Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

16 stycznia 2023

SCWEW w Świdniku – końcówka roku 2022 pod hasłem: Konferencje, konferencje…

SCWEW w Świdniku aktywnie prezentuje swoje doświadczenia z realizowanych w ramach projektu grantowego działań na rzecz wspierania pracy przedszkoli i szkól ogólnodostępnych w ramach realizacji projektu grantowego ORE. Różni adresaci, różne tematy – dla każdego coś dobrego. W spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele zespołu projektowego ORE, brali udział w dyskusjach, skrupulatnie gromadzili informacje, brali udział w dyskusjach, odpowiadali na pytania, a przede wszystkim wykorzystywali te opinie do formułowania wniosków do weryfikacji Modelu SCWEW.

Pierwszym wydarzeniem pod hasłem „Nowe nie znaczy trudne?!” – było spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla dyrektorów szkół specjalnych województwa lubelskiego oraz przedstawicieli środowiska zewnętrznego, zorganizowane w dniu 26 października 2022 r. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wniosków z dotychczasowej realizacji projektów SCWEW w całym kraju, ale przede wszystkim poznali działania dedykowane placówkom edukacyjnym województwa lubelskiego, w tym SCWEW w Świdniku, który działa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku.

Relacja ze spotkania dostępna jest na stronie SCWEW.

W dniu 22 listopada 2022 r. odbyły się warsztaty dla Wizytatorów Kuratorium Oświaty w Lublinie „Edukacja dla wszystkich – szansa czy wyzwanie?”. O tematyce „Organizacja procesu kształcenia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”. Ciekawą formą spotkania było połączenie wykładów z częścią praktyczną, co było okazją do dyskusji, rozmów, zadawania pytań i wskazywania na już wdrożone do praktyki edukacyjnej rozwiązania oraz korzyści wynikające z tych innowacyjnych, ale już sprawdzonych w przedszkolach i szkołach działań. Zaprezentowano przykłady dobrych praktyk szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW – Szkoły Podstawowej im.100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce oraz Zespołu Szkół w Piaskach.

Więcej informacji na stronie internetowej.

Obecność osób i instytucji sprawujących nadzór pedagogiczny na terenie województwa lubelskiego świadczy o ogromnym znaczeniu tych działań, a także wielkiej odpowiedzialności władz oświatowych za jakość edukacji w tym regionie.

Kolejne wydarzenie i to o międzynarodowym zasięgu była konferencja naukowo-szkoleniowa pod tytułem „Komunikacja wspomagająca i alternatywna w nowoczesnym modelu wczesnego wspomagania rozwoju” w dniu 10 grudnia 2022 r. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji przygotowanych przez specjalistów między innymi z Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE Opole, Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Lublinie, Ośrodka Terapeutycznego Przystań Szkraba w Warszawie. Tematyka wystąpień dotyczyła takich zagadnień jak: model WWR (Wczesne wspomaganie rozwoju), standardy AAC (Komunikacja wspomagająca i alternatywna)we wczesnym wspomaganiu rozwoju, miejsce AAC we wspomaganiu komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu, budowanie środowiska języka wspomaganego czy też współpraca zespołu WWR z rodzicami dziecka.

Więcej o konferencji w relacji na stronie lokalnego tygodnika „Głos Świdnika”.

Gratulujemy Zespołowi SCWEW w Świdniku podejmowanych aktywności

16 stycznia 2023

Dla samorządowców o SCWEW i OWiT – prezentacja doświadczeń i plany na przyszłość

W dniach 8–9 grudnia 2022 roku  w ramach projektu Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Istotnym elementem spotkania było przedstawienie nowych rozwiązań dla systemu oświaty będących w trakcie pilotażu. Podczas konferencji swoje doświadczenia zaprezentowali liderzy SCWEW (Specjalistyczne centra wspierające edukację włączającą).

Głos zabrała Wanda Agnieszka Jabłońska – SCWEW Olsztyn, Anna Tomaszewska – SCWEW Łódź. Liderki przedstawiły szanse i wyzwania związane z powołaniem nowych instytucji działających na rzecz wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.  Prezentowały także przestrzenie do współpracy zarówno między różnymi sektorami, jak i nawiązanie partnerstw między samorządami. Podkreślały, że duże znaczenie ma wypracowanie przestrzeni do efektywnego wykorzystania istniejących zasobów i wspólnego poszukiwania rozwiązań. W spotkaniu brali także udział Marcin Kruk – SCWEW Skarżysko-Kamienna oraz Paweł Garbuzik, którzy  przybliżyli  zgromadzonym działalność OWITu (Ośrodek wsparcia i testów) działającego w ramach programu CIDON (Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością) realizowanego przez PFRON (Państwowy fundusz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością) oraz możliwości wspólnych działań na rzecz lokalnych społeczności. W trakcie konferencji byli także obecni przedstawiciele Departamentu Wychowania Edukacji Włączającej, którzy przedstawili działania MEiN, terminarz oraz  zakres wdrażania rozwiązań z zakresu edukacji włączającej. Informacja o celach i założeniach konferencji dostępna jest na stronie ORE https://www.ore.edu.pl/2022/12/edukacja-dla-wszystkich-rola-i-zadania-jednostek-samorzadu-terytorialnego/.

Zebrane w ramach pilotażu działania podsumowała Agnieszka Pietryka, kierownik projektów dedykowanych SCWEW. Zaprezentowała Model SCWEW oraz wnioski z ich pilotażowego wdrożenia. Zainteresowanie działaniami SCWEW oraz OWiT było bardzo duże, padały pytania o aktualnie realizowania zadania, opinie uczestników projektów grantowych SCWEW oraz przede wszystkim o perspektywę funkcjonowania nowych instytucji w kolejnych latach. Co dalej ze SCWEWami i OWiTem – o tym już na kolejnej konferencji w styczniu 2023 roku.

16 stycznia 2023

SCWEW w Węgrowie na konferencji „Niepełnosprawność z perspektywy rodzica, naukowca i terapeuty”

Konferencja  „Niepełnosprawność z perspektywy rodzica, naukowca i terapeuty” odbyła się 02.12.2022 r. w siedzibie SOSW (Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy) w Wyszkowie. W agendzie wydarzenia znalazły się prezentacje związane z wsparciem dziecka i rodziny w przypadku niepełnosprawności oraz wynikających z tego szczególnych potrzeb.

Wśród zaproszonych gości byli też przedstawiciele MEiN –  Elżbieta Neroj Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji i Nauki, która wygłosiła prelekcję na temat „Opieka i edukacja wysokiej jakości dla dzieci i uczniów w działaniach Ministerstwa Edukacji i Nauki”. Uczestnicy wysłuchali także wykładów wygłoszonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Byli to przedstawiciele projektów: „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie rozwiązań na rzecz międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin w powiatach – założenia i plan działań” i „Model rozwiązań na rzecz zintegrowania działań wokół dzieci, uczniów i rodzin”.

Istotnym głosem było także wystąpienie Hanny Kasperowicz – liderki SCWEW w Węgrowie, która  w swoim wystąpieniu „Doświadczenia w zakresie wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych przed i po SCWEW” przekazała praktyczne informacje dotyczące wdrażania modelu SCWEW oraz omówiła korzystne zmiany, jakie następują w placówkach oświatowych w wyniku podejmowanych działań. Udział przedstawiciela SCWEW w Węgrowie w konferencji sprzyjał upowszechnianiu informacji na temat edukacji włączającej w środowisku. Działania tego typu należą do zadań realizowanych w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.

18 listopada 2022

ORE na konferencji „Dostępna Szkoła”

16 listopada odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki konferencja „Dostępna szkoła”. W wydarzeniu online wzięło udział ok. 8000 uczestników.

Konferencja była podsumowywaniem kampanii informacyjno-promocyjnej MEiN „Edukacja w zasięgu ręki”, w ramach której przybliżano realizowane przez różne podmioty działania w obszarze edukacji włączającej, Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Celem kampanii było przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców informacji na temat projektów realizowanych przez MEiN ze środków Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie.

Konferencję otworzyło wystąpienie Marzeny Machałek, Sekretarz Stanu w MEiN oraz Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Bogate grono prelegentów, w krótkich prezentacjach wprowadzało uczestników spotkania w efekty projektów realizowanych przez instytucje, które reprezentowali.

Elżbieta Neroj z Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej przedstawiła spektrum działań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich prowadzonych przez MEiN w porozumieniu z różnymi instytucjami edukacyjnymi, instytutami badawczymi oraz uczelniami.

Tomasz Madej – dyrektor  Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprezentował możliwości wykorzystania Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz poszerzenia zasobów informacyjnych, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań przez nauczycieli oraz specjalistów.

Wspólnie z Anna Stalmach–Tkacz, dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli przybliżyli szerokiemu gronu odbiorców nowe e-materiały przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz instytucje współpracujące z nami w tym zakresie.

Zasoby i produkty związane z edukacją włączającą zaprezentowała Katarzyna Nowakowska, ekspert w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi ORE . Wymieniła zarówno przygotowane ramowe programy szkoleń, które stały się podstawą szkoleń dla różnych grup reprezentujących środowisko edukacyjne, w tym uczniów, nauczycieli, specjalistów, rodziców, pracowników kuratorium oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologicznych. Przedstawiła także wiele publikacji adresowanych do różnych grup odbiorców, których tematyka nawiązywała do zagadnień związanych z wdrażaniem założeń edukacji włączającej do praktyki edukacyjnej. Niebawem materiały te zostaną udostępnione na stronie ORE.

Kolejnym obszarem, nawiązującym do realizowanych w ORE projektów EFS, były Specjalistyczne Centra Edukacji Włączającej. Uczestnicy konferencji mieli możliwość poznać ich w prezentacji jednej z liderek realizującej projekty grantowe.

Doświadczeniem z funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Krakowie, po roku pilotażu, podzieliła się lider centrum – Aneta Garncarz. W swoim wystąpieniu „Wsparcie szyte na miarę, czyli z doświadczeń SCWEW w Krakowie” podkreśliła ważną rolę, jaką spełnia SCWEW w działaniach na rzecz edukacji włączającej w środowisku lokalnym, we wspieraniu nauczycieli placówek ogólnodostępnych w pracy z uczniami w grupie zróżnicowanej. W SCWEW-ach powstały także wypożyczalnie sprzętu specjalistycznego, który służy niwelowaniu barier związanych z komunikowaniem się oraz nabywaniem w szkole podstawowych umiejętności, wspomaga w aktywnym udziale w zajęciach, w życiu klasowym i społecznym. Lider SCWEW w Krakowie  podzieliła się refleksjami wynikającymi z analizy realizacji zadań określonych w Modelu SCWEW, po roku pilotażu.

Na zakończenie konferencji Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEiN, podsumowała wielość i różnorodność działań, które służą podnoszeniu jakości pracy z dzieckiem od narodzin do wejścia w dorosłe życie w społeczeństwie, podziękowała wszystkim za zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci, uczniów i rodzin oraz otwartość na poszukiwanie nowych rozwiązań w aspekcie podnoszenia jakości edukacji.

Serdecznie dziękujemy pani minister za słowa skierowane bezpośrednio do Liderów i kadry SCWEW oraz innych osób bezpośrednio zaangażowanych w pilotaż Modelu SCWEW: “Kiedy spotkałam osoby realizujące projekty Specjalistyczne Centra Wspierające edukację Włączającą, zobaczyłam tych ludzi, którzy tak bardzo się angażują, dyskutują o tym, widzą w tym szansę, inne podejście do rozwiązywania problemów dzieci, muszę powiedzieć, że jestem pełna nadziei. Tylko przy dobrej woli i otwartości na nowe rozwiązania możemy naprawdę zmienić naszą szkołę.”

“Udało nam się dużo dobrych rzeczy przygotować” – tak można podsumować ten dzień słowami Pani Minister Marzeny Machałek.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia i zapoznania się z materiałami z konferencji.

Wystąpienie przedstawicieli MEiN. Wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki z Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Pani Elżbieta Neroj zastępca Dyrektora oraz Pan Jan Kosiński-Gortych radca ministra.
17 listopada 2022

Liderzy w procesie weryfikacji Modelu SCWEW

W dniach 14–15 listopada 2022 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się kolejne spotkanie Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

W pierwszym dniu spotkania Liderzy SCWEW-ów uczestniczący w pilotażu przedyskutowali zadania SCWEW oraz role wspierającą doradcy metodycznego i pedagoga specjalnego. Liderzy SCWEW wraz z ekspertami ORE wspólnie omawiali metody i formy pracy SCWEW-ów, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji koleżeńskich, superwizji oraz zajęć i lekcji modelowych.

Dr hab. Anna Prokopiak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podzieliła się doświadczeniem z prowadzenia superwizji w SCWEW w Świdniku. Na spotkaniu poruszana była również problematyka wypożyczalni, sposób organizacji pracy i rekomendowanych rozwiązaniach jej funkcjonowania. Uczestnicy spotkania jasno podkreślili, że jest to ważny element wspierający nauczycieli w pracy z grupą zróżnicowaną, który warto rozwijać poprzez ciągłe poszerzenie zasobu wypożyczalni o nowoczesny i specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne, a także prowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz instruktaży w zakresie sposobów wykorzystania sprzętu przez nauczycieli, specjalistów oraz uczniów i rodziców.

W drugim dniu spotkania przedstawiciele Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN – Elżbieta Neroj, zastępca Dyrektora oraz Jan Kosiński-Gortych, radca ministra – podzielili się planami związanymi z umiejscowieniem SCWEW-ów w systemie oświaty oraz ich rozwojem w nowej perspektywie finansowania na lata 2021–2027. Przedstawiciele MEiN odpowiedzieli na istotne pytania dotyczące planów wobec SCWEW-ów. Liderzy dzielili się wnioskami z pierwszego roku funkcjonowania SCWEW-ów w lokalnych środowiskach edukacyjnych, mówili o sukcesach, ale wskazywali także bariery w prowadzeniu wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

Spotkanie zakończono podsumowaniem i ustaleniami dot. dalszych działań podejmowanych do końca roku przez SCWEW-y, ale i planem kolejnego spotkania w I kwartale 2023 r.

Praca warsztatowa. Praca warsztatow podczas spotkania Liderów.
Wystąpienie przedstawicieli MEiN. Wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki z Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Pani Elżbieta Neroj zastępca Dyrektora oraz Pan Jan Kosiński-Gortych radca ministra.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa