Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego – informacje o projekcie

Idea projektu

Jednym ze sposobów zapewniania wysokiej jakości edukacji jest wykorzystywanie możliwości, jakie dają – w dobie społeczeństwa informacyjnego – technologie informacyjno-komunikacyjne. Są one niezbędne w życiu codziennym  i na rynku pracy, co stawia przed szkołami konieczność wprowadzania zmian w zakresie pracy z uczniami. Rozwój kompetencji cyfrowych powinien odbywać się na każdym etapie edukacji i kariery zawodowej. Realizacja projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” przyczyni się do lepszego dostosowania systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocni system kształcenia branżowego.

Cel projektu

Celem projektu pozakonkursowego „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej. Projekt zakłada synergię działań w tym zakresie z projektami konkursowymi MEN, które opracowały lub opracowują e-zasoby do kształcenia zawodowego i ogólnego.

Efekty projektu

 • opracowanie koncepcji, założeń oraz standardów umożliwiających stworzenie 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego w ramach 1 projektu konkursowego
 • stworzenie systemu narzędzi umożliwiających nadzór merytoryczny i odbiór opracowanych w projektach konkursowych e-zasobów
 • odbiór 335 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych
 • odbiór prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego

Adresaci projektu

 • uczniowie i nauczyciele szkolnictwa branżowego kształcących w 32 branżach
 • beneficjenci konkursowi

Realizowane działania

W projekcie zaplanowano następujące działania:

 • opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń do regulaminu konkursu na stworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
 • opracowanie dla 800 e-zasobów, jako wkład do regulaminu konkursu, standardów:

– merytoryczno-dydaktycznych
– techniczno-graficznego
– funkcjonalności
– dostępności e-zasobów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz interpretacji standardu WCAG

 • weryfikacja i odbiór 335 programów nauczania dla dodatkowych umiejętności  zawodowych przygotowanych w ramach projektów konkursowych
 • nadzór merytoryczny nad tworzonymi w ramach projektów e-zasobami, m.in. poprzez przeprowadzanie weryfikacji zgodności prototypów oraz wersji ostatecznych poszczególnych e-zasobów z przyjętą koncepcją i standardami
 • odbiór prototypów i wersji ostatecznych e-zasobów do kształcenia zawodowego przygotowanych w ramach projektu konkursowego
 • upowszechnianie produktów powstałych w ramach projektów konkursowych

Czas trwania projektu

czerwiec 2019 – grudzień 2023 r.

Numer projektu

POWR.02.15.00-00-0001/19

Wartość projektu

9 745 510,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE

8 213 516,25 zł

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa