Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli trzech sieci: Euroguidance, Krajowych Centrów Europass i Krajowych Punktów Koordynacji ds. EQF

Euroguidanse Logo
Euroguidanse Logo

11 października 2017 r. w Brukseli (Belgia) odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech sieci: Euroguidance, Krajowych Centrów Europass i Krajowych Punktów Koordynacji ds. EQF.

Spotkanie otworzyła i powitała uczestników Pani Alison Crabb – Naczelnik Wydziału Umiejętności i Kwalifikacje Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne. Pani Crabb poinformowała uczestników spotkania, iż 10 października br. odbyło się posiedzenie Coreper I (Komitet Stałych Przedstawicieli, ang. Committee of Permanent Representatives), które dotyczyło zmiany decyzji ws. Europass.

 • Coreper I przyjął mandat negocjacyjny w zakresie projektu decyzji ustanawiającej Europass. W trakcie trilogu prezydencja estońska będzie kierować się ww. mandatem dbając, aby w szczególności kwestie zarządzania na poziomie krajowym, nie uległy zmianie na niekorzyść państw członkowskich, tj. aby została utrzymana dotychczasowa autonomia państw członkowskich w zakresie organizowania struktur krajowych.
  W trakcie spotkania Strony potwierdziły chęć znalezienia porozumienia do końca roku. Celem zmiany decyzji ws. Europass jest modernizacja narzędzi i usług UE oraz zapewnienie, aby:
 • odzwierciedlały one zmieniające się potrzeby wszystkich potencjalnych użytkowników
  w kontekście wymagań rynku pracy oraz sektorów kształcenia i szkolenia;
 • były one aktualizowane pod kątem postępu technologicznego, nowych form wymiany informacji i współkonsumpcji;
 • były w stanie wspierać poszczególne osoby w licznych momentach przejścia od kształcenia do zatrudnienia.

W rezultacie nastąpi przekształcenie ram Europass z instrumentu opartego na dokumentach w platformę opartą na usługach, co powinno pozwolić na poszerzenie jego zakresu stosowania i zapewnić, aby usługi ramowe koncentrowały się na potrzebach użytkownika.

Prace nad projektem decyzji zostały zainicjowane – w oparciu o projekt Komisji Europejskiej – przez prezydencję słowacką i były kontynuowane przez prezydencję maltańską, a następnie estońską.

W dalszej części swojej wypowiedzi Pani Caabb, przedstawiła informację o portalu ESCO – europejskiej klasyfikacji umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów, która zapewnia wspólny język do celów opisywania konkretnych umiejętności i powiązanych z nimi pojęć na potrzeby zatrudnienia i kształcenia. 9 i 10 października br. w Brukseli odbyła się konferencja „ESCO – Łączenie ludzi i miejsc pracy” (ESCO – Connecting people and jobs). W konferencji wzięło udział ponad 220 osób reprezentujących różne organizacje z obszaru zatrudnienia, edukacji i szkoleń, a ponad 250 osób śledziło konferencję zdalnie poprzez transmisję internetową. Pierwszego dnia uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział
w interaktywnych warsztatach i pokazach oraz dowiedzieć się, w jaki sposób ESCO pomaga zmniejszyć bariery mobilności i ułatwić współpracę ponad granicami – a także między sektorami: edukacja i rynek pracy. Drugiego dnia odbyły się dyskusje panelowe na temat cyfryzacji rynku pracy i możliwości zatrudnienia.

W dalszej części spotkania Pani Elisabeth Arp przedstawiciel Wydziału Umiejętności
i Kwalifikacje Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne przedstawiła informacje na temat Sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia (PES Network).

Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia została utworzona w 1997 r. Członkami sieci są szefowie publicznych służb zatrudnienia państw UE/EOG oraz Komisja Europejska. W ramach prac sieci dwa razy w roku odbywają się spotkania dyrektorów publicznych służb zatrudnienia. W ramach pracy sieci podejmowane są m.in. działania na rzecz wdrażania założeń europejskiej polityki zatrudnienia i integracji europejskiego rynku pracy, modernizacji i wzmocnienia publicznych służb zatrudnienia w kluczowych obszarach, zgodnie z celami strategii „Europa 2020” dotyczącymi zatrudnienia i spraw społecznych oraz promocji najlepszych praktyk podejmowanych przez członków sieci.

Członkowie sieci PES uznali, że wzmocnienie współpracy z pracodawcami odgrywa kluczową rolę, zarówno dla rozwoju gospodarki jak i realizacji przez publiczne służby zatrudnienia efektywnych działań na rzecz rynku pracy. W związku z powyższym podjęto decyzję o zorganizowaniu Europejskich Dni Pracodawców, których celem jest wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia.

Europejskie Dni Pracodawców 2017 (EDP 2017) odbędą się w dniach 13 – 24 listopada 2017r. w niemal wszystkich państwach UE (poza Szwecją i Austrią).

Na poziomie europejskim wydarzenie zostanie włączone w Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych.

Ponadto w opinii sieci właściwe wydaje się zacieśnienie współpracy z sektorem edukacji, dlatego też została powołana grupa robocza ds. współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a edukacją. Przewodniczącym grupy jest dyrektor PES Austria.

W kolejnej części spotkania Pan William O’Keeffe, przedstawiciel Wydziału E2 Umiejętności i Kwalifikacje Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne
i Włączenie Społeczne przedstawił informacje dotyczące politycznego kontekstu istnienia sieci Euroguidance, Krajowych Centrów Europass i Krajowych Punktów Koordynacji ds. EQF.

Europejski Filar Praw Socjalnych określa, że ​​Europejczycy mają prawo do wysokiej jakości edukacji, szkoleń i uczenia się przez całe życie (Zasada 1), a także aktywnego wspierania zatrudnienia (Zasada 4). Wspieranie tych praw i umożliwianie mobilności, zarówno do celów związanych z uczeniem się, jak i zatrudnieniem w całej Europie, wymaga:

 • odpowiedniego doradztwa zawodowego i informacji zawodoznawczej, wspierających podejmowanie właściwych decyzji dotyczących wyboru kierunku kształcenia, szkoleń oraz zawodu i zatrudnienia,
 • narzędzi umożliwiających jednostkom przekazywanie swoich umiejętności i kwalifikacji w sposób czytelny,
 • narzędzi wspierających przejrzystość i porównywalność kwalifikacji i poziomów wykształcenia.

Działalność wszystkich trzech sieci prowadzona w obszarze umiejętności i kwalifikacji powinna ułatwiać i wspierać realizację tych praw:

 • sieć Euroguidance od ponad 25 lat rozwija europejski wymiar poradnictwa przez całe życie, aby ułatwić mobilność w Europie. Działania sieci, w tym wsparcie doradców zawodowych, systemów poradnictwa i informacji zawodoznawczych, są kluczowymi czynnikami w promowaniu i wspieraniu różnych rodzajów mobilności w Europie;
 • od 2004 r. Europass stał się cennym narzędziem służącym osobom fizycznym do prezentowania swoich umiejętności i kwalifikacji instytucjom edukacyjnym i szkoleniowym oraz pracodawcom, a także do zaprezentowania ich wyników w nauce; Europass wspiera spójną i jasną prezentację informacji na temat edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, które są kluczowe dla promowania i wspierania różnych rodzajów mobilności w Europie
 • Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (EQF) działają jako narzędzie porównawcze ułatwiające zrozumienie i uznawanie kwalifikacji oraz uczenie się pomiędzy poszczególnymi krajami; trudność w zrozumieniu kwalifikacji z różnych systemów jest jedną z głównych przeszkód w mobilności.

 

 

Połączone działania wyżej wymienionych sieci mogą stworzyć warunki dla mobilności i uczenia się przez całe życie oraz wartość dodaną wypracowanych narzędzi i usług.
W nadchodzącym okresie kontraktowym (2018 – 2020), krajowe centra Euroguidance, Europass i EQF podejmą swoje działania w sytuacji ciągłych zmian, ponieważ technologia w dalszym ciągu wpływa na takie obszary jak: zatrudnienie, edukacja i szkolenia. W nowym programie na rzecz umiejętności dla Europy (The new Skills Agenda for Europe), przyjętym w czerwcu 2016 r., podkreślono potrzebę odpowiedniego szkolenia, odpowiednich umiejętności i odpowiedniego wsparcia dla osób w całej Unii Europejskiej, aby odnieść sukces w tym kontekście.Dlatego też działania krajowych centrów powinny być planowane w sposób strategiczny, tak by możliwe było zaspokojenie tych potrzeb.Ponadto sieci Euroguidance, Europass i EQF powinny współpracować oraz wspierać synergię pomiędzy ich usługami tak, aby docierać do jak największej liczby interesariuszy. Zadania realizowane przez poszczególne sieci powinny być planowane ze świadomością priorytetów politycznych na szczeblu krajowym i unijnym, a także dostosowane do potrzeb zainteresowanych stron, a przede wszystkim osób fizycznych, będących ostatecznym beneficjentem tych działań.

W dalszej części swojego wystąpienia Pan O’Keeffe, zaprezentował podstawowe założenia aplikacji na lata 2018-2020:

 • dokumenty niezbędne do przygotowania aplikacji zostaną przesłane w listopadzie, a przewidywany termin wysłania aplikacji to styczeń 2018 r.;
 • wydatki będą kwalifikowane od dnia wysłania aplikacji. Niemniej jednak najwcześniejsza możliwa data rozpoczęcia działań (tj. data, od której koszty mogą być uznane za kwalifikowalne) nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku o dotację, a w żadnym przypadku nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2018 r. Czas trwania projektu powinien wynosić orientacyjnie 36 miesięcy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.;
 • w omawianym okresie kontraktowym Komisja Europejska przewiduje dwie płatności zaliczkowe i płatność końcową. Pierwsza transza w wysokości 40% zostanie przekazana po podpisaniu umowy, druga również w wysokości 40% na koniec pierwszego okresu sprawozdawczego obejmującego pierwsze 18 miesięcy działania. W celu otrzymania drugiej transzy środków finansowych konieczne będzie przygotowanie sprawozdania z postępów realizacji zadań oraz sprawozdania finansowego z wykorzystania pierwszej transzy środków. Jeżeli dany kraj wykorzysta mniej niż 70% pierwszej płatności zaliczkowej, kwota kolejnej transzy zostanie obniżona o różnicę między pułapem 70%, a wykorzystaną kwotą. Ostatnie 20% zostanie przekazane na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego. Do wniosku o płatność końcową konieczne będzie dołączenie sprawozdania merytorycznego i finansowego;
 • kwota dotacji Komisji Europejskiej nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych w projekcie. Współfinansowanie pozostałej kwoty musi być zagwarantowane przez właściwy organ państwa członkowskiego.

Ostatnia część spotkania odbyła się w formule warsztatowej. Przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz poszczególnych centrów dyskutowali o możliwościach wykorzystania narzędzi ewaluacyjnych w realizacji poszczególnych zadań oraz celach poszczególnych sieci.

Konkluzje z dyskusji zostaną wykorzystane do przygotowania dokumentów dotyczących aplikacji na lata 2018-2020.

 

Wnioski:

 • kolejny okres kontraktowy w projekcie przewidziano na 3 lata (2018-2020);
 • zmieniono zasady współfinansowani projektu, przewiduje się ze współfinansowanie KE będzie na poziomie 75 % całości kosztów projektu;
 • planuje się, że na kolejny rok kontraktowy w zależności od decyzji poszczególnych krajów członkowskich będzie możliwe składanie jednej wspólnej aplikacji dla trzech projektów bądź osobnych aplikacji dla każdego z nich;
 • KE zaplanowała przesłanie dokumentów dotyczących przegotowania aplikacji w projekcie na lata 2018-2020 na listopad br.;
 • nie zmieniły się wytyczne w zakresie audytu projektu tzn. audyt nie jest wymagany w przypadku projektu o ogólnej wartości niższej niż 60 000 euro.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2017