Zapraszamy do udziału w Letniej Akademii SORE

Informujemy, że w dniach 29 czerwca – 4 lipca* planujemy przeprowadzenie sześciodniowego kursu trenerskiego skierowanego do osób pełniących funkcje szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE).

W ramach Letniej Akademia SORE odbędzie się Kurs w zakresie umiejętności trenerskich dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji. Kurs jest intensywnym treningiem uniwersalnych umiejętności potrzebnych SORE do wykonywania zadań związanych ze wspomaganiem pracy szkół.
 
Celem kursu jest doskonalenie umiejętności SORE w zakresie pracy z osobami dorosłymi, które stanowią istotny element wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli.
 
Uczestnicy kursu:
 • poszerzą swoją wiedzę i podniosą poziom umiejętności w zakresie pracy z osobami dorosłymi,
 • doskonalić będą kompetencje w zakresie organizowania i prowadzenia pracy z zespołem,
 • poznają zasady zarządzania czasem i będą doskonalić kompetencje w zakresie planowania, realizowania i rozliczania czasu poświęcanego na aktywności wynikające z pełnionych ról,
 • poszerzą wiedzę w zakresie motywowania i tworzenia środowiska sprzyjającego procesom rozwojowym,
 • poszerzą wiedzę w zakresie zarządzania stresem , poznają techniki pracy ze stresem,
 • doskonalić będą umiejętności w zakresie konstruktywnych zachowań w sytuacjach konfliktowych,
 
Kurs obejmuje 8 modułów, które realizowane będą w 6-ciodniowym bloku szkolenia. Liczba godzin dydaktycznych: 40.
Warunki uczestnictwa :
Do udziału w kursie zapraszamy przede wszystkim osoby realizujące zadania SORE w ramach powiatowych projektów pilotażowych dofinansowanych w ramach Konkursu 3.5 Kompleksowe wspomaganie pracy szkół. Pierwszeństwo mają osoby łączące prace w projektach z działaniami prowadzonymi w ramach placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.
 
Osoba zakwalifikowana na Letnią Akademię SORE, zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania jednego z poniższych zadań:
 • poprowadzenie sieci współpracy w roku szkolonym 2014/2015 dla SORE dla swojego regionu,
 • udział w spotkaniu grupy roboczej poświęconej zagadnieniom dotyczącym wspomagania pracy szkół  (2 x 2 dni),
 • przygotowanie publikacji (artykułu) opisujących działania związane ze wspomaganiem w tym udostępnienie wykorzystywanych przez siebie narzędzi,
 • udział w konferencji ogólnopolskiej w roli osoby prezentującej dobrą praktykę lub moderującej spotkanie
Kryteria wyboru:

Kryteria podstawowe:
 • Ukończony kurs organizowany przez ORE, w zakresie zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji.
 • Realizowanie zadań SORE w ramach powiatowych projektów pilotażowych dofinansowanych w ramach Konkursu 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół lub/i w ramach placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub biblioteki pedagogicznej.
Kryteria dodatkowe :
 • Zaangażowanie (współpraca) w działania prowadzone w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” ( np. prezentacja dobrych praktyk, udział w spotkaniach grupy roboczej itp.)
 • Udział w spotkaniach regionalnych, ogólnopolskich organizowanych w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.
Informujemy, że warunkiem ukończenia LAS jest 100% frekwencja, tj. obecność w trakcie wszystkich 6-ciu dni spotkani
Osoby, które są zainteresowane spotkaniem proszone są o wypełnienie wstępnej deklaracji (formularz).
 
Wypełnienie formularza ma jedynie charakter informacyjny. Za właściwą rekrutację oraz kwalifikowanie do udziału w kursie będzie odpowiedzialna zewnętrzna firma – Wykonawca ORE. O dalszych szczegółach będziemy informować zainteresowane osoby za pośrednictwem Wykonawcy.
 
Osobą odpowiedzialną za zadanie po stronie ORE jest Joanna Soćko: joanna.socko@ore.edu.pl,  Tel. 48 22 345 37 04 
*termin może ulec niewielkim przesunięciom

Ostatnia aktualizacja: