Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

26 maja 2023

Zaproszenie do składania ofert na Usługę weryfikacji i odbioru informacji zawodoznawczej wraz z obudową multimedialną pod kątem poprawności merytorycznej

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w naborze dotyczącym usługi weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 76 zawodów oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 21 innych zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego opracowanych w formie e-materiałów.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i zostało podzielone na 14 Części:

Część 1: branża audiowizualna, Część 2: branża ekonomiczno-administracyjna, Część 3: branża elektroenergetyczna, Część 4: branża fryzjersko-kosmetyczna, Część 5: branża handlowa, Część 6: branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna, Część 7: branża motoryzacyjna, Część 8: branża opieki zdrowotnej, Część 9: branża poligraficzna, Część 10: branża przemysłu mody, Część 11: branża rolno-hodowlana, Część 12: branża spedycyjno-logistyczna, Część 13: branża spożywcza, Część 14: branża teleinformatyczna.

Wykonawca spełni warunek, jeśli na dzień składania oferty jest zatrudniony na stanowisku czynnego nauczyciela, czynnego  doradcy zawodowego w publicznych lub niepublicznych szkołach branżowych I lub II stopnia, technikach lub szkołach policealnych oraz pozostaje w takim zatrudnieniu w okresie co najmniej 3 lata przed terminem składania ofert oraz spełni poniższe wymagania:

  • wykształcenie wyższe na kierunku związanym z branżą odpowiadającą danej części przedmiotu zamówienia

lub

  • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie doradztwa zawodowego, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Termin składania ofert trwa do 5 czerwca 2023 r. do godz. 09.00.

Szczegóły dotyczące postępowania dostępne są w BIP ORE lub na stronie portalu Smart PZP.

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
15 maja 2023

Zmiana okresu realizacji projektu

Informujemy, że 12 maja 2023 r. została zatwierdzona modyfikacja wniosku o dofinansowanie projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, wydłużająca okres realizacji projektu do 30 września 2023 roku.

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
16 marca 2023

Zmiana okresu realizacji projektu

Informujemy, że decyzją Instytucji Pośredniczącej z dnia 8 marca 2023 r. okres realizacji projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14” został wydłużony do 31 lipca 2023 roku.

15 listopada 2022

Zaproszenie do składania ofert na Usługę weryfikacji i odbioru informacji zawodoznawczej wraz z obudową multimedialną pod kątem poprawności merytorycznej

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w naborze dotyczącym usługi weryfikacji i odbioru informacji zawodoznawczej wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów pod kątem poprawności merytorycznej dla 62 zawodów oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 54 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i jest podzielone na 16 części:

Część 1: branża audiowizualna, Część 2: branża budowlana, Część 3: branża ceramiczno-szklarska, Część 4: branża chemiczna, Część 5: branża drzewno-meblarska, Część 6: branża ekonomiczno-administracyjna, Część 7: branża elektroenergetyczna, Część 8: branża elektroniczno-mechatroniczna, Część 9: branża fryzjersko-kosmetyczna, Część 10: branża górniczo-wiertnicza, Część 11: branża handlowa, Część 12: branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna, Część 13: branża leśna, Część 14: branża mechaniczna, Część 15: branża mechaniki precyzyjnej, Część 16: branża metalurgiczna.

Wykonawca spełni warunek, jeśli na dzień składania oferty jest zatrudniony na stanowisku czynnego nauczyciela, czynnego  doradcy zawodowego w publicznych lub niepublicznych szkołach branżowych I lub II stopnia, technikach lub szkołach policealnych oraz pozostaje w takim zatrudnieniu w okresie co najmniej 3 lata przed terminem składania ofert oraz spełni poniższe wymagania:

  • wykształcenie wyższe na kierunku związanym z branżą odpowiadającą danej części przedmiotu zamówienia

lub

  • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie doradztwa zawodowego, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Termin składania ofert trwa do 18 listopada 2022 r. do godz. 09.00.

Szczegóły dotyczące postępowania dostępne są w BIP ORE lub na stronie portalu Smart PZP.

3 listopada 2022

Zaproszenie do składania ofert na weryfikację i odbiór pod kątem spełnienia standardu WCAG 2.1. na poziomie AA oraz dostępności i interoperacyjności informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w naborze dotyczącym Weryfikacji i odbioru pod kątem spełnienia standardu WCAG 2.1. na poziomie AA oraz dostępności i interoperacyjności informacji zawodoznawczej wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów (komplet e-materiałów) dla 141 zawodów oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów (zestaw e-materiałów) dla 78 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i jest podzielone na 4 części.

  1. branże: audiowizualna, budowlana, ceramiczno-szklarska, chemiczna, drzewno-meblarska, ekonomiczno-administracyjna, elektroenergetyczna – 34 kompletów e-materiałów i 24 zestawów e-materiałów,
  2. branże: elektroniczno-mechatroniczna, fryzjersko-kosmetyczna, górniczo-wiertnicza, handlowa, hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna, leśna, mechaniczna, mechaniki precyzyjnej, metalurgiczna – 28 kompletów e-materiałów i 30 zestawów e-materiałów,
  3. branże: motoryzacyjna, ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia, ogrodnicza, opieki zdrowotnej, poligraficzna, pomocy społecznej, przemysłu mody – 41 kompletów e-materiałów i 11 zestawów e-materiałów,
  4. branże: rolno-hodowlana, rybacka, spedycyjno-logistyczna, spożywcza, teleinformatyczna, transportu drogowego, transportu kolejowego, transportu lotniczego, transportu wodnego – 38 kompletów e-materiałów i 13 zestawów e-materiałów.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Oferenta posiadanej wiedzy i doświadczenia poprzez należyte ich udokumentowanie, tj. wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, że w tym okresie, Oferent należycie wykonał co najmniej 3 usługi polegające na ocenie, dostosowaniu lub opracowaniu dokumentów o objętości minimum 40 stron każdy zgodnie ze standardem dostępności na poziomie min. WCAG 2.0 oraz multimediów (e-materiałów) takich jak filmy, spacery wirtualne, testy, mapy pojęć, gry edukacyjne, grafiki 3D itp. w liczbie minimum 2 różnych elementów, zgodnie ze standardem dostępności na poziomie min. WCAG 2.0. Przy czym 2 różne elementy mogą dotyczyć jednej usługi lub dwóch oddzielnych usług.

Termin składania ofert trwa do 28 listopada 2022 r. do godz. 09.00.

Szczegóły dotyczące postępowania dostępne są w BIP ORE lub na stronie portalu Smart PZP.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa