Produkty projektów konkursowych

Przykładowe programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów opracowane w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (ostateczne wersje programów przekazane przez beneficjentów konkursowych).

Zaproponowane w przykładowych programach nauczania do umiejętności dodatkowych  cele oraz efekty kształcenia będą mogły być realizowane jako dodatkowe umiejętności zawodowe dopiero po ich włączeniu do załącznika nr 33 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (D.U. z 2019 r. poz. 991 z późn. zm.)

Branża mechaniczna

Branża elektroniczno-mechatroniczna

Branża teleinformatyczna

Branża motoryzacyjna

Branża górniczo-wiertnicza

Branża budowlana

Branża spedycyjno-logistyczna

Branża transport kolejowy

Branża mechanika precyzyjna

Branża transport lotniczy

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa