji. Podkreślono rolę współpracy międzysektorowej, szczególnie w sektorach zdrowia, edukacji i polityki społecznej. Uczestnicy dyskusji byli zgodni, że konieczne jest patrzenie na dziecko w jego środowisku. Wskazano także na korzyści dla społeczności lokalnej wynikające z włączenia i powiązanie oceny funkcjonalnej z programem nauczania.  Planowaniu działań w obszarze edukacji włączającej powinno towarzyszyć myślenie wykraczające poza dotychczasowe schematy i stawianie pytań: jak, w jakim celu? Kolejny temat dotyczył pracy w grupie zróżnicowanej, pogłębiony  wypowiedziami rodziców. Jako przykład dobrych praktyk zaprezentowano realizację założeń edukacji włączającej w Łodzi oraz w Lublinie na podstawie pilotażowego wdrożenia SCWEW.  Tę część sesji  zakończono prezentacją roli kadry niepedagogicznej jako projektu organizacji pozarządowej i asystentem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Istotnym punktem programu była sesja poświęcona nowym rozwiązaniom technologicznym w edukacji. Uczestnicy konferencji mieli możliwość poznać nowe technologie dla dostępności, które uwzględniały także potrzeby środowiska szkolnego.  Komunikację alternatywną i wspomagającą (AAC) oraz tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR) wskazano jako narzędzia włączania uczniów o złożonych potrzebach w komunikowaniu się do społeczności szkolnej. W tym kontekście omówiono także zadania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Rozważania w tej sesji zakończył wykład dotyczący zaopatrzenie dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnościami w specjalistyczny sprzęt, w tym technologie asystujące – współpraca jednostek systemu oświaty i sektora wsparcia społecznego. Ostatnia sesja  poświęcona była wsparciu dedykowanemu dzieciom, uczniom i rodzinom uchodźców z Ukrainy.  Podczas sesji zaprezentowane zostały między innymi działania Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie zapewnienia edukacji dzieciom z Ukrainy, przykłady dobrych praktyk z Warszawy, Krakowa i Wrocławia. Podkreślono wsparcie finansowe UNICEFF w organizacji i funkcjonowaniu Centrów edukacji i rozwoju oraz Centrów edukacyjnych dla dzieci i rodzin uchodźców.

W Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINIBA) obyła się konferencja Nauczyciel – czyli kto? Wyzwania i potrzeby współczesnej edukacji i pracowników oświaty. Konferencję zorganizowali Uniwersytet Śląski w Katowicach i Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska, patronat objęła Senator RP Joanna Sekuła. W czasie konferencji zaproszeni goście mieli możliwość zaprezentować swoje stanowisko na temat kształcenia nauczycieli w polskim systemie edukacyjnym. Uczestnicy  zapoznali się ze stanowiskiem ekspertów  w sprawie potrzeb i oczekiwań dotyczących pedagogów. Ośrodek Rozwoju Edukacji reprezentowała Dorota Prysak, która przedstawiła rolę Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Szczegółowe informacje z przebiegu konferencji znajdują się na nagraniu.

W dniach 20 i 21 kwietnia 2023 r. w Pruszkowie odbyło się spotkanie w ramach projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej polegające na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF. Podczas spotkania uczestnicy projektu dzieli się między innymi doświadczeniami projektowania i wdrażania wsparcia WWR dla dzieci z perspektyw zespołu projektowego oraz dobrymi praktykami. Więcej informacji o projekcie Model wsparcia międzysektorowego

Wydarzenia, w których mamy okazję  uczestniczyć, jako przedstawiciele projektu SCWEW są przestrzenią do spotkania różnorodnych środowisk i instytucji.  Biorą w nich udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki,  środowiska akademickiego, jak również kuratoriów oświaty, Ośrodka Rozwoju Edukacji, kadra SCWEW, nauczyciele i specjaliści ze szkół ogólnodostępnych oraz szkół i placówek specjalnych są potwierdzeniem, a także rodzice.

Konferencje potwierdzają, że podążamy wspólną  drogą, na której nadrzędną wartością jest  dobro wszystkich dzieci i edukacja odpowiadająca na ich indywidualne potrzeby.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa