Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny

16 sierpnia 2011

Materiały multimedialne

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli przygotowujące do prowadzenia ewaluacji w praktyce

 

Konferencja „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji”.

Reportaż, część 1

Reportaż, część 2

 

20 kwietnia 2011

Nadzór pedagogiczny etap III − materiały do pobrania

 

 


Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III

Projekt systemowy realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o. w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Podziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
5 kwietnia 2011

Nadzór pedagogiczny − etap III

Okres realizacji: 01.03.2011 – 31.11.2015
 
Celem projektu jest podniesienie jakości systemu oświaty poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły stanowiącego wsparcie w rozwoju szkół i placówek oraz dostarczanie informacji o systemie oświaty ułatwiających prowadzenie polityki edukacyjnej w Polsce.
 
Fundamentalnym założeniem nowego modelu nadzoru pedagogicznego wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego jest wzmocnienie systemu nadzoru pedagogicznego z ukierunkowaniem jego sprawowania na dokonywanie analizy i oceny jakości działalności edukacyjnej szkół i placówek. Podstawą nowych rozwiązań jest rozgraniczenie trzech form (zadań) nadzorczych organów sprawujących nadzór pedagogiczny, w tym kuratorów oświaty.
 
Trzy formy nadzoru to:
 1. ewaluacja działalności edukacyjnej szkół i placówek,
 2. kontrola przestrzegania przez szkoły i placówki przepisów prawa.
 3. wspomaganie pracy szkół i placówek oraz nauczycieli w zakresie ich działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
Zmiany wprowadzane do systemu nadzoru pedagogicznego przyniosą następujące korzyści:
 • upowszechnienie zmodernizowanego systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły przyczyni się do podniesienia jakości systemu oświaty oraz prowadzenia racjonalnej polityki oświatowej na wszystkich poziomach zarządzania,
 • wdrażanie zobiektywizowanej oceny jakości pracy szkoły pozwoli na szybką identyfikację słabych stron systemu oświaty oraz równie szybkie wprowadzenie środków naprawczych, co w efekcie zwiększy szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
 1. Wsparcie szkoły w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej:
Wzmocnienie kompetencji osób odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji wewnętrznej:
 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 20 000 dyrektorów szkół i placówek w zakresie ewaluacji wewnętrznej
 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 3 000 nauczycieli – szkolnych liderów ewaluacji – odpowiedzialnych za wspomaganie rad pedagogicznych szkół i placówek w procesie ewaluacji wewnętrznej
 1. Doskonalenie modelu badania jakości pracy szkoły:
 • operacjonalizacja wymagań państwa wobec szkół i placówek (wskaźniki do każdego z wymagań),
 • doskonalenie i rozbudowa narzędzi badawczych do zewnętrznego i wewnętrznego nadzoru pedagogicznego oraz opracowywania wyników ewaluacji i ich prezentacji
 • rozbudowa i doskonalenie internetowej bazy narzędzi
 1. Przygotowanie 1 000 wizytatorów ds. ewaluacji, dyrektorów szkół i placówek sprawujących nadzór pedagogiczny do stosowania zmodernizowanego nadzoru pedagogicznego:
 • udoskonalenie programów modułów szkoleń,
 • ewaluacja podejmowanych działań szkoleniowych
 • superwizja prowadzonych ewaluacji w szkołach i placówkach
 1. Wdrażanie systemu zapewniania jakości nadzoru pedagogicznego poprzez:
 • doskonalenie rozwiązań dotyczących monitoringu, i superwizji prowadzonych ewaluacji
 •   recenzje i analizy raportów z ewaluacji na poziomie krajowym i regionalnym
 • doskonalenie systemu certyfikacji osób sprawujących nadzór pedagogiczny
 1. Wsparcie zewnętrznego systemu nadzoru pedagogicznego poprzez:
 • doskonalenie i rozbudowę narzędzi do prowadzenia nadzoru pedagogicznego legalnościowego
 • przygotowanie 1 000 przedstawicieli organów prowadzących do analizy i wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu budowania regionalnej polityki oświatowej
 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 2 000 osób prowadzących badanie jakości pracy szkoły w zakresie analizy wyników egzaminów zewnętrznych i ewaluacji
 • przygotowanie rozwiązań instytucjonalnych opisujących organizację pracy w systemie zadaniowym osób sprawujących nadzór pedagogiczny
 • zorganizowanie i przeprowadzenie 20 doskonalących szkoleń dla wizytatorów w zakresie realizowania zadań z nadzoru pedagogicznego
 1. Upowszechnianie projektu i jego rezultatów:
 • organizacja 25 konferencji upowszechniających regionalnych, 5 krajowych dla pracowników kuratoriów oświaty, dyrektorów szkół i placówek
 • udział w konferencjach naukowych, informacyjnych o zasięgu międzynarodowym i krajowym
 • działania promocyjno-informacyjne (prowadzenie platformy internetowej – publikacja raportów z prowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz statystyk na różnych poziomach , internetowe forum dyskusyjne dla wizytatorów, dyrektorów szkół i placówek, publikacja upowszechniająca rezultaty projektu itp.)
4 kwietnia 2011

Nadzór pedagogiczny − etap II − rezultaty

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Podziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 zakończył się z dniem 31 marca 2011 roku, uzyskując następujące rezultaty:
 
 • przeszkolono 360 ekspertów sprawujących nadzór pedagogiczny w zakresie stosowania zmodernizowanego systemu nadzoru – specjalistów ds. ewaluacji zewnętrznej;
 • przeszkolono 3 989 dyrektorów szkół i placówek sprawujących  nadzór pedagogiczny, w szczególności  z  ewaluacji wewnętrznej oraz innych wypełnianych przez nie zadań;
 •  wzmacniano kompetencje osób sprawujących zewnętrzny nadzór pedagogiczny – w tym 200 wizytatorów ds. kontroli i wspomagania;
 • 97 szkół i placówek wzięło udział w pilotażu zmodernizowanego nadzoru pedagogicznego;
 • powstały narzędzia do prowadzenia nadzoru jakościowego – opracowany został sposób analizy wyników i tworzenia raportu w każdym obszarze wymagań Państwa wobec szkoły;
 • powstały elektroniczne arkusze kontroli;
 • powstała pierwsza w Polsce internetowa platforma nadzoru pedagogicznego jako system zbierania danych na temat wyników ewaluacji szkół i placówek oraz danych pozyskiwanych w wyniku prowadzonych kontroli;
 • wyposażono 400 osób wykonujących zadania związane z ewaluacją i kontrolą w laptopy służące do przeprowadzania badań;
 • opracowano i wydano trzytomowy poradnik „Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym” w nakładzie 14 tysięcy egzemplarzy;
 • zorganizowano 367 konferencji upowszechniających dla pracowników kuratoriów oświaty, dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli informujących o wymaganiach państwa wobec szkoły;
 • opracowano i wydano 19 tysięcy sztuk publikacji „Autoewaluacja w szkole”.

 


 

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego
i oceny jakości pracy szkoły etap II

Projekt systemowy realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
15 listopada 2010

Nadzór pedagogiczny -Wiadomości archiwalne

 
alt

 

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II

Projekt systemowy realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 
 
{module nadzor_pedagogiczny|rounded}

Spotkanie przedstawicieli kuratoriów oświaty nt. realizacji ewaluacji zewnętrznych
(poniedziałek, 28 marca 2011)


W dniach 22 – 23 marca br. w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku spotkali się dyrektorzy wydziałów, kierownicy oddziałów koordynujący realizację ewaluacji w kuratoriach oświaty oraz wizytatorzy ds. ewaluacji. Spotkanie miało charakter roboczy i poświęcone było omówieniu;

• problemów związanych z planowaniem i realizacją ewaluacji zewnętrznych,
• procedur rozpatrywania zastrzeżeń dyrektorów szkół/placówek do raportów z ewaluacji,
• uwag do obowiązującej procedury ewaluacji zewnętrznej.

Więcej…

______________________________________________________________________

Spotkanie wizytatorów ds. kontroli w Sulejówku – 28 lutego i 1 marca 2011 r.
 
W dniach 28 lutego – 1 marca 2011 r. w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach projektu systemowego „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kuratoriów oświaty realizujący zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego: dyrektorzy wydziałów i kierownicy oddziałów koordynujący realizację kontroli oraz wizytatorzy ds. kontroli.
 
Dwudniowe spotkanie poświęcone było omówieniu zagadnień dotyczących m.in.:
 • funkcjonowania platformy internetowej www.platforma.npkontrola.pl, w tym możliwości jak najpełniejszego wykorzystania tego narzędzia do gromadzenia i przetwarzania danych pozyskanych w czasie kontroli w szkołach i placówkach;
 • definiowania uwag, wniosków i zaleceń w protokołach pokontrolnych z przeprowadzonych w szkołach i placówkach kontroli;
 • mechanizmu formułowania wniosków z nadzoru pedagogicznego na poziomie wojewódzkim.
Pani Beata Pawłowska – Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej zapoznała przedstawicieli kuratoriów oświaty z tematami uzupełniającymi kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2011/2012 o:
 • monitorowanie realizacji działań profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzonych w ramach programu profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii (w tym używania przez dzieci i młodzież środków zastępczych tzw. „dopalaczy”),
 • prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci pięcio- i sześcioletnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (powtórzenie badania z ubiegłego roku szkolnego),
 • przestrzeganie w szkołach i placówkach przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
W ramach zajęć warsztatowych uczestnicy pracowali w grupach pod kierunkiem przedstawicieli właściwych merytorycznie Departamentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokonując analizy ogólnopolskiej statystyki (zawartej na platformie), analizowali poszczególne arkusze kontroli ze zwróceniem uwagi na pytania ważne z punktu widzenia funkcjonowania szkoły i placówki.
 
Drugiego dnia z uczestnikami spotkała się p. Minister Krystyna Szumilas, która omówiła organizację nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy występujące przy realizacji kontroli w szkołach i placówkach. Pani Minister w swojej wypowiedzi odniosła się do działania platformy kontroli; wskazała na konieczność systematycznego wpisywania arkuszy z przeprowadzonych kontroli na platformę, przedstawiła możliwości platformy w zakresie tworzenia statystyk na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim, zapoznała z kierunkami udoskonalania tego narzędzia informatycznego i wykorzystywania w przyszłości do opracowywania wyników i wniosków
z przeprowadzanych kontroli. Spotkanie było również okazją do dyskusji nad planami resortu dotyczącymi zmian w systemie oświaty.
 
Podczas całego spotkania cenną pomocą i wyjaśnieniami służył p. Paweł Simka – administrator platformy internetowej kontroli. Spotkanie podsumowała p. Marzenna Szczepańska – naczelnik Wydziału Nadzoru Pedagogicznego dziękując wszystkim uczestnikom za efektywną pracę.
 
Prezentacje ze spotkania do pobrania na stronie: www.nadzorpedagogiczny.edu.pl (w zakładce materiały/ kontrola).
 
Zdjęcia ze spotkania:

______________________________________________________________________

 

Kolejny tom „Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym” t. 3 – Autonomia

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym” t.3 – Autonomia pod red. Grzegorza Mazurkiewicza opracowaną w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II”. Trzeci tom w całości poświęcony jest ewaluacji wewnętrznej i jej znaczeniu dla rozwoju szkoły lub placówki. Czytelnik znajdzie tu zwięzłe kompendium wiedzy na temat autoewaluacji, omówienie procedury typowego projektu ewaluacyjnego oraz zaproponowane zasady działania dyrektora szkoły/placówki zobowiązanego do prowadzenia ewaluacji. Wartością publikacji jest także przedstawienie własnych doświadczeń i sposobu wykorzystania ewaluacji wewnętrznej w praktyce szkolnej przez Trevora Daviesa ( Wlk. Brytania) oraz jej związków z ewaluacją zewnętrzną przez Jaap Van Lakervelda (Holandia).
 

Publikacja dostępna w materiałach do pobrania projektu

 
______________________________________________________________________

„Ewaluacja w edukacji – perspektywy” – pod takim hasłem przebiegało spotkanie z przedstawicielami środowisk akademickich.
 
W dniu 25 stycznia 2011 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Celem konferencji była refleksja nad perspektywami rozwoju ewaluacji w oświacie i możliwościami współpracy środowisk oświatowych i akademickich w podnoszeniu jakości pracy szkół/placówek.
W seminarium uczestniczyli min. przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz innych uczelni. Instytucje reprezentowali przedstawiciele Instytutu Badan Edukacyjnych, Centralnych i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz innych instytucji.
 
Spotkanie rozpoczęła Pani Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej omówieniem filozofii projektowanych przez resort oświaty zmian w nadzorze pedagogicznym. „Nie można mówić o jakości w edukacji, zmianach w edukacji, o postępie w edukacji, bez dyskusji, bez przekonania, nie tylko tych, którzy w edukacji pracują, ale również tych, którzy z edukacji korzystają. Trzeba zdawać sobie sprawę, że zmiany są konieczne, że idą w kierunku warunkującym efekty, są zmianami wprowadzonymi dla dobra uczniów oraz służą przyszłości” – podkreśliła Pani Minister.
 
W dalszej części spotkania głos zabrał dr Grzegorz Mazurkiewicz – koordynator projektu z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego,  przedstawiając ewaluację jako projekt cywilizacyjny. W swoim wystąpieniu podkreślił, że nadzór pedagogiczny, to przede wszystkim system wsparcia szkół/placówek. Istotą wprowadzanych zmian jest ujednolicenie tego systemu i odejście od panującego dotychczas  „systemu rytuałów”.
Kolejnym prelegentem był dr Bartłomiej Walczak z Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował System Ewaluacji Oświaty jako narzędzie zbierania danych. Nad tym jaka powinna być ewaluacja, aby przyczyniać się do rozwoju edukacji – w drugiej części spotkania – dyskutowali zaproszeni paneliści dr S. Wlazło, dr hab. M. Federowicz, oraz dr S. Krzychała.
 
Podsumowaniem konferencji był wspólny wykład „Ewaluacja piątej generacji?” – prof. Leszka Korporowicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. Henryka Mizerka, prof. Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, którzy podkreślili znaczenie świadomej współpracy różnych środowisk na rzecz badań ewaluacyjnych w edukacji. Profesorowie wskazali na konieczność integracji i dyskursu środowiska akademickiego i pracowników placówek oświatowych i edukacyjnych w procesie kształtowania nowoczesnego społeczeństwa wiedzy.
 
Spotkanie w dniu 25 stycznia br. zapoczątkowało cykl spotkań różnych środowisk, poświęconych jakości w edukacji.
 
Zdjęcia ze spotkania

______________________________________________________________________
 

Praca nad wskaźnikami – zajęcia warsztatowe dla dyrektorów
 
W dniu 24 stycznia 2011 r. w godzinach 10.00 – 17.00 w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyło się spotkanie grupy eksperckiej organizowane w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II”. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy różnych typów szkół i placówek, którzy w ramach zajęć warsztatowych  pracowali nad wskaźnikami wykorzystywanymi w metryczce szkoły/placówki.
 
______________________________________________________________________
 
alt„Autoewaluacja w szkole” – informacja o realizacji zamówień

Dziękujemy Państwu za duże zainteresowanie publikacją „Autoewaluacja w szkole”. Z przyczyn organizacyjnych, wysyłkę do wszystkich zainteresowanych rozpoczniemy na początku nowego roku kalendarzowego. 

______________________________________________________________________