Test Uzdolnień Wielorakich (TUW)

Test Uzdolnień Wielorakich − Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych

Diagnoza ucznia zdolnego stanowi jedno z ważnych zagadnień w edukacji. Podstawowym zadaniem procesu diagnostycznego w środowisku dzieci zdolnych jest:

  • wczesne zidentyfikowanie potencjału dziecka,
  • szerokie ujęcie diagnozowanych zdolności,
  • wystandaryzowany sposób pomiaru,
  • wielowymiarowy pomiar.

Zachęcamy do zapoznania się i stosowania w praktyce Testu Uzdolnień Wielorakich.

Zestaw narzędzi diagnostycznych obejmuje:

Podręcznik składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich zawiera koncepcję wspierania ucznia w rozwoju, w tym także diagnozowania jego uzdolnień. Druga część dostarcza materiałów metodycznych do pracy z uczniem zdolnym. Materiał ten zawiera także szczegółowy opis cech charakteryzujących ucznia uzdolnionego oraz związane z nimi wytyczne do pracy z takim dzieckiem. W podręczniku zaprezentowano także kilka szczegółowych scenariuszy dotyczących pracy z uczniem uzdolnionym.

Wyżej opisane zestawy narzędzi diagnostycznych zostały rozesłane w wersji papierowej odpowiednio do szkół należących do Sieci Szkół Odkrywców Talentów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zestaw narzędzi diagnostycznych TUW jak i dodatkowe materiały merytoryczne oraz klucze są bezpłatne.
Ze względu na konieczność zadbania o to, aby materiały testowe były w należyty sposób chronione, a ich wyniki były poufne i rzetelne instytucje (szkoły podstawowe lub poradnie psychologiczno-pedagogiczne) zainteresowane otrzymaniem klucza do właściwego testu prosimy o bezpośredni kontakt za pomocą formularzy zgłoszeniowych.

Wypełniony i podpisany przez dyrektora placówki/szkoły formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46 a, 00-644 Warszawa z dopiskiem: Klucz do TUW.

Uprzejmie informujemy, że klucz do TUW będzie wysłany na adres poczty elektronicznej wskazanej w ww. formularzu zgłoszeniowym.

Elektroniczna aplikacja do testu TUW https://tuw.ore.edu.pl/

Aplikacja zawiera dwa moduły diagnostyczno-doradcze:

  • moduł obejmujący uczniów klas IV-VI
  • moduł dotyczący uczniów klas I-III.

Ponadto pozwala na:

  • przeliczanie danych na wyniki standaryzowane odniesione do norm ogólnopolskich oraz norm specyficznych dla wieku, płci i środowiska zamieszkania.
  • generowanie automatycznego raportu z wynikami badań i charakterystyką opisową właściwości osoby badanej.

W efekcie działania powyższych funkcji użytkownik otrzyma raport podsumowujący jego wyniki, pokazujący je w formie graficznej i zawierający zalecenia oraz przykładowe metody do pracy z osobą badaną.

Kontakt: tuw@ore.edu.pl

Zapraszamy do współdziałania we wspieraniu uczniów w rozwoju.

Zestaw narzędzi oraz materiałów pomocniczych, w tym podręcznik do narzędzi został opracowany w ramach projektu systemowego prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego