Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

29 kwietnia 2021

Zaproszenie do udziału w naborze ekspertów branżowych do odbioru prototypów e-materiałów w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji  zaprasza do wzięcia udziału w naborze ekspertów branżowych do odbioru 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”. (więcej…)

24 lutego 2021

Produkty projektów konkursowych

Przykładowe programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów opracowane w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (ostateczne wersje programów przekazane przez beneficjentów konkursowych).

Branża mechaniczna

Branża elektroniczno-mechatroniczna

Branża teleinformatyczna

Branża motoryzacyjna

Branża górniczo-wiertnicza

Branża budowlana

 

 

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
31 grudnia 2020

Rekrutacja eksperta kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje eksperta do weryfikacji/recenzji i odbioru programu nauczania dla umiejętności dodatkowych dla zawodu mechanik motocyklowy.

Ogłoszenie skierowane jest do następujących osób (więcej…)

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
7 grudnia 2020

Rekrutacja ekspertów kształcenia zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów do weryfikacji/recenzji i odbioru programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla wskazanych zawodów: monter konstrukcji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, monter stolarki budowlanej, kowal, lakiernik samochodowy, mechanik motocyklowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik górnictwa odkrywkowego, technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, kierowca mechanik, technik transportu drogowego, technik eksploatacji portów i terminali (samochodowych, kolejowych), monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik programista, technik telekomunikacji, technik tyfloinformatyk, złotnik-jubiler, mechanik precyzyjny, technik awionik, technik mechanik lotniczy, monter nawierzchni kolejowej, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik budownictwa kolejowego, technik mechatronik.

Ogłoszenie skierowane jest do następujących osób:

  1. nauczycieli realizujących praktyczną naukę zawodu lub
  2. instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
  3. nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych lub
  4. pracodawców, u których realizowana jest praktyczna nauka zawodu lub
  5. pracodawców, których działalność gospodarcza jest związana z zawodem, do którego składana jest oferta.

W wyniku projektów konkursowych realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 „Opracowanie programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla zawodów”, opracowane zostały dodatkowe umiejętności zawodowe (DUZ) w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, dla których określone zostały efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów wraz z programami ich nauczania.

Weryfikacja i odbiór programów nauczania DUZ realizowane będą w ramach drugiego zadania projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”, czyli nadzoru merytorycznego nad tworzonymi w ramach projektów konkursowych MEN e-zasobami oraz pozostałymi produktami projektów konkursowych, tj. odbiór 174 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych.

Termin składania ofert do 11.12.2020 do godziny 9.00.

Szczegóły dotyczące naboru w Biuletynie Informacji Publicznej ORE

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

 

baner projektu e-zasoby
27 października 2020

Spotkanie on-line drugiej grupy Ekspertów

23 października 2020 roku na platformie moodle.ore.edu.pl odbyło się spotkanie on-line drugiej grupy Ekspertów, którzy będą weryfikowali i odbierali kolejne programy nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych. (więcej…)

na ilustracji zrzut ekranu prezentujący platformę internetową moodle.ore.edu.pl, widoczny napis Programy DUZ, czyli programy nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych, pod napisem plan spotkania
31 sierpnia 2020

Spotkanie on-line Ekspertów kształcenia zawodowego

27 sierpnia 2020 roku na platformie moodle.ore.edu.pl/ odbyło się spotkanie on-line pierwszej grupy Ekspertów, którzy będą weryfikowali i odbierali programy nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych. Eksperci reprezentują branże: budowlaną, mechaniczną, motoryzacyjną, górniczo-wiertniczą, spedycyjno-logistyczną i elektroniczno-mechatroniczną. (więcej…)

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
3 lipca 2020

Rekrutacja ekspertów do projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”

Rozpoczęliśmy realizację drugiego zadania projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”, czyli nadzór merytoryczny nad tworzonymi w ramach projektów konkursowych MEN e-zasobami oraz pozostałymi produktami projektów konkursowych, tj. odbiór 174 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych. (więcej…)

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
1 czerwca 2020

Podsumowanie prac nad realizacją zadania 1

W połowie maja 2020 roku w ramach projektu koncepcyjnego „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” prace zakończył Zespół Ekspertów Branżowych ZEBRA II. Eksperci dokonali weryfikacji koncepcji e-materiałów do kształcenia zawodowego, przygotowali wykazy e-materiałów dla 16 branż oraz opracowali standardy merytoryczno-dydaktyczne dla 431 e-materiałów. (więcej…)

Widok strony internetowej kursu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
21 kwietnia 2020

Dwa spotkania Zespołu Ekspertów Branżowych II

W ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” odbyły się dwa spotkania Zespołu Ekspertów Branżowych II. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zmieniono dotychczasową formułę spotkań. (więcej…)

Tomasz Madej Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji otwiera spotkanie ekspertów branżowych
9 marca 2020

Spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych 2

W dniach 6–7 marca odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów Branżowych II w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”.

Uczestnicy poznali cele projektu: zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej, zaprezentowane przez Annę Pregler – głównego eksperta merytorycznego.
Uczestnikom zostało zaprezentowane pierwsze zadanie projektu: opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń i wkładu do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego, które będą realizować.

Anna Pregler przedstawiła również drugie planowane zadanie: odbiór prototypów i wersji ostatecznych e-zasobów do kształcenia zawodowego przygotowywanych w ramach projektów konkursowych (w tym przeprowadzenie weryfikacji zgodności poszczególnych e-zasobów z przyjętą koncepcją i standardami merytoryczno-dydaktycznymi, standardem funkcjonalności, dostępności i techniczno-graficznym) i ich upowszechnianie oraz odbiór pozostałych produktów powstałych w ramach projektów konkursowych (programów nauczania dla umiejętności dodatkowych).

Podczas pierwszego spotkania, grupy ekspertów branżowych weryfikowały koncepcję e-zasobów do kształcenia zawodowego wypracowaną przez Zespół Ekspertów Branżowych I. Po zapoznaniu z przykładami typów materiałów multimedialnych, uczestnicy pracowali w grupach nad propozycjami e-zasobów do poszczególnych kwalifikacji, których wykaz będzie załącznikiem do koncepcji oraz podstawą do opracowania standardów merytoryczno-dydaktycznych dla zaproponowanych e-zasobów.

Anna Pregler ekspert merytoryczny prezentuje założenia projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
Tomasz Madej Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji otwiera spotkanie ekspertów branżowych
Anna Pregler ekspert merytoryczny podczas spotkania z uczestnikami