Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej – o projekcie

Nazwa projektu: Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu opracowany zostanie model nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i merytorycznych, które przyczynią się do podniesienia efektywności kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

 

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do kadry edukacji włączającej i nadzoru, tj. pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), w szczególności koordynatorów ds. modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów pracy poradni, jak również pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), szkół i przedszkoli, kuratoriów oświaty (KO) oraz jednostek samorządu terytorialnego (JST).

 

Czas trwania projektu

Projekt jest realizowany od 1 czerwca 2018 r. do 31 marca 2022 r.

 

Efekty projektu

Planowane działania wynikają z prac w obszarze dotyczącym poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, podejmowanych dotychczas przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Materiały merytoryczne i narzędzia przygotowane w ramach Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki (POKL) i Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) będą służyły szkoleniu kadry edukacji włączającej i nadzoru w ramach zaplanowanych działań. W szczególności do:

  • opracowania modelu działań szkoleniowo-doradczych dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół i przedszkoli, kuratoriów oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego, które umożliwią pracownikom tych placówek rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz planowanie kompleksowego wsparcia zgodnie z rozpoznanymi indywidualnymi potrzebami;
  • opracowania programów szkolenia i doradztwa dla kadr PPP, PDN, szkół i przedszkoli, KO i JST oraz ASPE oraz materiałów szkoleniowych (pakiety szkoleń i doradztwa będą uwzględniały założenia ww. modelu);
  • przeprowadzenia pilotażu szkoleń w grupie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół i przedszkoli, kuratoriów oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego;
  • przygotowania założeń do konkursów, w ramach których przeprowadzone zostaną szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej i nadzoru.

Na bazie efektów ww. działań zostaną zidentyfikowane obszary wymagające zmian w przepisach prawa, sformułowane rekomendacje dotyczące działań umożliwiających wdrożenie modelowych rozwiązań. Wyżej opisane działania przyczynią się do lepszego rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży, a także skuteczniejszego planowania i wdrażania działań wspierających z wykorzystaniem zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Działania projektowe:
Opracowanie modelu działań szkoleniowo-doradczych.

Opracowanie programów szkolenia i doradztwa dla kadr PPP, PDN, szkół i przedszkoli, KO, JST oraz ASPE.

Opracowanie pakietów szkoleń i doradztwa dla kadr edukacji włączającej i nadzoru.

Objęcie wsparciem 160 pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w programie dotyczącym pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Weryfikacja modelu poprzez przeszkolenie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół i przedszkoli, kuratoriów oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Opracowanie założeń do projektów konkursowych.

Opracowanie raportu i rekomendacji dotyczących zmian w przepisach prawa.

Numer i nazwa działania: 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

Numer projektu: POWR.02.10.00-IP.02-00-002/18

Obszar realizacji: cała Polska

Wartość projektu: 5 933 337,61 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 000 616,94 zł

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2020