Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartej na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą

Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartej na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą

19 maja 2024

Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji – Marzenna Habib i Agnieszka Pietryka – kierownik projektu Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą uczestniczyły w uroczystości 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim.

Wydarzenie było okazją do spotkania osób, które przez lata były zaangażowane w budowanie szkoły dobrej dla wszystkich uczniów. W wystąpieniu wicedyrektor Marzenny Habib podkreśliła zaangażowanie szkoły, kadry i dyrektor szkoły Ewy Szczerby w rozwój edukacji, a także tworzenie przestrzeni edukacyjnej wspierającej rozwój każdego ucznia. Odniosła się do podejmowanych przez szkołę inicjatyw kształtujących w uczniach odpowiedzialność za środowisko oraz osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Podkreśliła wielką rolę nauczycieli, którzy rozwijają talenty i wspierają swoich podopiecznych.

Doceniona została współpraca szkoły ze Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Węgrowie, która zaowocowała wprowadzeniem nowych form wsparcia, budowaniem świadomości społeczności szkolnej i otwartością na różnorodność.

Działania szkoły realizowane ze SCWEW w Węgrowie są przykładem integracji środowiska na rzecz budowania inkluzyjnych rozwiązań służących wszystkim mieszkańcom.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE #SCWEW #ORE

19 maja 2024

Konferencja „Model Wsparcia Międzysektorowego (MWM) – strategie i wyzwania”

Model Wsparcia Międzysektorowego (MWM) – strategie i wyzwania to temat przewodni konferencji, która odbyła się w Muzeum Śląskim w Katowicach w dniach 15-16 kwietnia 2024 r. Wydarzenie było podsumowaniem realizacji projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej. Głównym celem projektu było podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiat).W projekcie uczestniczyło 36 powiatów, a badaniami objęto ok. 31 tys. dzieci i uczniów z wykorzystaniem opracowanych przez uczelnie narzędzi, by na podstawie ich wyników opracować działania wspierające i sprawdzić skuteczność udzielonego wsparcia.

Zaprezentowane podczas konferencji działania międzysektorowe, skoncentrowane na budowaniu lokalnych rozwiązań w zakresie podejmowania współpracy na rzecz wsparcia, stanowią istotny komponent funkcjonowania SCWEW. Przygotowanie przez SCWEW oferty dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz środowiska lokalnego, uwzględnia partnerstwo z innymi instytucjami. SCWEW w swej działalności nakierowany jest na wsparcie nauczycieli i specjalistów przedszkoli, szkół ogólnodostępnych. Budowanie wsparcia, które będzie korzystne dla jej odbiorców wymaga zaangażowania zasobów dostępnych w różnych sektorach, np. edukacji, zdrowia, rodziny, pracy i polityki społecznej.

Głównym założeniem Modelu Wsparcia Międzysektorowego było podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu). SCWEW-y doskonale wpisały się w to założenie i zajmowały znaczące miejsce w uruchamianiu i efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Projekt realizowany był w 36 powiatach i miastach na prawach powiatów, na terenie których funkcjonowały także Specjalistyczne Centra (Łódź, Olsztyn, Toruń, powiaty: łęczyński, skarżyski, bartoszycki, ropczycko sędziszowski, świdnicki).

Aktywny udział w konferencji wzięli przedstawiciele Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i wnioskami wynikającymi z działań zrealizowanych podczas pilotażowego wdrożenia.

Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty i panele, w których wzięli udział przedstawiciele SCWEW-ów. Warsztat Działania i wsparcie międzysektorowe dziecka i rodziny na przykładzie miasta na prawach powiatu – z łódzkich doświadczeń, prowadziła, dzieląc się swoim doświadczeniem i wnioskami z realizacji Pilotażu SCWEW, Liderka SCWEW Łódź Anna Tomaszewska.

W panelu dyskusyjnym na temat możliwości i ograniczeń wsparcia międzysektorowego z perspektywy zrealizowanego projektu uczestniczyła kierownik projekt Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą – Agnieszka Pietryka, która podkreśliła, że z perspektywy zakończonego pilotażu SCWEW istotne było uwzględnienie współpracy międzysektorowej już na etapie przygotowania wniosku grantowego. Planując działania SCWEW mapowano dostępne lokalnie zasoby i planowano ich wykorzystanie podczas realizacji wsparcia. SCWEW-y, w ramach sieciowania, wykorzystywały zasoby środowiska lokalnego, jak również czerpały z zasobów ogólnopolskich.

Wydarzenie było ważnym spotkaniem środowisk zaangażowanych w działania na rzecz dziecka i rodziny. Zaowocowało wymianą doświadczeń, refleksją nad dotychczas zrealizowanymi działaniami, wypracowaniu w ramach projektu skutecznych rozwiązań. Dyskusja potwierdziła zasadność kontynuowania współpracy międzysektorowej.

19 maja 2024

Konferencje START!

Przedstawiciele zespołu projektowego Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartej na SCWEW, uczestniczyli w cyklu konferencji inaugurujących działania projektu: Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Konferencje odbywały się od lutego do kwietnia 2024 roku w: Warszawie, Krakowie, Poznaniu , Białymstoku, Wrocławiu i Gdańsku.

Projekt Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie i skierowany do poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zadaniami realizowanymi w projekcie są między innymi wdrożenie do codziennej pracy podejścia biopsychospołecznego, podniesienie kompetencji z zakresu oceny funkcjonalnej oraz koordynacja wsparcia realizowanego w ujęciu międzysektorowym.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą SCWEW będą wspierały te działania, kierując swoją ofertę do kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie doskonalenia ich kompetencji w prowadzeniu oceny funkcjonalnej. Działania te będą służyły projektowaniu spójnego wsparcia adekwatnego do potrzeb każdego dziecka i ucznia.

W dyskusjach i panelach dotyczących szeroko pojętych korzyści wynikających z wprowadzenia oceny funkcjonalnej do przedszkoli, szkół , placówek w kontekście zadań realizowanych przez SCWEW swoimi doświadczeniami dzielili się Liderzy Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą:

 • Anna Tomaszewska SCWEW Łódź,
 • Grażyna Dattelbaum SCWEW Białystok,
 • Sylwia Baranowska SCWEW Kalisz,
 • Beata Borowska-Podsiadła SCWEW Brzeg Dolny,
 • Wanda Agnieszka Jabłońska SCWEW Olsztyn.

Liderzy SCWEW zaprezentowali swoje doświadczenia z realizacji pilotażowego wdrożenia Modelu SCWEW, także w odniesieniu do współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie wsparcia kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Podkreślano znaczenie tej współpracy w odniesieniu do budowania komplementarnego systemu wsparcia, w którym SCWEW pełni ważną rolę, między innymi wspiera nauczycieli w procesie dokonywania oceny funkcjonalnej i projektowania działań wspierających dzieci, uczniów w przedszkolu i szkole. Liderzy podkreślali potrzebę kontynuowania działań SCWEW w tym obszarze.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE #SCWEW #ORE

23 kwietnia 2024

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem konkursu grantowego!

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą, Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej. W ramach realizacji działań całego projektu przewidywane jest wyłonienie 285 SCWEW.

Do udziału w konkursie, analogicznie do rozwiązań przyjętych w zakończonym w 2023 r. projekcie Pilotażowe wdrożenie Modelu SCWEW, zostaną zaproszone organy prowadzące publiczne oraz niepubliczne przedszkola specjalne/szkoły specjalne/placówki specjalne (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW)/Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii (MOS)/Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze (SOSW).

Planowane są 4 tury konkursu grantowego:

 • I tura: termin ogłoszenia konkursu III kwartał 2024,
  funkcjonowanie SCWEW I kwartał 2025 – I kwartał 2026
 • II tura: termin ogłoszenia konkursu IV kwartał 2024,
  funkcjonowanie SCWEW II kwartał 2025 – II kwartał 2026
 • III tura: termin ogłoszenia konkursu II kwartał 2025,
  funkcjonowanie SCWEW I kwartał 2026 – I kwartał 2027
 • IV tura: termin ogłoszenia konkursu IV kwartał 2025,
  funkcjonowanie SCWEW II kwartał 2026 – II kwartał 2027

Każda tura konkursowa zostanie poprzedzona cyklem działań o charakterze informacyjno-doradczym: konferencjami regionalnymi, spotkaniami informacyjno-konsultacyjnymi, konsultacjami.

W sprawie funkcjonowania SCWEW oraz przygotowania działań konkursowych można kontaktować się mailowo scwew3@ore.edu.pl lub telefonicznie:

Jolanta Nawrocka  tel. 22 570 83 44

Justyna Ilczuk tel. 22 570 83 56

Zachęcamy do śledzenia strony projektu, na której będą zamieszczane bieżące informacje związane z realizacją konkursu oraz do zapoznania się z harmonogramem działań projektowych.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE #SCWEW

19 kwietnia 2024

Harmonogram

Nazwa działaniaPlanowany termin realizacji
Rozwój funkcjonującego w ORE Centrum Koordynującego (CK);
Przegląd zasobów związanych z zakresem działania SCWEW;
Uruchomienie sieci współpracy i samokształcenia
II kwartał 2024 – IV kwartał 2027

Działania upowszechniające założenia konkursów i przygotowanie potencjalnych wnioskodawców do złożenia aplikacji w ramach naborów przed I turą konkursu:
- Konferencje regionalne
- Spotkania konsultacyjno-informacyjne
- Działania o charakterze doradczym
II kwartał – III kwartał 2024
Przeprowadzenie konkursu na wybór SCWEW - I turaIII kwartał 2024 – I kwartał 2025
Działania upowszechniające założenia konkursów i przygotowanie potencjalnych wnioskodawców do złożenia aplikacji w ramach naborów przed II turą konkursu:
- Konferencje regionalne
- Spotkania konsultacyjno-informacyjne
- Działania o charakterze doradczym

III kwartał – IV kwartał 2024
Przeprowadzenie konkursu na wybór SCWEW - II turaIV kwartał 2024 – II kwartał 2025
Szkolenia dla liderów i kadry SCWEW wyłonionych w I turze konkursuI kwartał – II kwartał 2025
Monitorowanie działań i realizacji wsparcia SCWEW - I turaI kwartał 2025 – I kwartał 2026
Konferencja inaugurująca projektI kwartał – II kwartał 2025
Działania upowszechniające założenia konkursów i przygotowanie potencjalnych wnioskodawców do złożenia aplikacji w ramach naborów przed III turą konkursu:
- Konferencje regionalne
- Spotkania konsultacyjno-informacyjne
- Działania o charakterze doradczym
I kwartał – II kwartał 2025
Przeprowadzenie konkursu na wybór SCWEW - III turaII kwartał – IV kwartał 2025
Szkolenia dla liderów i kadry SCWEW wyłonionych w II turze konkursuII kwartał – III kwartał 2025
Monitorowanie działań i realizacji wsparcia SCWEW - II turaII kwartał 2025 – II kwartał 2026
Działania upowszechniające założenia konkursów i przygotowanie potencjalnych wnioskodawców do złożenia aplikacji w ramach naborów przed IV turą konkursu:
- Konferencje regionalne
- Spotkania konsultacyjno-informacyjne
- Działania o charakterze doradczym
III kwartał 2025 – I kwartał 2026
Przeprowadzenie konkursu na wybór SCWEW - IV turaIV kwartał 2025 – II kwartał 2026
Szkolenia dla liderów i kadry SCWEW wyłonionych w III turze konkursu I kwartał – II kwartał 2026
Monitorowanie działań i realizacji wsparcia SCWEW - III turaI kwartał 2026 – I kwartał 2027
Szkolenia dla liderów i kadry SCWEW wyłonionych w IV turze konkursuII kwartał – III kwartał 2026
Monitorowanie działań i realizacji wsparcia SCWEW - IV tura II kwartał 2026 – III kwartał 2027
Konferencja podsumowująca projektIII kwartał – IV kwartał 2027