Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

na zdjęciu sala konferencyjna, Anna Pregler ekspert merytoryczny projektu mówi do zebranych gości
25 października 2022

Spotkanie z Beneficjentami Konkursowymi

4 października 2022 roku odbyło się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, spotkanie zespołu projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego z Beneficjentami Konkursowymi.

Spotkanie rozpoczęła kierownik projektu Joanna Saska-Dymnicka krótkim podsumowaniem dotyczącym realizacji etapu tworzenia prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego.

Anna Pregler – główny ekspert merytoryczny projektu – poprowadziła część spotkania poświęconą omówieniu wniosków wynikających z dotychczasowego tworzenia i weryfikacji prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego oraz wynikających z tych wniosków wskazań dotyczących opracowywania i przekazywania II transzy e-materiałów do kształcenia zawodowego przez Beneficjentów Konkursowych. Refleksji poddano przykłady typów multimediów i obudowy dydaktycznej wchodzących w skład prototypów, uwzględniając ich wzorcowe przykłady oraz elementy wymagające doskonalenia i zwrócenia na nie szczególnej uwagi przy dalszych pracach nad e-materiałami.

Obecni byli przedstawiciele siedmiu Beneficjentów Konkursowych: EDUEXPERT SP. Z O.O., CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O., AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA, ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O., OCTOPUS VR SPÓŁKA Z O.O., POLITECHNIKA ŁÓDZKA, GROMAR SP. Z O.O.

15 września 2022

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu nr 311/WZ/2022

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

(więcej…)

5 września 2022

Rekrutacja ekspertów branżowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do naboru ekspertów branżowych w ramach zadania: odbiór  560 e-materiałów do kształcenia zawodowego.

Przedmiotem zamówienia jest usługa społeczna polegająca na odbiorze 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach branż: 1) branża audiowizualna (AUD); 2) branża budowlana (BUD); 3) branża ceramiczno-szklarska (CES); 4) branża chemiczna (CHM); 5) branża drzewno-meblarska (DRM); 6) branża ekonomiczno-administracyjna (EKA); 7) branża elektroenergetyczna (ELE); 8) branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM); 9) branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK); 10) branża górniczo-wiertnicza (GIW); 11) branża handlowa (HAN); 12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT); 13) branża leśna (LES); 14) branża mechaniczna (MEC); 15) branża mechaniki precyzyjnej (MEP); 16) branża metalurgiczna (MTL); 17) branża motoryzacyjna (MOT); 18) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO); 19) branża ogrodnicza (OGR); 20) branża opieki zdrowotnej (MED); 21) branża poligraficzna (PGF); 22) branża pomocy społecznej (SPO); 23) branża przemysłu mody (MOD); 24) branża rolno-hodowlana (ROL); 25) branża rybacka (RYB); 26) branża spedycyjno-logistyczna (SPL); 27) branża spożywcza (SPC); 28) branża teleinformatyczna (INF); 29) branża transportu drogowego (TDR); 30) branża transportu kolejowego (TKO); 31) branża transportu lotniczego (TLO); 32) branża transportu wodnego (TWO).

Ogłoszenie skierowane jest do następujących osób:

  1. czynnych nauczycieli kształcenia zawodowego lub
  2. czynnych instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
  3. pracodawców lub ich przedstawicieli (pracowników), którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez MEiN do realizacji przez te instytuty lub placówki lub
  4. przedstawicieli partnerów społecznych, członków Sektorowych Rad ds Kompetencji, przedstawicieli instytucji Klastra, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez MEiN do realizacji przez te instytuty lub placówki.

Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego (POWR.02.15.00-00-3013/20-00, POWR.02.15.00-00-3018/20-00, POWR.02.15.00-00-3019/20-00, POWR.02.15.00-00-3031/20-00, POWR.02.15.00-00-3035/20-00, POWR.02.15.00-00-3036/20-00, POWR.02.15.00-00-3039/20-00, POWR.02.15.00-00-3043/20-00, POWR.02.15.00-00-3047/20-00, POWR.02.15.00-00-3048/20-00, POWR.02.15.00-00-3049/20-00, POWR.02.15.00-00-3051/20-00, POWR.02.15.00-00-3056/20-00) są, były lub będą zaangażowane jako kadra projektu konkursowego lub wyłoniony przez beneficjentów projektów konkursowych autor/współautor materiału multimedialnego lub ekspert weryfikujący e-materiał lub materiał multimedialny, w ramach branży, do której należy zawód, do którego składana jest oferta.

Ze względu na obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych ww nabór Ekspertów branżowych przeprowadzany jest w trybie unijnym, który wymaga złożenia oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym (podpisem komercyjnym).

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który można zakupić u jednego z certyfikowanych dostawców.

Termin składania ofert trwa do 16 września 2022 r. do godz. 09.00.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie portalu SmartPZP:

Odbiór 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach 32 branż

Zapraszamy do wzięcia udziału w powyższym naborze jak również zapraszamy do kolejnych, o których będziemy Państwa na bieżąco informować!

Z wyrazami szacunku,

Zespół projektu

20 czerwca 2022

Zaproszenie do naboru Ekspertów ds. kształcenia zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w naborze ekspertów ds. kształcenia zawodowego. Nabór dotyczy weryfikacji/recenzji i odbioru 203 programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla wskazanych 97 zawodów w ramach branż: audiowizualna AUD; ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia BPO; ceramiczno – szklarska CES; chemiczna CHEM, drzewno – meblarska DRM; ekonomiczno – administracyjna EKA; elektroenergetyczna ELE; fryzjersko – kosmetyczna FRK; hotelarsko – gastronomiczno – turystyczna HGT; handlowa HAN; leśna LES; opieki zdrowotnej MED; przemysłu mody MOD; metalurgiczna MTL; ogrodnicza OGR; poligraficzna PGF; rolno – hodowlana ROL; rybacka RYB; spożywcza SPC; pomocy społecznej SPO; transportu wodnego TWO. (więcej…)

grafika projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
26 kwietnia 2022

Rekrutacja ekspertów branżowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów branżowych do opracowania weryfikacji/recenzji i odbioru programów nauczania dla umiejętności dodatkowych w ramach projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego (II etap realizacji zadania). (więcej…)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa