Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
23 listopada 2023

Zmiana okresu realizacji projektu

Informujemy, że decyzją Instytucji Pośredniczącej z dnia 17 listopada 2023 r. okres realizacji projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14” został wydłużony do 31 grudnia 2023 roku.

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
4 września 2023

Zmiana okresu realizacji projektu

Informujemy, że decyzją Instytucji Pośredniczącej z dnia 28 sierpnia 2023 r. okres realizacji projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14” został wydłużony do 30 listopada 2023 roku.

17 sierpnia 2023

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Informujemy, że zostały rozstrzygnięte postępowania: WA-ZUZP-2611.12.2023  oraz WA-ZUZP-2611.13.2023 w projekcie „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wyłoniono wykonawców usługi weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego opracowanych w formie e-materiałów.

4 sierpnia 2023 roku zorganizowane zostało spotkanie informacyjno-szkoleniowe w formule zdalnej na platformie Google Meet. W spotkaniu wzięli udział eksperci ds. kształcenia zawodowego wyłonieni w dwóch postępowaniach. Uczestnicy spotkania zapoznali się z założeniami projektu, metodologią opracowywania e-materiałów oraz zasadami rozliczania finansowego pracy ekspertów.

Podczas spotkania została szczegółowo omówiona Karta oceny – narzędzie do oceny informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów, przestawiono również sposób jej wypełniania. Zaprezentowano także przestrzeń współpracy i komunikacji dla ekspertów na platformie Moodle. Na zadawane przez ekspertów pytania udzielano bieżących odpowiedzi. Wszystkie materiały ze szkolenia oraz dokumenty, które mogą być przydatne w pracy ekspertów umieszczone zostały w przestrzeni współpracy, w zakładce szkolenie.

6 lipca 2023

Zaproszenie do składania ofert na weryfikację i odbiór pod kątem spełnienia standardu WCAG 2.1. na poziomie AA oraz dostępności i interoperacyjności multimedialnych informacji zawodoznawczych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w naborze dotyczącym Weryfikacji i odbioru pod kątem spełnienia standardu WCAG 2.1. na poziomie AA oraz dostępności i interoperacyjności informacji zawodoznawczej wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 141 zawodów oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla innych 78 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i jest podzielone na 4 części.

  1. branże: ceramiczno-szklarska, chemiczna, drzewno-meblarska, ekonomiczno-administracyjna, motoryzacyjna, ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia, opieki zdrowotnej;
  2. branże: elektroenergetyczna, elektroniczno-mechatroniczna, fryzjersko-kosmetyczna, górniczo-wiertnicza, hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna, leśna, poligraficzna, transportu kolejowego, transportu wodnego;
  3. branże: audiowizualna, budowlana, handlowa, ogrodnicza, pomocy społecznej, przemysłu mody, transportu drogowego;
  4. branże: mechaniczna, mechaniki precyzyjnej, metalurgiczna, rolno-hodowlana, rybacka, spedycyjno-logistyczna, spożywcza, teleinformatyczna, transportu lotniczego.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Oferenta posiadanej wiedzy i doświadczenia, tj. wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie Oferent należycie wykonał co najmniej 3 usługi polegające na ocenie, dostosowaniu lub opracowaniu dokumentów o objętości minimum 40 stron każdy zgodnie ze standardem dostępności na poziomie min. WCAG 2.0 oraz multimediów (e-materiałów) takich jak filmy, spacery wirtualne, testy, mapy pojęć, gry edukacyjne, grafiki 3D itp. w liczbie 10 różnych elementów każda usługa zgodnie ze standardem dostępności na poziomie min. WCAG 2.0.

Termin składania ofert trwa do 13 lipca 2023 r. do godz. 9.00.

Szczegóły dotyczące postępowania dostępne są w BIP ORE lub na stronie portalu Smart PZP.

28 czerwca 2023

Zaproszenie do składania ofert na Usługę weryfikacji i odbioru informacji zawodoznawczej wraz z obudową multimedialną pod kątem poprawności merytorycznej

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w naborze dotyczącym usługi weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 35 zawodów oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 16 innych zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego opracowanych w formie e-materiałów.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i zostało podzielone na 10 Części:

Część 1: branża budowlana, Część 2: branża ceramiczno-szklarska, Część 3: branża leśna, Część 4: branża metalurgiczna, Część 5: branża pomocy społecznej, Część 6: branża rybacka, Część 7: branża transportu drogowego, Część 8: branża transportu kolejowego, Część 9: branża transportu lotniczego, Część 10: branża transportu wodnego.

Wykonawca spełni warunek, jeśli na dzień składania oferty jest zatrudniony na stanowisku czynnego nauczyciela, czynnego  doradcy zawodowego w publicznych lub niepublicznych szkołach branżowych I lub II stopnia, technikach lub szkołach policealnych oraz pozostaje w takim zatrudnieniu w okresie co najmniej 3 lata przed terminem składania ofert oraz spełni poniższe wymagania:

  • wykształcenie wyższe na kierunku związanym z branżą odpowiadającą danej części przedmiotu zamówienia

lub

  • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie doradztwa zawodowego, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Termin składania ofert trwa do 5 lipca 2023 r. do godz. 09.00.

Szczegóły dotyczące postępowania dostępne są w BIP ORE lub na stronie portalu Smart PZP.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa