Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Zakres zadań Wydziału

  1. Doskonalenie zawodowe kadry systemu doradztwa zawodowego w systemie edukacji;
  2. Inicjowanie, projektowanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  3. Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli – doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu wspomagania szkół w obszarze doradztwa zawodowego.
  4. Tworzenie i rozwój baz danych, zasobów edukacyjnych oraz upowszechnianie informacji pedagogicznej w zakresie doradztwa zawodowego.
  5. Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz rozwoju, podnoszenia jakości i promocji doradztwa zawodowego.
  6. Współpraca merytoryczna w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w tym z zespołami realizującymi projekty pozakonkursowe.
  7. Zapewnienie trwałości zrealizowanych projektów systemowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa