Konkurs grantowy Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP – pytania i odpowiedzi do 13.05.2022 r.

Pytanie 1:

Czy zamiast 4 psychologów mogłoby być wskazany przez wnioskodawcę 3 psychologów i 1 oligofrenopedagog, czy to tylko psychologowie mogą brać udział w projekcie?

Odpowiedź 1:

Wnioskodawca jest proszony o wskazanie 4 psychologów z poradni, która będzie pełniła rolę poradni koordynującej. Zakłada się przeprowadzenie przez ORE szkoleń, przygotowujących te osoby do roli osób szkolących pracowników innych poradni w zakresie diagnozy i oceny funkcjonalnej. Psychologowie potencjalnie posiadają większe uprawnienia w zakresie wykorzystywania narzędzi diagnostycznych, do których nie mogą mieć dostępu osoby innych specjalizacji (pedagodzy, pedagodzy specjalni itp.). Taka zależność nie zachodzi w drugą stronę – tj. psycholog może uzyskać wiedzę nt. narzędzi wykorzystywanych przez pedagogów, logopedów i inne osoby. Trzeba mieć na uwadze, że na dalszym etapie, w szkoleniach prowadzonych przez  przygotowanych przez ORE przedstawicieli grantobiorców, będą mogli uczestniczyć także inni specjaliści pracujący w poradni (np.pedagodzy specjalni, pedagodzy ogólni, terapeuci pedagogiczni itp.). Podczas szkoleń prowadzonych przez przygotowanych trenerów tj. psychologów – mogą zostać zadane pytania z zakresu diagnozy psychologicznej, na które osoby nie będące psychologami nie mogłyby odpowiedzieć. Z tego względu Grantodawca zdecydował, że 4 osoby wskazywane przez Wnioskodawcę, to wyłącznie psychologowie.


Pytanie 2:

Czy informacje w Zestawieniu standardów i cen dotyczące min. 2 lat zatrudnienia w pp lub szkole itd. na etat to konieczność absolutna w wypadku wszystkich wymienionych koordynatorów i specjalistów (poza trenerami)? Nie znajdujemy nigdzie indziej tych wymagań w dokumentacji projektowej, poza tym zestawieniem.

Czy etat może być zastąpiony inna formą zatrudnienia taką jak własna działalność gospodarcza (mam na myśli osobę zatrudnioną w sektorze niepublicznym)?

Odpowiedź 2:

Wnioskodawca jest zobligowany do wskazania osób zgodnie ze standardami wskazanymi w dokumencie “Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach przedsięwzięcia grantowego w projekcie grantowym Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Dokument ten stanowi załącznik nr 6 do “Regulaminu otwartego konkursu grantowego”, zatem należy go traktować jako integralną część ww. regulaminu.

Etat może być zastąpiony wykazaniem innej formy zatrudnienia przez osobę zatrudnioną w sektorze niepublicznym, pod warunkiem wykazania analogicznej liczby godzin, do wymaganych, tj. w okresie 2 lat pracę w wymiarze min. 10 godzin tygodniowo zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez osobę zatrudnioną w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej /zgodnie z art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762): “Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się […]  według następujących norm: […] 11. Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych – 20 godzin”/.


Nowy termin – odpowiedź 6.04.2022

Pytanie 3

Czy wiadomo jest, ile spotkań szkoleniowych przewiduje ORE w ramach szkolenia trenerów poradni prowadzącej projekt?

Odpowiedź 3

ORE planuje organizację szkoleń w wymiarze około 100 godzin dydaktycznych, zorganizowanych w nie mniej niż 3 częściach. Część szkoleń będzie odbywała się w formie samokształcenia. Wszystkie szkolenia będą odbywały się on-line.

Trenerzy przeszkoleni przez ORE będą zobowiązani do przeprowadzenia analogicznych szkoleń, w tym samym wymiarze godzinowym dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, znajdujących się na terenie danego województwa.


Nowy termin odpowiedź do 13.04

Pytanie 4

W związku z ogłoszonym konkursem grantowym pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego” proszę o udzielenie odpowiedzi czy jest dopuszczalne złożenie oferty wspólnej przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną i fundację zajmującą się doskonaleniem zawodowym kadry psychologiczno-pedagogicznej oraz realizującej w przeszłości projekty, w których IZ był Ośrodek Rozwoju Edukacji?

Odpowiedź 4

W ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-011/20 pn. „Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegonie zaplanowano możliwości składania wniosku o grant w ramach konsorcjów. Grantobiorcą, zgodnie z regulaminem ww. konkursu może być wyłącznie „(…) odbiorca ostateczny, będący organem prowadzącym dla publicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez Grantodawcę w ramach realizacji tego projektu (…), który nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) albo na innej podstawie, w szczególności na podstawie orzeczeń sądów.


Pytanie 5

Proszę o informację nt. kosztów administracyjnych, ponieważ w dokumentach konkursowych nie znalazłem informacji w tej sprawie. Ile one wynoszą (czy jest to np. % kosztów bezpośrednich) oraz jakiego rodzaju koszty będą kwalifikowane w projekcie.

Odpowiedź 5

Grantodawca nie przewiduje możliwości rozliczenia kosztów administracyjnych – wszelkie koszty niezwiązane bezpośrednio z działaniami merytorycznymi pozostają po stronie Grantobiorcy (koszty administracyjne możliwe do rozliczenia w przedsięwzięciu grantowym są równe 0%).

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w “Procedurze realizacji projektu grantowego” par. 5 , ust. 3 i 4, Grantobiorca może zaplanować i rozliczyć koszty bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia grantowego, tj. takie “które dotyczą zadań merytorycznych i są niezbędne do realizacji celów. Koszty we wniosku grantowym powinny zostać przypisane do konkretnych działań realizowanych podczas przedsięwzięcia grantowego i powinny być jasno powiązane z osiąganiem efektów cząstkowych i końcowych.” oraz “Wysokość grantu stanowią koszty bezpośrednio powiązane z realizacją zadań merytorycznych (w ich zakres nie wchodzą koszty administracyjne przedsięwzięcia grantowego, których nie można bezpośrednio powiązać z zadaniami merytorycznymi, czyli koszty Grantobiorcy poniesione w związku z obsługą przedsięwzięcia, które nie przyczyniają się do realizacji bezpośredniego wsparcia na rzecz uczestników przedsięwzięcia grantowego).”


Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców – PPP

Pytania uczestników spotkania:

Pytanie 6

Jeśli w poradni jest 2 psychologów to czy jest możliwość uczestnictwa w projekcie?

Odpowiedź 6

Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej Wnioskodawca (potencjalny Grantobiorca) Wskazuje jedną poradnię do roli poradni koordynującej. Z tej poradni kieruje na szkolenia ORE, 4 psychologów, którzy będą szkolić pracowników innych poradni. Na dalszym etapie osoby przeszkolone będą wykonywać zadania wdrożeniowe (polegające na prowadzeniu oceny funkcjonalnej i działań postdiagnostycznych). Zatem poradnia, w której zatrudniono 2 psychologów nie może brać udziału w projekcie w roli poradni koordynującej (chyba, że zatrudni kolejnych dwóch psychologów i będą oni już zatrudnieni w momencie składania wniosku aplikacyjnego). Natomiast nie zatrudniając nikogo dodatkowo, może być włączona w realizację na etapie szkoleń, prowadzonych przez poradnię koordynującą oraz działań wdrożeniowych.


Pytanie 7

Do którego dnia czerwca, do 1 czerwca czy do 30 czerwca 2023 r., będzie mógł być prowadzony projekt?

Odpowiedź 7

Prace w projekcie (przedsięwzięcie grantowe) będą mogły być prowadzone przez Grantobiorców do 30 czerwca 2023 r.


Pytanie 8

Czy psycholodzy,  mają być oddelegowani do realizacji projektu, czy realizować działania obok obowiązków zawodowych w poradni?

Odpowiedź 8

Wybór sposobu realizacji działań jest po stronie Grantobiorców. Z punktu widzenia Grantobiorcy dopuszczalne jest zarówno oddelegowanie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do realizacji projektu (wówczas pracownik wykonuje zadania w ramach godzin, ale nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia), jak i zatrudnienie w ramach dodatkowego wymiaru godzin “obok obowiązków zawodowych” (wówczas pracownik wykonuje zadania poza godzinami swojej pracy i może otrzymywać za nie wynagrodzenie). Istotne jest, aby wykluczyć podwójne finansowanie (pracownik nie może wykonywać działań przewidzianych w projekcie w ramach obowiązków i równocześnie otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia).


Pytanie 9

Czy zamiast pełnomocnictwa można złożyć KRS z wpisaną osobą reprezentującą instytucję?

Odpowiedź 9

Organizacje pozarządowe są reprezentowane przez swoje zarządy. W związku z tym potwierdzenie, kto może reprezentować daną organizację znajduje się w KRS-ie. Dlatego odpis z KRS w wystarczający sposób potwierdza osoby reprezentujące, jeśli wyłącznie te osoby są brane pod uwagę. Natomiast w przypadku zmian, które nie widnieją jeszcze w KRS, dokumentem potwierdzającym może być uchwała o powołaniu danej osoby do zarządu. Natomiast jeśli Organizacja chce umocować do reprezentowania osoby nie wykazane w ww. dokumentach – wówczas konieczne jest pełnomocnictwo.


Pytanie 10

Jakie są kryteria premiujące?

Odpowiedź 10

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-011/20 pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” kryteria premiujące obejmują działania Grantobiorcy w następujących obszarach:

 1. Wnioskodawca realizuje działania polegające na: utworzeniu SCWEW lub zatrudnieniu ASPE (asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) lub uczestniczeniu w projekcie„Przestrzeń Dostępnej Szkoły” lub współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym podmiotami ochrony zdrowia.
 2. Wnioskodawca bierze udział w działaniach pilotażowych APS lub KUL.

Punkty premiujące może otrzymać tylko ten wniosek, który otrzymał powyżej 50% punktów w poszczególnych kryteriach oceny merytorycznej oraz powyżej 50% łącznej liczby punktów; ocena i przyznanie punktów premiujących dokonywana będzie podczas posiedzenia komisji konkursowej.  Po dokonaniu oceny merytorycznej i przyznaniu punktów z niej wynikających, komisja konkursowa przyznaje punkty premiujące. Jeśli wniosek uzyska punktację powyżej wymaganego minimum punktowego oraz powyżej wymaganego minimum dla poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej, komisja konkursowa dokonuje oceny wniosku pod kątem przyznania punktów premiujących.


Pytanie 11

Czy koszt grantu obejmuje wydatki płacowe i inne, np. administracyjne, na delegacje, materiały, itp.?

Odpowiedź 11

W ramach rozliczenia grantu nie przewidziano możliwości rozliczenia kosztów administracyjnych – wszelkie koszty niezwiązane bezpośrednio z działaniami merytorycznymi pozostają po stronie Grantobiorcy (koszty administracyjne możliwe do rozliczenia w przedsięwzięciu grantowym są równe 0%).

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w  “Procedurze realizacji projektu grantowego” par. 5 , ust. 3 i 4, Grantobiorca może zaplanować i rozliczyć koszty bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia grantowego, tj. takie, “które dotyczą zadań merytorycznych i są niezbędne do realizacji celów. Koszty we wniosku grantowym powinny zostać przypisane do konkretnych działań realizowanych podczas przedsięwzięcia grantowego i powinny być jasno powiązane z osiąganiem efektów cząstkowych i końcowych.” oraz “Wysokość grantu stanowią koszty bezpośrednio powiązane z realizacją zadań merytorycznych (w ich zakres nie wchodzą koszty administracyjne przedsięwzięcia grantowego, których nie można bezpośrednio powiązać z zadaniami merytorycznymi, czyli koszty Grantobiorcy poniesione w związku z obsługą przedsięwzięcia, które nie przyczyniają się do realizacji bezpośredniego wsparcia na rzecz uczestników przedsięwzięcia grantowego).”

Jeśli chodzi o koszty materiałów lub delegacji oraz inne podobne wydatki, mogą być one uznane jako kwalifikowalne wyłącznie wówczas, kiedy w sposób jednoznaczny dotyczą realizacji zadań merytorycznych co należy uzasadnić we wniosku aplikacyjnym.


Pytanie 12

W jakim okresie i z jaką częstotliwością będą szkoleni psycholodzy wybranej poradni? Czy szkolenia będą w formie online czy związane są z dojazdem do placówki szkolącej (w jakim mieście?)

Odpowiedź 12

Przewiduje się ok. 100 godzin dydaktycznych szkoleń. Szkolenia będą realizowane w 4 modułach. ORE planuje przeprowadzenie szkoleń wyłącznie w formule on-line.

Grantobiorcy są zobligowani do powtórzenia analogicznej struktury szkoleń, natomiast decyzję o formie szkoleń (on-line, stacjonarne lub w formule mieszanej) podejmuje potencjalny Grantobiorca. W zależności od przyjętej formuły planuje koszty realizacji szkoleń. Informacje o formie realizacji powinny zostać zawarte we wniosku aplikacyjnym.


Pytanie 13

Oświadczam, że Wnioskodawca zapewni prowadzenie działań wdrożeniowych w regionach o różnym stopniu urbanizacji (na obszarach o gęstym/średnim/niskim stopniu zaludnienia).” – jakie tereny dokładnie się przez to sformułowanie rozumie w konkursie?

Odpowiedź 13

Stopień urbanizacji (DEGURBA, od ang. degree of urbanization) służy do zaklasyfikowania lokalnych jednostek administracyjnych (w Polsce klasyfikacja oparta jest na podziale gminnym) do trzech grup jednostek: „miast”, „małych miast lub przedmieść” oraz „obszarów wiejskich”. Klasyfikowanie to oparte jest na pomiarze gęstości zaludnienia i ciągłości geograficznej (sąsiedztwa) w komórkach siatki o poziomie rozdzielczości wynoszącym 1 km2 (siatka kilometrowa), a w tym celu wykorzystywana jest typologia oparta na siatce o poziomie rozdzielczości wynoszącym 1 km2 (siatka kilometrowa) (typologia ta grupuje komórki siatki na „ośrodki miejskie”, „klastry miejskie” oraz „komórki siatki obszarów wiejskich”).

Poszczególne trzy typy lokalnych jednostek administracyjnych są definiowane w następujący sposób:

 • miasta (obszary gęsto zaludnione): lokalne jednostki administracyjne, w których co najmniej 50% ludności mieszka w „ośrodkach miejskich”;
 • małe miasta i przedmieścia (obszary o średniej gęstości zaludnienia): lokalne jednostki administracyjne, w których poniżej 50% ludności mieszka w „ośrodkach miejskich”, jednocześnie poniżej 50% ludności mieszka w „komórkach siatki obszarów wiejskich”;
 • obszary wiejskie (obszary słabo zaludnione): lokalne jednostki administracyjne, w których ponad 50% ludności mieszka w „komórkach siatki obszarów wiejskich”.

Pytanie 14

Jakie wymagania w tym wymagania sprzętowe są obowiązujące dla poradni, by mogła korzystać z narzędzi i przeprowadzać dalsze szkolenia? Czy poradnia musi dysponować własnym, służbowym sprzętem, czy poradnie koordynujące muszą posiadać sprzęt?

Odpowiedź 14

Zgodnie z pkt. 11  Oświadczenia wzoru wniosku aplikacyjnego podpunkt 19), Wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego potencjału technicznego:

 1. Wnioskodawca lub Poradnia koordynująca posiada minimum 3 sztuki komputerów, które można wykorzystać podczas szkoleń, diagnozy i wsparcia, o niżej opisanych parametrach:
 • Windows 10 32 lub 64 bit
 • rozdzielczość 1366 x 768 (lub większa)
 • systemowe powiększenie czcionki – 100% (brak powiększenia)
 • Intel Pentium 4 lub wyższy, SSE2
 • 512 MB RAM
 • łącze internetowe
 1. Pozostałe poradnie, planowane do udziału w projekcie, lub ich organy prowadzące posiadają ww. sprzęt.
 2. Wnioskodawca lub Poradnia koordynująca posiada minimum 3 sztuki słuchawek z mikrofonem, które można wykorzystać w procesie prowadzenia podczas szkoleń, diagnozy i wsparcia, o niżej opisanych parametrach:
 • Rodzaj: Nauszne
 • Typ: Zamknięte
 • Łączność: Przewodowe
 • Mikrofon: Na pałąku
 • Długość przewodu: Min. 2m (nie dopuszcza się stosowania przedłużaczy ani przejściówek audio)
 • pasmo przenoszenia: 20Hz
 • pasmo przenoszenia: 20kHz
 • Certyfikat: CE
 • Regulacja głośności
 1. Pozostałe poradnie, planowane do udziału w projekcie, lub ich organy prowadzące posiadają ww. sprzęt.

Pytanie 15

Czy narzędzia będą dostępne dla wszystkich pracowników poradni, w tym również nie będących psychologami?

Pytanie 15

Narzędzia będą dostępne dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych o różnych specjalnościach. Część narzędzi będzie dedykowana wyłącznie psychologom. Twórcy narzędzi wskażą wymagane uprawnienia osoby korzystającej z narzędzia. Szczegółowe informacje odnośnie wykorzystania poszczególnych narzędzi będą określone w podręcznikach.


Pytanie 16

Kto będzie szkolił poradnie koordynujące?

Odpowiedź 16

Szkolenia dla poradni koordynujących będą prowadzić trenerzy wyłonieni przez ORE, posiadający odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia szkoleń.


Pytanie 17

Czy przewidziane jest wynagrodzenie dla przeszkolonych 90 pracowników ppp z danego województwa, którzy będą przeprowadzać ocenę funkcjonalną i działania postdiagnostyczne?

Odpowiedź 17

Takie wynagrodzenie może być zaplanowane przez potencjalnego Grantobiorcę w części budżetowej wniosku aplikacyjnego. Decyzja o tym leży w gestii organu prowadzącego składającego wniosek. Pamiętać należy o tym, że niedopuszczalne jest podwójne finansowanie, tj. osoby, które wykonują zadania w ramach dodatkowych wynagrodzeń nie mogą wykonywać czynności związanych z realizacją projektu w ramach swoich godzin pracy.


Pytanie 18

Czy jest określona liczba godzin szkoleń, które poradnia koordynująca będzie przeprowadzać w innych poradniach?

Odpowiedź 18

Tak, poradnia koordynująca jest zobowiązana do przeprowadzenia w innych poradniach dokładnie takich samych szkoleń i w takiej samej liczbie  godzin jak te, które dla PPP koordynujących przeprowadza ORE (tj. ok. 100 godzin szkolenia w 4 etapach, w tym też przewidziana jest część godzin w formie samodoskonalenia).


Pytanie 19

Czy psychologowie, którzy będą wydelegowani do roli trenerów muszą być zatrudnieni w PPP czy mogą być zatrudnieni w momencie rozpoczęcia realizacji bądź są zatrudnieni przez organ prowadzący?

Odpowiedź 19

Ponieważ we wniosku o dofinansowanie należy wskazać z imienia i nazwiska osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez ORE, to wszyscy 4 psychologowie z poradni koordynującej, wskazani do roli trenerów,  powinni być osobami zatrudnionymi w tej poradni pychologiczno-pedagogicznej w momencie, kiedy składany jest wniosek grantowy. Nie można wskazać osoby zatrudnionej przez organ prowadzący (nawet jeśli taka osoba spełnia kryteria).


Pytanie 20

Czas realizacji projektu do jakiego dnia i od jakiego dnia? Do czerwca 2023r., a rozpoczęcie od czerwca 2022r. czy lipca 2022r.?

Odpowiedź 20

Wnioskowany okres realizacji projektu winien wynosić minimum 12 m-cy, przy czym nie może przekroczyć daty końcowej 30.06.2023 r.


Pytanie 21

Czy psycholodzy będą oddelegowani na szkolenia, czy będą z nimi podpisywane umowy np. zlecenia na wykonanie zadań związanych z grantem?

Odpowiedź 21

Decyzja o sposobie realizacji przedsięwzięcia grantowego leży w gestii potencjalnego Grantobiorcy – może on przewidzieć w budżecie przedsięwzięcia grantowego wynagrodzenia dla psychologów pracujących w projekcie lub może zakładać oddelegowanie pracowników poradni do realizacji tych zadań. ORE nie podpisuje umów z wykonawcami zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia grantowego.


Pytanie 22

Czy pracownicy „zatrudnieni” w poradni mogą być zatrudnieni na umowę cywilno-prawną czy też musi to być stosunek pracy?

Odpowiedź 22

Pracownicy zatrudnieni w poradni to osoby pozostające w stosunku pracy. Mogą to również być osoby zatrudnione na zasadach samozatrudnienia w poradniach niepublicznych.


Pytanie 23

Czy może być po dwóch psychologów z dwóch poradni?

Odpowiedź 23

Nie, potencjalny Grantobiorca wskazuje jedną poradnię do roli poradni koordynującej i 4 psychologów z tej jednej poradni. Pracownicy innych poradni mogą zostać włączeni w realizację przedsięwzięcia grantowego na etapie szkoleń prowadzonych przez psychologów z poradni koordynującej i następnie w działania wdrożeniowe.


Pytanie 24

Organ prowadzący ma pod sobą 3 Poradnie, czy projekt może być realizowany przez pracowników tych trzech PPP, czy tylko 1 z nich?

Odpowiedź 24

Do roli poradni koordynującej potencjalny Grantobiorca wybiera jedną z poradni. Pozostałe mogą zostać włączone w realizację przedsięwzięcia grantowego na etapie szkoleń prowadzonych przez psychologów z poradni koordynującej i następnie w działania wdrożeniowe.


Pytanie 25

Pytanie dotyczące czasu realizacji projektu – jeśli projekt ma trwać 12 miesięcy i zakończyć się do 30 czerwca 2023r., to jak się to ma do Państwa oceny wniosków 06.07.2022r. czy zakładają Państwo wydłużenie czasu realizacji projektu?

Odpowiedź 25

Prace w projekcie (przedsięwzięciu grantowym) będą mogły być prowadzone przez Grantobiorców do 30 czerwca 2023 r. W sytuacji Grantobiorców, wnioskujących w trakcie realizacji o ewentualne wydłużenie projektów, Grantodawca (ORE) będzie rozpatrywać te sprawy indywidualnie.


Pytanie 26

Co dokładnie rozumiecie Państwo przez wsparcie postdiagnostyczne? Czy poradnia ma je sama wymyśleć?

Odpowiedź 26

Działania wdrożeniowe polegają na przeprowadzeniu diagnozy dzieci/uczniów, a następnie w oparciu o wyniki tejże diagnozy wdrożenie działań pomocowych. Zatem poradnia nie “wymyśla” działań postdiagnostycznych, ale musi zaplanować i wdrożyć je w oparciu o rozpoznane potrzeby. Pomocą w prowadzeniu tych działań będą materiały postdiagnostyczne dołączone do narzędzi diagnostycznych. Uczestnicy dostaną do nich dostęp i zostaną przygotowani do ich wykorzystania podczas szkoleń.


Pytanie 27

Ile godzin będzie trwało szkolenie dla pracowników PPP?

Odpowiedź 27

Przewiduje się ok. 100 godzin dydaktycznych szkoleń. Szkolenia będą realizowane w 4 modułach. ORE planuje wyłącznie przeprowadzenie szkoleń w formule on-line.


Pytanie 28

Czy koordynator przedsięwzięcia wlicza się do 4 psychologów prowadzących szkolenia?

Odpowiedź 28

Koordynator, o ile jest psychologiem zatrudnionym w poradni koordynującej, może wliczać się do 4 psychologów skierowanych na szkolenia ORE oraz do prowadzenia szkoleń dla innych poradni, ale niekoniecznie musi nim być.


Pytanie 29

Czy koszty delegacji dotyczące wyjazdu na szkolenia do Państwa dla pracowników będą kosztem możliwym do poniesienia w ramach projektu?

Odpowiedź 29

ORE planuje przeprowadzenie szkoleń wyłącznie w formule on-line. Koszty delegacji mogą zostać zaplanowane w przedsięwzięciach grantowych Grantobiorców, o ile szkolenia realizowane przez Grantobiorców zostaną zaplanowane w formie stacjonarnej lub mieszanej.


Pytanie 30

Co w sytuacji, gdy na przestrzeni roku wzrosną znacząco koszty np. delegacji. Jak się mają do tego założenia zawarte we wniosku, czy można dokonywać aneksem zmiany w poszczególnych zakresach?

Odpowiedź 30

Zmiany w projekcie w trakcie realizacji przedsięwzięcia grantowego są możliwe, również w budżecie szczegółowym projektu. Natomiast należy mieć na uwadze, że wartość przyznanego – zgodnie z umową grantową – dofinansowania nie może ulec zwiększeniu. Wszelkie zmiany wprowadzane są w drodze modyfikacji i wymagają zgody Grantodawcy.


Pytanie 31

Czy szkolenia w poradniach w terenie muszą prowadzić osoby, które były przeszkolone w ORE – psycholodzy czy mogą robić to też inni pracownicy Poradni koordynującej?

Odpowiedź 31

Zgodnie z założeniami konkursu, osoby przeszkolone przez ORE (4 psychologowie – pracownicy poradni koordynującej) mają za zadanie przeprowadzenie szkoleń na terenie swojego województwa. Co do zasady szkolenia w terenie mogą prowadzić wyłącznie osoby przeszkolone przez ORE (chyba, że w sytuacjach wyjątkowych/losowych Grantodawca w jednostkowym przypadku zdecyduje inaczej).  Każdy Grantobiorca odpowiada za przeszkolenie nie mniej niż 90 pracowników poradni p-p z terenu swojego województwa w ramach przedsięwzięcia grantowego. Planuje się, że docelowo przeszkolonych zostanie łącznie 1440 pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce.


Pytanie 32

Czy czynności diagnozy funkcjonalnej (przeprowadzone dla 50 osób co najmniej) są zadaniami płatnymi?

Odpowiedź 32

Tak, działania te mieszczą się w ramach realizowanych zadań merytorycznych w projekcie grantowym i są traktowane jako koszty możliwe do poniesienia w ramach realizacji projektu.


Pytanie 33

Czy jest możliwość wydłużenia projektu?

Odpowiedź 33

ORE nie zakłada na tym etapie przedłużania okresów realizacji projektów. Jednakże w sytuacji Grantobiorców, wnioskujących w trakcie realizacji o ewentualne wydłużenie projektów, Grantodawca (ORE) będzie rozpatrywać te sprawy indywidualnie.


Pytanie 34

Czy 90 pracowników i 50 uczniów jest przeliczone na 1 psychologa czy dla całej czwórki. Co w sytuacji gdy z przyczyn losowych jeden psycholog nie będzie mógł realizować zadań koordynatora?

Odpowiedź 34

Minimum 4 psychologów z poradni koordynującej musi przeszkolić minimum 90 pracowników innych poradni pp na terenie swojego województwa.  Natomiast ocenę funkcjonalną  50 dzieci/uczniów mogą przeprowadzić zarówno psycholodzy z poradni koordynującej, jak i pracownicy  innych poradni pp na terenie danego województwa (przeszkoleni przez poradnię koordynującą). W sytuacji gdy z przyczyn losowych jeden psycholog nie będzie mógł realizować zadań, należy wyznaczyć inną przeszkoloną osobę. Zadania koordynatora przedsięwzięcia grantowego w poradni lub przedszkolu/szkole nie są tożsame z zadaniami 4 psychologów w ramach projektu.


Pytanie 35

Z harmonogramu wynika, że termin trwania projektu trwa do czerwca 2023r. – Państwo oceniają wnioski do 06.07.2022r. stąd pytanie o wydłużenie, ponieważ z racji długiego trwania oceniania wniosków, skraca się czas realizacji projektu.

Odpowiedź 35

Data 06.07.2022 r., do której planowana jest ocena wniosków, to data maksymalna i możliwe jest zakończenie oceny wcześniej. ORE nie zakładana tym etapie przedłużania okresów realizacji projektów. Jednakże w sytuacji Grantobiorców, wnioskujących w trakcie realizacji o ewentualne wydłużenie projektów, Grantodawca (ORE) będzie rozpatrywać te sprawy indywidualnie..


Pytanie 36

Jak się ma porozumienie wysyłane przez Państwa do tego projektu?

Odpowiedź 36

Porozumienie dotyczące wykorzystania narzędzi, które było przekazane  przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych, nie ma bezpośredniego związku z prowadzeniem projektu grantowego. Poradnie, które podpisały porozumienie będą otrzymywały narzędzia na mocy tego porozumienia, natomiast te, które ww. porozumienia nie podpisały, będą zobligowane do podpisania dokumentu regulującego wykorzystanie narzędzi przez okres trwania projektu i w okresie utrzymania jego trwałości (24 miesiące). Nie ma możliwości korzystania z narzędzi w sposób nieuregulowany wyżej opisanymi dokumentami. Dotyczy to zarówno poradni koordynującej jak i poradni włączonych w dalsze działania w projekcie (szkolenia i działania wdrożeniowe). Potencjalny Grantobiorca, składając  wniosek grantowy, musi mieć to na uwadze.


Pytanie 37

Czy niepodpisanie porozumienia nie wyklucza z udziału w konkursie?

Odpowiedź 37

Niepodpisanie porozumienia nie wyklucza z udziału w projekcie. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić wymagania określone w Regulaminie konkursu i załącznikach do tego Regulaminu.


Pytanie 38

Czy ew. “wymiana” psychologów (osób przeszkolonych w trakcie trwania projektu) wiąże się z dodatkowymi szkoleniami po stronie ORE?

Odpowiedź 38

ORE nie przewiduje dodatkowych szkoleń. Sytuacje, w których z powodów uzasadnionych przez Grantobiorcę będzie potrzeba “wymiany” osoby przeszkolonej, będą rozpatrywane indywidualnie. Informacja o takiej zamianie powinna zostać zgłoszona w drodze modyfikacji i wymaga zgody Grantodawcy. Grantodawca może zobligować Grantobiorcę do odpowiedniego przygotowania nowej osoby (bazując na psychologach/trenerach przeszkolonych przez ORE).


Pytanie 39

Czy koordynatorem przedsięwzięcia może być dyrektor poradni? Czy potrzebujemy deklaracji pisemnych bądź słownych ze szkół i placówek, z którymi będziemy współpracować?

Odpowiedź 39

Koordynatorem przedsięwzięcia może być dyrektor poradni pod warunkiem, że spełnia wymogi określone w  “ZESTAWIENIU STANDARDÓW I CEN RYNKOWYCH…” opisane w kolumnie Standard – warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny projektów.

Grantobiorca na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego zobowiązany jest do zebrania wstępnych informacji dotyczących szkół i poradni na terenie województwa w celu określenia zakresu i zasięgu współpracy. Nie są wymagane ich pisemne deklaracje. Równocześnie w części 3 wniosku grantowego Wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób dokonał wyboru poradni i szkół oraz wykazać możliwość zaangażowania min. 90 pracowników poradni i możliwość objęcia wsparciem min. 50-ciorga dzieci/uczniów w różnym wieku (przedszkole, kl. 1-3, 4-6, 7-8 szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe). Od Wnioskodawcy zależy, na jakich ustaleniach lub dokumentach oprze swoją deklarację.


Pytanie 40

 1. dzieci badanych przez poradnię koordynującą powinno pochodzić z terenu działania tej poradni czy z terenu całego województwa?

Odpowiedź 40

Działania prowadzone w ramach przedsięwzięcia grantowego będą obejmować dzieci z różnych rejonów województwa, z uwzględnieniem zobowiązania do prowadzenia działań wdrożeniowych w regionach o różnym stopniu urbanizacji. Dzieci mogą być badane nie tylko przez pracowników poradni koordynującej, ale również przez innych pracowników poradni, którzy zostaną przeszkoleni przez 4 psychologów z poradni koordynującej (90 osób).


Pytanie 41

Ile czasu zajmuje mniej więcej przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej 1. ucznia?

Odpowiedź 42

Nie jest możliwe jednoznaczne określenie czasu na diagnozę jednego dziecka/ucznia, gdyż to zależy od uwarunkowań i indywidualnych potrzeb dziecka/ucznia, wykorzystywanych narzędzi i całego procesu diagnostycznego prowadzonego przez pracownika poradni.


Pytanie 43

Kto rekrutuje 90. pracowników do przeszkolenia z poradni w terenie?

Odpowiedź 43

Minimum 90 pracowników z  innych poradni psychologiczno-pedagogicznych niż poradnia koordynująca, na terenie województwa rekrutuje Grantobiorca czyli organ prowadzący poradnię koordynującą (który składa wniosek grantowy). We wniosku potencjalny Grantobiorca jest zobligowany do m.in.  scharakteryzowania poradni, które obejmie wsparciem, podania liczby poradni zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia grantowego, podania informacji w jaki sposób dokonał wyboru tych środowisk oraz wykazania zaangażowania minimum 90 psychologów w realizację zadań.


Pytanie 44

Można założyć, że całość wykonania projektu spada na przeszkolonych psychologów?

Odpowiedź 44

Nie ma takiego założenia. Na pierwszym etapie wymagane jest, aby Grantobiorca zaangażował i wytypował do szkoleń, które będą prowadzone przez ORE, min. po 4 psychologów/trenerów z poradni pp wskazanej do pełnienia roli  tzw. poradni koordynującej. Ale nie tylko te osoby będą zaangażowane w realizację zadań w przedsięwzięciu grantowym. Te osoby będą zobowiązane do przeszkolenia 90 pracowników innych ppp na terenie województwa. Przeprowadzenie oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego u min. 50 dzieci/uczniów może być dokonane zarówno przez psychologów z poradni koordynującej, jak i innych przeszkolonych pracowników poradni, o których mowa wyżej. Możliwe jest również zatrudnienie dodatkowych ekspertów, wskazanych w “ZESTAWIENIU STANDARDÓW I CEN RYNKOWYCH WYBRANYCH WYDATKÓW  W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA GRANTOWEGO” lub innych ekspertów, których potrzeba zatrudnienia wynikać będzie z diagnozy potrzeb przeprowadzonej w ramach projektu.


Pytanie 45

Jak ma być prowadzona promocja w projekcie? Czy można zatrudnić również specjalistę w tej dziedzinie w projekcie?

Odpowiedź 45

Obowiązki z zakresu informacji i promocji projektu zostały wskazane w załączniku nr 8 do wzoru Umowy o powierzenie grantu. Ewentualne zatrudnienie specjalisty w ww. zakresie jest możliwe wyłącznie w ramach środków własnych Grantobiorcy i nie podlega rozliczeniu w ramach kosztów projektu.


Pytanie 46

Czy lista specjalistów jest obligatoryjna? Czy eksperci muszą być zatrudnieni w takiej formie jak w zestawieniu standardów?

Odpowiedź 46

Obligatoryjne jest zaangażowanie i wytypowanie min. po 4 psychologów/trenerów z poradni pp z ramienia tzw. poradni koordynującej w przedsięwzięciu grantowym oraz przeszkolenie 90 pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu województwa (co umożliwia włączenie tych osób w działania wdrożeniowe). Zatrudnienie wszystkich osób wymienionych w “ZESTAWIENIU STANDARDÓW I CEN RYNKOWYCH…” nie jest obowiązkowe. Katalog specjalistów wskazanych w zestawieniu, o którym mowa, nie jest również katalogiem zamkniętym.  Potencjalny Grantobiorca powinien zadbać o zatrudnienie takiej kadry, która zapewni właściwą realizację przedsięwzięcia grantowego i osiągnięcie co najmniej tych efektów, które są wymagane (por.: pkt. 6 – Zadania do zrealizowania w przedsięwzięciu grantowym we “Wniosku aplikacyjnym o otrzymanie grantu…”). Należy mieć na uwadze, że cele i wskaźniki powinny być osiągnięte przynajmniej na zakładanym minimalnym poziomie, tj.:

 • przeszkolenie z zakresu zastosowania narzędzi diagnostycznych w ocenie funkcjonalnej 90 pracowników innych ppp na terenie województwa,
 • oraz przeprowadzenie oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego u min. 50 dzieci/uczniów,

W “ZESTAWIENIU STANDARDÓW I CEN RYNKOWYCH…” w kolumnie Dodatkowe zalecenia wskazano jedynie zalecenia dotyczące zatrudnienia. Jednak należy mieć na uwadze, że jeżeli w kolumnie Standard – warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny projektów wskazany został wymóg odnośnie doświadczenia,  np..: “co najmniej 2 lata zatrudnienia w wymiarze min. ½ etatu w poradni psychologiczno-pedagogicznej w okresie ostatnich 5 lat”, to dany ekspert musi spełniać opisane wymagania (nawet jeśli stanowisko/funkcja zostaną inaczej nazwane przez podmiot składający wniosek grantowy).


Pytanie 47

Chciałabym uszczegółowić informacje pozyskane podczas spotkania informacyjnego dotyczącego Projektu dla poradni: w zał. nr 6 są podane maks. ceny rynkowe dla pkt. 1–4, a dla pkt. 5 – ekspert z/z Edukacji Włączającej i ekspert z/z wsparcia dziecka – brak określenia cen np. j.w., wobec powyższego na jakich zasadach takie osoby mają być w projekcie?

Ponadto z w/w zał. wynika, że poza psychologami mamy zatrudnić jeszcze innych specjalistów, także spoza poradni (pkt. 2, 5 – 2osoby) i 3 ekspert ds. monitoringu? Jakie to mogą być osoby? Czy nie mogą tych zadań wykonać trenerzy? Czy możemy zatrudnić nauczycieli ,,własnych” na umowy-zlecenia do projektu, czy w godzinach ponadwymiarowych, czy umów o pracę?

Odpowiedź 47

Potencjalny Grantobiorca powinien zadbać o zatrudnienie takiej kadry, która zapewni właściwą realizację przedsięwzięcia grantowego i osiągnięcie co najmniej tych efektów, które są wymagane (por.: pkt. 6 – Zadania do zrealizowania w przedsięwzięciu grantowym we „Wniosku aplikacyjnym o otrzymanie grantu…”).

Zatrudnienie wszystkich osób wymienionych w ZESTAWIENIU STANDARDÓW I CEN RYNKOWYCH… nie jest obowiązkowe. Katalog specjalistów wskazanych w zestawieniu, o którym mowa, nie jest również katalogiem zamkniętym. W ZESTAWIENIU STANDARDÓW I CEN RYNKOWYCH… w kolumnie Dodatkowe zalecenia wskazano jedynie zalecenia dotyczące zatrudnienia. Jednak należy mieć na uwadze, że jeżeli w kolumnie Standard – warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny projektów wskazany został wymóg odnośnie doświadczenia, np.: „co najmniej 2 lata zatrudnienia w wymiarze min. ½ etatu w poradni psychologiczno-pedagogicznej w okresie ostatnich 5 lat”, to dany ekspert musi spełniać opisane wymagania (nawet jeśli stanowisko/funkcja zostaną inaczej nazwane przez podmiot składający wniosek grantowy).

Potrzeba zatrudnienia ekspertów i specjalistów wskazanych, czy też nie wskazanych w ww. zestawieniu, wynikać powinna przede wszystkim z diagnozy potrzeb przeprowadzonej w ramach projektu.

Zatrudnienie każdej z osób w projekcie powinno odbywać się zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, w tym w szczególności na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Kodeks pracy lub ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stawki wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach umów o pracę powinny:

 • być przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
 • zostać wprowadzone w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz
 • potencjalnie obejmować wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady ich odprowadzania/przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników Grantobiorcy.

Stawki wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach umów cywilno-prawnych powinny

być zgodne ze stawkami wynikającymi z rozeznania rynku.

Zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego mogą wykonywać trenerzy, o ile będą posiadali niezbędne kompetencje do realizacji danego zadania.


Pytanie 48

Mam jeszcze do Państwa pytanie o konkretne daty szkoleń on-line dla psychologów w ramach projektu (ORE). Państwa Plany obejmują okres wakacyjny, a plany urlopowe już są zatwierdzone, dlatego jest to istotny czynnik wpływający na decyzję pracowników o włączeniu się lub nie w Projekt.

Odpowiedź 48

Na obecnym etapie – naboru wniosków w konkursie grantowym – nie mamy niestety ustalonych konkretnych dat szkoleń. W Harmonogramie naboru wniosków, jako planowany okres przeprowadzenia szkoleń, wskazano okres sierpień–wrzesień 2022 r. Przewiduje się ok. 100 godzin dydaktycznych szkoleń, które będą realizowane w 4 modułach. Część szkoleń będzie odbywała się w formie samokształcenia. ORE planuje wyłącznie przeprowadzenie szkoleń w formule on-line.

Ustalenie konkretnych dat szkoleń możliwe będzie dopiero po wyłonieniu Grantobiorców.


Pytanie 49

Mam pytanie odnośnie konkursu grantowego pn.: „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. We wniosku jest część, w której należy uzupełnić dane dot.: „Informacje ogólne dotyczące poradni i szkół na terenie województwa”. Jestem przedstawicielem organu prowadzącego, który na terenie gminy prowadzi 8 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 4 specjalistyczne. W jaki sposób mam uzupełnić tę część, w której mam podać liczbę poradni w województwie? Na terenie województwa małopolskiego jest więcej poradni. Poradnie w Krakowie nie są jedynymi poradniami na terenie województwa małopolskiego. Województwo małopolskie nie pojawia się tylko w tym jednym polu, ale w innych również, jak np. liczba szkół w województwie.

Nachodzi mnie pytanie czy ten konkurs jest rzeczywiście dla organów prowadzących publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne?

Odpowiedź 49

Wnioskodawca jest proszony o podanie informacji ogólnych dotyczących poradni i szkół na terenie województwa, ponieważ działania prowadzone w ramach projektu będą obejmowały właśnie obszar województwa (niezależnie od tego jaki rejon obejmuje organ prowadzący). Wnioskodawca wskazuje podległą mu jedną poradnię do roli poradni koordynującej. Kolejne etapy realizacji (szkolenie prowadzone przez pracowników poradni koordynujących oraz zadania wdrożeniowe) są prowadzone na obszarze całego województwa. Dofinansowanie projektu ze środków UE umożliwiają taki sposób realizacji przedsięwzięcia grantowego.

Zatem gmina lub powiat, jeśli uzyskają dofinansowanie, będą operować na szerszym terenie, niż w swoich codziennych działaniach. Dlatego konieczne jest rozpoznanie potrzeb i zasobów szkół i poradni w obrębie województwa, i przedstawienie charakterystyki, o której mowa w pytaniu.

Zadaniem Grantobiorców będzie organizacja i przeprowadzenie, przez przeszkolonych przez ORE pracowników wskazanej przez Wnioskodawcę poradni koordynującej, szkoleń na terenie swojego województwa – każdy Grantobiorca odpowiada za przeszkolenie nie mniej niż 90 pracowników poradni p-p oraz zaplanowanie i przeprowadzenie oceny funkcjonalnej i objęcie wsparciem w ramach działań postdiagnostycznych minimum 50 dzieci i młodzieży z terenu swojego województwa w ramach przedsięwzięcia grantowego.

Należy mieć na uwadze, że Wnioskodawcy w niniejszym konkursie zobowiązani są do przeprowadzenia działań wdrożeniowych w regionach o różnym stopniu urbanizacji (na obszarach o gęstym/średnim/niskim stopniu zaludnienia). Zatem analiza sytuacji na terenie całego województwa jest nieodzowna dla właściwego zaplanowania działań projektowych.

 


Pytanie 50

W związku z konkursem Szkolenia i doradztwo dla kadr mam pytanie o termin składania wniosków. Czy przewidują Państwo możliwość jego wydłużenia? Jeśli tak, to o jaki okres?

Odpowiedź 50

Ośrodek Rozwoju Edukacji nie przewiduje przedłużenia naboru wniosków w pierwszej rundzie konkursu grantowego, gdyż planowane jest przeprowadzenie naboru w rundzie drugiej – od 20 maja 2022 r. do 2 czerwca 2022 r.


Pytanie 51

W regulaminie konkursu zaznaczacie, że podmiotem uprawnionym do ubiegania się o udzielenie grantu mogą zostać organy prowadzące poradnie psychologiczno-pedagogiczne (publiczne i niepubliczne). 

Nie przewidujecie partnerstwa w konkursie? Jesteśmy organizacją pozarządową, która może podjąć współpracę z ppp. Czy jako fundacja możemy złożyć wniosek, czy zostanie on odrzucony na samym początku rozpatrywania wniosków?

Odpowiedź 51

W ramach konkursu grantowego w ramach projektu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-011/20 pn. „Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” nie zaplanowano możliwości składania wniosku o grant przez partnerstwa, w których Grantobiorcą byłaby organizacja nie będąca organem prowadzącym dla ppp. Grantobiorcą, zgodnie z regulaminem ww. konkursu, może być wyłącznie „(…) odbiorca ostateczny, będący organem prowadzącym dla publicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez Grantodawcę w ramach realizacji tego projektu (…), który nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) albo na innej podstawie, w szczególności na podstawie orzeczeń sądów. Zgodnie z kryterium formalnym nr 4 (na podstawie wzoru Karty oceny formalnej), wnioski innych podmiotów, niż uprawnionych do ubiegania się o udzielenie grantu, będą odrzucane.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego