Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

13 grudnia 2019

Czwarte spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych

W dniach 12–13 grudnia odbyło się ostatnie z zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów
Branżowych I w projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”.

Podsumowano dotychczasowe prace nad „Koncepcją e-zasobów do kształcenia zawodowego” oraz
„Załącznikiem nr 1 do koncepcji – Wykazem e-zasobów do kształcenia zawodowego dla 16 branż” wraz z aneksem i przyjęto ich ostateczne brzmienie.

Omówiono przykładowe opisy e-zasobów opracowane przez ekspertów na podstawie uzgodnionej na poprzednim spotkaniu wersji szablonu standardu. Uwzględniając wnioski z dyskusji, zmodyfikowano
szablon standardu merytoryczno-dydaktycznego e-zasobów do kształcenia zawodowego, który będzie podstawą realizacji kolejnego etapu prac nad wkładem do regulaminów konkursów na wykonanie e-zasobów do kształcenia zawodowego.

kierownik projektu Joanna Saska Dymnicka oraz ekspert merytoryczny Anna Pregler podczas spotkania z ekspertami branżowymi
6 grudnia 2019

Trzecie spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych

W dniach 28–29 listopada odbyło się trzecie z czterech zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów Branżowych I w projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”. (więcej…)

Marzenna Habib pełniąca obowiązki Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji rozpoczyna spotkanie zespołu ekspertów branżowych
12 listopada 2019

Drugie spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych

W dniach 7–8 listopada odbyło się drugie z czterech zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów Branżowych I w projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”. (więcej…)

sala plenarna, Anna Pregler prezentuje uczestnikom spotkania założenia projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
22 października 2019

Spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych

W dniach 17–18 października odbyło się pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów Branżowych I w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”. (więcej…)

Baner informacyjny projektu e-zasoby do kształcenia zawodowego
30 sierpnia 2019

Poszukujemy ekspertów do projektu e-zasoby do kształcenia zawodowego

W projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” uruchomiono postępowania w celu  wyłonienia Zespołu ekspertów branżowych nr l – liczący 140 ekspertów branżowych reprezentujących wskazanych 16 branż, podzielony na 14 Grup. Zespół ekspertów branżowych nr l będzie składał się z 124 ekspertów branżowych, w tym 16 ekspertów branżowych – moderatorów i 16 ekspertów Technologii informacyjno-komunikacyjnych (TlK). (więcej…)

12 lipca 2019

Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego – kontakt

Joanna Saska-Dymnicka
Kierownik projektu
e-mail: joanna.saska-dymnicka@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 28 wew. 429

Anna Pregler
Główny ekspert merytoryczny
e-mail: anna.pregler@ore.edu.pl

Magdalena Zawadzka
Specjalista ds. rozliczeń
e-mail: magdalena.zawadzka@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 wew. 419

Małgorzata Gawęda
Ekspert ds. konkursów i upowszechniania e-zasobów
e-mail: malgorzata.gaweda@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 96, 22 345 37 00 w. 459

Angelika Wiśniewska
Ekspert ds. jakości e-zasobów
e-mail: angelika.wisniewska@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 97 wew. 449

Elżbieta Bednarz
Ekspert ds. adaptacji e-zasobów dla uczniów z SPE
e-mail: elzbieta.bednarz@ore.edu.pl

Barbara Wałecka
Ekspert ds. WCAG 2.0
e-mail: barbara.walecka@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 wew. 439

Mateusz Fijołek
Informatyk ds. zintegrowania e-zasobów z platformą ORE
e-mail: mateusz.fijolek@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 wew. 302

12 lipca 2019

Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego – informacje o projekcie

Idea projektu

Jednym ze sposobów zapewniania wysokiej jakości edukacji jest wykorzystywanie możliwości, jakie dają – w dobie społeczeństwa informacyjnego – technologie informacyjno-komunikacyjne. Są one niezbędne w życiu codziennym  i na rynku pracy, co stawia przed szkołami konieczność wprowadzania zmian w zakresie pracy z uczniami. Rozwój kompetencji cyfrowych powinien odbywać się na każdym etapie edukacji i kariery zawodowej. Realizacja projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego przyczyni się do lepszego dostosowania systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocni system kształcenia branżowego.

Cel projektu

Celem projektu pozakonkursowego Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej. Projekt zakłada synergię działań w tym zakresie z projektami konkursowymi MEN, które opracowały lub opracowują e-zasoby do kształcenia zawodowego i ogólnego.

Efekty projektu

 • opracowanie koncepcji, założeń oraz standardów umożliwiających  stworzenie 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego w ramach 3 projektów konkursowych
 • stworzenie systemu narzędzi umożliwiających nadzór merytoryczny i odbiór opracowanych w projektach konkursowych e-zasobów
 • odbiór 174 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych
 • odbiór prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego

Adresaci projektu

 • uczniowie i nauczyciele szkolnictwa branżowego kształcących w 32 branżach
 • beneficjenci konkursowi

Realizowane działania

W projekcie zaplanowano następujące działania:

 • opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
 • opracowanie dla 800 e-zasobów, jako wkład do regulaminów konkursów, standardów:
  • merytoryczno-dydaktycznych
  • techniczno-graficznego
  • funkcjonalności
  • dostępności e-zasobów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz interpretacji standardu WCAG
 • weryfikacja i odbiór 174 programów nauczania dla dodatkowych umiejętności  zawodowych przygotowanych w ramach projektu konkursowego
 • nadzór merytoryczny nad tworzonymi w ramach projektów e-zasobami, m.in. poprzez przeprowadzanie weryfikacji zgodności prototypów oraz wersji ostatecznych poszczególnych e-zasobów z przyjętą koncepcją i standardami
 • odbiór prototypów i wersji ostatecznych e-zasobów do kształcenia zawodowego przygotowanych w ramach projektów konkursowych
 • upowszechnianie produktów powstałych w ramach projektów konkursowych

Czas trwania projektu

czerwiec 2019 – grudzień 2022 r.

Numer projektu

POWR.02.15.00-00-0001/19

Wartość projektu

8 424 383,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE

7 100 069,99 zł