Ekspert – Akty prawne

W niżej zamieszczonych aktach prawnych znajdują się przepisy dotyczące:

 • awansu zawodowego nauczyciela;
 • ekspertów komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej;
 • szkolenia kandydatów na ekspertów;
 • procedury wpisu na listę ekspertów prowadzoną przez MEN;
 • oceny pracy nauczycieli.

Wykaz aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.)
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574)
 5. Rozporządzenie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz. U. 2013 poz. 354 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. 2018 poz. 1133)

Linki

 1. https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rozporzadzenie-dotyczace-oceny-pracy-nauczycieli-podpisane.html
 2. https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/kadra-pedagogiczna/informacja-dla-osob-ubiegajacych-sie-o-wpisanie-na-liste-ekspertow-wchodzacych-w-sklad-komisji-egzaminacyjnych-i-kwalifikacyjnych-dla-nauczycieli-ubiegajacych-sie-o-awans-na-stopien-zawodowy.html
 3. https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/kadra-pedagogiczna/uaktualnianie-danych-na-liscie-ekspertow.html

Ostatnia aktualizacja: 12 września 2018

Idź do góry