Języki obce (etap II) − Informacje o projekcie

Okres realizacji: 01.04.2014 – 30.06.2015
 
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych.
 
Szczegółowe cele projektu obejmują:
 
 1. Wzrost kompetencji pracowników instytucji wspomagania pracy szkoły w zakresie pracy z nauczycielami języków obcych
 2. Przygotowanie wysokiej jakości materiałów metodycznych dla nauczycieli języków obcych wspierających pracę sieci współpracy i samokształcenia
 3. Wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie metodyki nauczania języków obcych oraz budowy wspierającego środowiska
 
Działania projektowe kierowane będą przede wszystkim do:
 1. nauczycieli języków obcych oraz dyrektorów szkół I, II i III etapu edukacyjnego,
 2. instytucji wspomagających pracę szkół (placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych),
 3. rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
 4. organów prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja.

Zadania Ośrodka Rozwoju Edukacji:

1. Przygotowanie pracowników instytucji wspomagania do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia
Głównym celem szkoleń będzie przygotowanie pracowników instytucji wspomagania do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia w oparciu o najnowsze tendencje w dydaktyce języków obcych, metody i techniki nauczania, możliwości wykorzystania TIK oraz pozaformalnych i nieformalnych sposobów kształcenia językowego, a także przygotowanie nauczycieli do stosowania sposobów oceniania najbardziej adekwatnych do potrzeb rozwojowych uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych. Główną formą pracy do której będą przygotowywani pracownicy instytucji wspomagania są sieci współpracy i samokształcenia, których prowadzenie jest obowiązkowe od 2016 r.
 
2. Pilotaż sieci współpracy i samokształcenia
Sieci będą funkcjonowały w oparciu o plany pracy sieci opracowane w ramach I etapu projektu; będą też wykorzystywały, jako materiał uzupełniający pakiety metodyczne dla nauczycieli trzech etapów edukacyjnych, poradnik dotyczący budowy środowiska wspierającego skuteczną naukę języków obcych oraz zasoby portalu Scholaris dedykowane edukacji językowej. Na zakończenie realizacji działań sieci zostanie:
 • opracowany poradnik dobrych praktyk zawierający najczęściej pojawiające się zagadnienia związane z tematami poruszanymi w trakcie pracy sieci; problemy związane z pracą dydaktyczną, a także sposoby ich rozwiązywania; innowacyjne strategie, metody i techniki stosowane przez nauczycieli j. obcych w ich codziennej pracy; przykłady planów lokalnych strategii budowania środowiska wspierającego skuteczna naukę języków;
 • zweryfikowane w efekcie pilotażu:
  • 3 plany sieci współpracy i samokształcenia (po jednym dla każdego z trzech etapów kształcenia)
  • 3 pakiety metodyczne
  • Poradnik do budowy środowiska wspierającego efektywną naukę języków obcych.
Po zakończeniu pracy sieci zostaną zorganizowane 4 międzyregionalne warsztaty wymiany doświadczeń. Wnioski ze spotkań będą stanowiły wkład do poradnika dobrych praktyk.
 
3. Przygotowanie zasobów dedykowanych edukacji językowej
Opracowanych zostanie 120 zasobów, które będą wykorzystywane zarówno w trakcie spotkań sieci współpracy i samokształcenia, jak również przez nauczycieli języków obcych. Zasoby będą zorganizowane w pakiety, w skład których będą wchodzić konspekty lekcji wraz z materiałami multimedialnymi (np. filmami, ćwiczeniami interaktywnymi, scenariuszami przedstawień, piosenkami, krzyżówkami itp.) Tematami przewodnimi zasobów opracowywanych w II etapie będą: praca metodą projektów na lekcjach języka obcego oraz wykorzystanie materiałów autentycznych za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zasoby te wzbogacą portal dla nauczycieli – Scholaris.
 

alt

Ostatnia aktualizacja: