Zintegrowana Strategia Umiejętności

©-elnur/Photogenica
©-elnur/Photogenica

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 jest wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności − rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

Czym jest Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030?

Stanowi uchwałę nr 195/2020, która 31 grudnia 2020 r. została przyjęta przez Radę Ministrów. Dokument uwzględnia wymogi wynikające z Umowy Partnerstwa, rekomendacji raportu Strategia Umiejętności OECD: Polska oraz założeń Nowego Europejskiego Programu na rzecz Umiejętności.

Dokument określa osiem obszarów strategicznych polityki na rzecz rozwoju umiejętności:

  • umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  • rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry zarządzające,
  • rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry uczące,
  • rozwijanie umiejętności poza edukacją formalną,
  • rozwijanie i wykorzystanie umiejętności w miejscu pracy,
  • doradztwo zawodowe,
  • współpraca pracodawców z edukacją formalną i pozaformalną,
  • planowanie uczenia się przez całe życie i potwierdzanie umiejętności.

Każdy z obszarów jest dokładnie opisany w dokumencie, zawiera cele, kierunki działań oraz katalog podmiotów, które będą zaangażowane w realizację strategii. Zapisy ZSU 2030 stanowią podstawę do określenia planów zagospodarowania funduszy krajowych i europejskich. Odgrywają także ważną rolę w planowaniu projektów i programów przez dysponentów poszczególnych części

Sam dokument ZSU 2030 stanowi wynik szeroko zakrojonych badań i analiz Instytutu Badań Edukacyjnych, który skupił się m.in. nad problemem wykluczenia społecznego ze względu na postęp gospodarczy, technologiczny, ale też cyfryzację, globalizację czy starzejące się społeczeństwo. Określił wyzwania związane z kształtowaniem, rozwojem i monitorowaniem umiejętności, uwzględniając potrzeby wszystkich resortów.

Ostatnia aktualizacja: 3 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa