Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap 2

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap 2

25 marca 2019

Spotkanie dla beneficjentów

8 marca 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie dla beneficjentów konkursu „E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym”.  (więcej…)

25 marca 2019

Szkolenie dla beneficjentów

7 marca 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się szkolenie beneficjentów konkursu „E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym”. (więcej…)

11 lutego 2019

Wyniki konkursu „E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym”

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej II Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – opublikowało wyniki konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18  „E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów
dla szkół kończących się egzaminem maturalnym”. (więcej…)

8 lutego 2019

Zapytanie ofertowe: Ekspertyza WCAG 2.0 oraz SPE

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym Opracowanie ekspertyzy dotyczącej koncepcji ogólnej i przykładowych map modułów w zakresie uwzględniania wytycznych WCAG 2.0 oraz  dostosowania modułowych e-podręczników do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

21 listopada 2018

Zapytanie ofertowe na czterech ekspertów ds. tworzenia map modułów – umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Przedmiotem aktualnego zamówienia jest opracowanie przykładowych map modułów, będących podstawą do utworzenia modułowych e-podręczników do 4 przedmiotów (do każdego przedmiotu zostanie wybrany jeden ekspert): wiedza o społeczeństwie, filozofia, muzyka, historia muzyki.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Ofertę należy złożyć w formie skanu/ pisemnej w miejscu i czasie na adres magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl do dnia 26 listopada 2018 (do godziny 23:59).

 

22 października 2018

Szesnastu ekspertów ds. tworzenia map modułów – umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: 16 (szesnastu) ekspertów ds. tworzenia map modułów – umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. (więcej…)

17 października 2018

4 Inwentaryzatorów do 14 e-podręczników (umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich)

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: 4 Inwentaryzatorów do 14 e-podręczników (umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich): (więcej…)

11 października 2018

Konkurs pn. E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym

W dniu 28 września 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej – Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej II Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłosiła konkurs pn.  E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym. (więcej…)

9 października 2018

Kontakt – Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap 2

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Katarzyna Martynowska – kierownik merytoryczny projektu
katarzyna.martynowska@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 30

Magdalena Godlewska-Dudek – główny ekspert merytoryczny
magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl

Joanna Wojtyńska – ekspert wiodący ds. inwentaryzacji e-podręczników
joanna.wojtynska@ore.edu.pl

Anna Langowska – główny specjalista ds. rozliczeń finansowych
Anna.Langowska@ore.edu.pl

Paweł Tomaszek – informatyk ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym
paweł.tomaszek@ore.edu.pl

Karolina Seremak – asystent projektu
Karolina.Seremak@ore.edu.pl,

Eksperci:

Alicja Berbeka – ekspert ds. zgodności e-materiałów z podstawą programową oraz ekspert wiodący w zakresie tworzenia koncepcji i map modułów w obszarze przedmiotów humanistycznych
alicja.berbeka@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 37

Tadeusz Banowski – ekspert wiodący w zakresie tworzenia koncepcji i map modułów w obszarze przedmiotów artystycznych
tadeusz.banowski@ore.edu.pl

Magdalena Bejm – ekspert ds. tworzenia map modułów i indeksacji e-materiałów do przedmiotów artystycznych (język łaciński i kultura antyczna oraz wiedza o kulturze)
magdalena.bejm@ore.edu.pl

Paweł Cieśla – ekspert wiodący w zakresie tworzenia koncepcji i map modułów w obszarze przedmiotów ścisłych i matematycznych
pawel.ciesla@ore.edu.pl

Artur Derdziak – ekspert ds. tworzenia map modułów i inwentaryzacji e-podręczników (wiedza o społeczeństwie)
artur.derdziak@ore.edu.pl

Kinga Gałązka – ekspert ds. tworzenia map modułów i inwentaryzacji e-podręczników (matematyka)
kinga.galazka@ore.edu.pl

Danuta Jeziorowska – ekspert ds. tworzenia map modułów i indeksacji e-materiałów do przedmiotów artystycznych (historia muzyki)
danuta.jeziorowska@ore.edu.pl

Robert Konieczny – ekspert wiodący w zakresie tworzenia koncepcji i map modułów w obszarze przedmiotów przyrodniczych
robert.konieczny@ore.edu.pl

Ryszard Przybył – ekspert ds. tworzenia map modułów i inwentaryzacji e-podręczników (geografia)
ryszard.przybyl@ore.edu.pl

Joanna Ciesielska – ekspert ds. tworzenia map modułów i inwentaryzacji e-podręczników (fizyka)
joanna.ciesielska@ore.edu.pl

Monika Skucińska – ekspert ds. tworzenia map modułów i inwentaryzacji e-podręczników do kształcenia ogólnego (informatyka)
monika.skucinska@ore.edu.pl

Anna Stankiewicz – ekspert ds. tworzenia map modułów i indeksacji e-materiałów do przedmiotów artystycznych (muzyka)
Anna.Stankiewicz@ore.edu.pl

Lena Tkaczyk – ekspert ds. tworzenia map modułów i inwentaryzacji e-podręczników (przyroda)
lena.tkaczyk@ore.edu.pl

Zbigniew Żuchowski – ekspert ds. tworzenia map modułów i inwentaryzacji e-podręczników (historia) zbigniew.zuchowski@ore.edu.pl

Krystyna Ratasiewicz – ekspert ds. tworzenia map modułów i indeksacji e-materiałów do przedmiotów artystycznych (plastyka)

9 października 2018

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego (Etap II) – O projekcie

Nazwa projektu

„Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Cel projektu

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz w zindywidualizowanym podejściu do pracy z uczniem, w tym z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez opracowanie koncepcji modułowych e‑podręczników, przykładowych map modułów oraz udostępnienie na publicznej platformie bezpłatnych i wystandaryzowanych e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do:

 • beneficjentów konkursowych, którym umożliwi opracowanie wystandaryzowanych 10 125 e‑materiałów dydaktycznych z zakresu przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych, matematyki i informatyki, uzupełniających e-zasoby wytworzone w ramach PO KL w latach 2013-2015 oraz w ramach PO WER w latach 2016-2018;
 • nauczycieli, uczniów i ich rodziców, którzy otrzymają dostęp do wysokiej jakości bezpłatnych e‑materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum.

Zadania

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Opracowanie koncepcji (merytoryczno-dydaktycznej i funkcjonalnej) modułowych e‑podręczników do kształcenia ogólnego, wykorzystujących powstałe dotychczas e-zasoby edukacyjne (e-podręczniki i e-materiały) oraz uzupełnionych o nowe treści/materiały/narzędzia edukacyjne.
 2. Opracowanie koncepcji modyfikacji funkcjonalności technicznej platformy www.epodreczniki.pl zgodnie z wnioskami i rekomendacjami z przeprowadzonej ewaluacji (zadanie realizowane przez Partnera technologicznego – Centrum Informatyczne Edukacji).
 3. Odbiór prototypów e-materiałów w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, przygotowywanych w ramach projektów konkursowych oraz przeprowadzenie weryfikacji zgodności poszczególnych e-materiałów z przyjętą koncepcją i standardami merytoryczno-dydaktycznymi, standardem funkcjonalnym, dostępności i techniczno-graficznym.
 4. Odbiór, zintegrowanie i udostępnienie na platformie wskazanej przez IP, ostatecznych e‑materiałów dydaktycznych opracowanych w ramach projektów wyłonionych w konkursie Opracowanie e-materiałów dydaktycznych umożliwiających przeprowadzenie multimedialnych lekcji z przedmiotów w zakresie podstawowym rozszerzonym dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Efekty

W wyniku działań prowadzonych w ramach projektu powstaną:

 • koncepcja (merytoryczno-dydaktyczna i funkcjonalna) modułowych e-podręczników do kształcenia ogólnego,
 • 16 przykładowych map modułów do poszczególnych przedmiotów kształcenia ogólnego,
 • 56 zinwentaryzowanych e-podręczników i ok. 1310 zindeksowanych e-materiałów do kształcenia ogólnego,
 • opracowanie zawierające wskazane braki w zakresie treści merytorycznych we wszystkich udostępnionych e-podręcznikach,
 • wymagania/ standardy techniczno-funkcjonalne dla nowych e-zasobów,
 • koncepcja techniczna funkcjonalności platformy zgodnie z wnioskami i rekomendacjami oraz potrzebami użytkowników,
 • rekomendacje dotyczące infrastruktury pod kątem utrzymania i zabezpieczenia platformy,
 • udostępnione prototypy e-materiałów w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, przygotowywanych w ramach projektów konkursowych – min. 105 prototypów do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego,
 • raport z konsultacji społecznych,
 • odebrane i udostępnione na platformie wskazanej przez IP – łącznie 10 125 e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, spełniających określone w ramach projektu standardy jakości.

 

Czas trwania projektu: od 25 czerwca 2018 do 31.10.2020 r.

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0007/18

Wartość projektu: 4 139 797,06 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 489 020,96 zł

Idź do góry