Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy

Nazwa projektu

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy

Cel projektu

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

Efekty projektu

  • 73 podstawy programowe kształcenia w zawodach (PPKZ),
  • suplementy do dyplomów i kwalifikacji opracowane na podstawie 73 zmodyfikowanych PPKZ,
  • ścieżki rozwoju zawodowego dla 73 zawodów, dla których zmodernizowano podstawy programowe,
  • rekomendacje do programów i planów nauczania dla 73 zawodów,
  • plany i programy nauczania dla 202 zawodów.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół kształcących w zawodach i placówek oświatowych.

Realizowane działania

  1. Poszerzenie zadań 25 Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych, reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego. Przedstawiciele partnerów społecznych opracują rekomendacje do planów i programów nauczania oraz ścieżki rozwoju zawodowego dla zawodów, dla których zmodernizowano PPKZ.
  2. Zmodernizowanie 73 podstaw programowych kształcenia w zawodach.
  3. Przygotowanie suplementów do dyplomów i kwalifikacji na podstawie zmodyfikowanych PPKZ oraz ich tłumaczenie na język angielski.
  4. Opracowanie planów i programów nauczania dla 202 zawodów.

Okres realizacji

listopad 2016 – luty 2019

Numer projektu

POWR.02.15.00-IP.02-00-006/16

Dofinansowanie projektu z UE:

18 765 115,01 zł

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa