Konkurs Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – III etap

Aktualizacja 28.08.2020 r.

W dniu dzisiejszym został zmieniony regulamin konkursowy. Termin składania wniosków został wydłużony do 7 września 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym adresem:


W dniu 31 lipca 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej – Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej II Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – III etap.

Przedmiotem konkursu, którego alokacja wynosi 30 548 898,00 PLN, jest opracowanie łącznie 1047 nowych e-materiałów dydaktycznych oraz aktualizacja 3115 istniejących e-materiałów dydaktycznych, w 6 poszczególnych obszarach przedmiotowych:

  • Obszar I – edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie i historia – łącznie 633 e-materiały, w tym 182 nowe i 451 zaktualizowanych – 3 361 938,00 PLN
  • Obszar II – język polski – łącznie 931 e-materiały, w tym 166 nowych i 765 zaktualizowanych – 4 288 040,00 PLN
  • Obszar III – biologia, przyroda, chemia i geografia – łącznie 759 e-materiałów, w tym 217 nowych i 542 zaktualizowane – 6 395 840,00 PLN
  • Obszar IV – fizyka, matematyka i informatyka – łącznie 964 e-materiały, w tym 109 nowych i 855 zaktualizowanych – 3 012 080,00 PLN
  • Obszar V muzyka, historia muzyki, plastyka, historia sztuki oraz język łaciński i kultura antyczna – łącznie 151 nowych e-materiałów – 8 188 000,00 PLN
  • Obszar VI – edukacja wczesnoszkolna – łącznie 724 e-materiały, w tym 222 nowych i 502 zaktualizowanych – 5 303 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa). W ramach konkursu do dofinansowania wybranych zostanie maksymalnie 6 projektów, po jednym najwyżej ocenionym projekcie, dla każdego z 6 obszarów.

Pierwsza runda naboru trwa od 18 sierpnia 2020 r. od godz. 9.00 do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00. Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Wnioskodawcą projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0 lub 2.1. Doświadczenie będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne), w tym minimum jeden materiał spełniający standard WCAG 2.0 lub 2.1).

Regulamin konkursu został opublikowany na stronach internetowych:

Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego