Poznajmy naszych partnerów – SŁOWENIA

©-stevanovicigor /Photogenica
©-stevanovicigor /Photogenica

W ramach sieci EQAVET działa wiele krajów, instytucji, programów. W celu dzielenia się dobrymi praktykami i rozwiązaniami w zakresie doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego postaramy się przybliżać Państwu przykłady rozwiązań i ciekawych inicjatyw w poszczególnych krajach.

Krajowy Punkt Referencyjny EQAVET NRP w Słowenii jest częścią europejskiej sieci EQAVET, która obejmuje krajowe punkty referencyjne wszystkich europejskich krajów członkowskich. Sieć istnieje w celu opracowania wspólnych ram określania i zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET), tak zwanych ram zapewniania jakości EQAVET. Europejska sieć EQAVET i EQAVET NRP w Słowenii próbują wspierać kształcenie i szkolenie zawodowe poprzez przygotowywanie i publikowanie różnych materiałów. Niektóre z nich są dostępne w wersji drukowanej, a najważniejsze z nich można znaleźć na stronie EQAVET w formie elektronicznej. Wybrane materiały, stworzone w ramach sieci EQAVET, zostały przetłumaczone z języka angielskiego na język słoweński, natomiast materiały istotne dla organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w aspekcie wdrażania Krajowych Ram zapewniania jakości w edukacji oraz ram EQAVET i EQAVET+ są przygotowywane w ramach EQAVET NRP w Słowenii. Większość materiałów jest dostępna w języku słoweńskim.

Na poziomie systemowym, krajowym, EQAVET NRP w Słowenii regularnie realizuje następujące działania:

  • Harmonizacja krajowych ram jakości kształcenia i szkolenia zawodowego z europejskimi ramami i wytycznymi;
  • Ustanowienie krajowych ram jakości VET i ich wdrożenie;
  • Współtworzenie europejskich ram jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w grupach roboczych sieci EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) oraz wytycznych dotyczących ich wdrażania;
  • Wymiana doświadczeń z punktami odniesienia dla jakości w VET w innych krajach europejskich;
  • Systematyczne monitorowanie jakości VET na poziomie krajowym;
  • Przygotowanie krajowego raportu na temat jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w Słowenii;
  • Aktywny udział w krajowych i międzynarodowych projektach rozwojowych;
  • Prezentacja rozwiązań i przykładów najlepszych praktyk podczas wydarzeń krajowych i międzynarodowych;
  • Wsparcie dla organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w tworzeniu ram jakości na poziomie placówki.[1]

Podczas spotkania członków sieci EQAVET w dniach 7–8 października 2021 roku uczestnicy mogli zapoznać się z programem realizowanym przez Słowenię przy współpracy z Austrią, Finlandią i Chorwacją.

Zachęcam do zapoznania się z prezentacją Peer review at provider level (autor: Sasa Grasic, NRP Slovenia, pdf, 2.691 KB).

Więcej informacji o inicjatywach podejmowanych przez Krajowy Punt Referencyjny Słowenii

[1] Na podstawie: strona Krajowego Punktu Referencyjnego w Słowenii (data dostępu 21.10.2021)

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa