Nadzór pedagogiczny − etap III

Okres realizacji: 01.03.2011 – 31.11.2015
 
Celem projektu jest podniesienie jakości systemu oświaty poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły stanowiącego wsparcie w rozwoju szkół i placówek oraz dostarczanie informacji o systemie oświaty ułatwiających prowadzenie polityki edukacyjnej w Polsce.
 
Fundamentalnym założeniem nowego modelu nadzoru pedagogicznego wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego jest wzmocnienie systemu nadzoru pedagogicznego z ukierunkowaniem jego sprawowania na dokonywanie analizy i oceny jakości działalności edukacyjnej szkół i placówek. Podstawą nowych rozwiązań jest rozgraniczenie trzech form (zadań) nadzorczych organów sprawujących nadzór pedagogiczny, w tym kuratorów oświaty.
 
Trzy formy nadzoru to:
 1. ewaluacja działalności edukacyjnej szkół i placówek,
 2. kontrola przestrzegania przez szkoły i placówki przepisów prawa.
 3. wspomaganie pracy szkół i placówek oraz nauczycieli w zakresie ich działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
Zmiany wprowadzane do systemu nadzoru pedagogicznego przyniosą następujące korzyści:
 • upowszechnienie zmodernizowanego systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły przyczyni się do podniesienia jakości systemu oświaty oraz prowadzenia racjonalnej polityki oświatowej na wszystkich poziomach zarządzania,
 • wdrażanie zobiektywizowanej oceny jakości pracy szkoły pozwoli na szybką identyfikację słabych stron systemu oświaty oraz równie szybkie wprowadzenie środków naprawczych, co w efekcie zwiększy szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
 1. Wsparcie szkoły w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej:
Wzmocnienie kompetencji osób odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji wewnętrznej:
 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 20 000 dyrektorów szkół i placówek w zakresie ewaluacji wewnętrznej
 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 3 000 nauczycieli – szkolnych liderów ewaluacji – odpowiedzialnych za wspomaganie rad pedagogicznych szkół i placówek w procesie ewaluacji wewnętrznej
 1. Doskonalenie modelu badania jakości pracy szkoły:
 • operacjonalizacja wymagań państwa wobec szkół i placówek (wskaźniki do każdego z wymagań),
 • doskonalenie i rozbudowa narzędzi badawczych do zewnętrznego i wewnętrznego nadzoru pedagogicznego oraz opracowywania wyników ewaluacji i ich prezentacji
 • rozbudowa i doskonalenie internetowej bazy narzędzi
 1. Przygotowanie 1 000 wizytatorów ds. ewaluacji, dyrektorów szkół i placówek sprawujących nadzór pedagogiczny do stosowania zmodernizowanego nadzoru pedagogicznego:
 • udoskonalenie programów modułów szkoleń,
 • ewaluacja podejmowanych działań szkoleniowych
 • superwizja prowadzonych ewaluacji w szkołach i placówkach
 1. Wdrażanie systemu zapewniania jakości nadzoru pedagogicznego poprzez:
 • doskonalenie rozwiązań dotyczących monitoringu, i superwizji prowadzonych ewaluacji
 •   recenzje i analizy raportów z ewaluacji na poziomie krajowym i regionalnym
 • doskonalenie systemu certyfikacji osób sprawujących nadzór pedagogiczny
 1. Wsparcie zewnętrznego systemu nadzoru pedagogicznego poprzez:
 • doskonalenie i rozbudowę narzędzi do prowadzenia nadzoru pedagogicznego legalnościowego
 • przygotowanie 1 000 przedstawicieli organów prowadzących do analizy i wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu budowania regionalnej polityki oświatowej
 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 2 000 osób prowadzących badanie jakości pracy szkoły w zakresie analizy wyników egzaminów zewnętrznych i ewaluacji
 • przygotowanie rozwiązań instytucjonalnych opisujących organizację pracy w systemie zadaniowym osób sprawujących nadzór pedagogiczny
 • zorganizowanie i przeprowadzenie 20 doskonalących szkoleń dla wizytatorów w zakresie realizowania zadań z nadzoru pedagogicznego
 1. Upowszechnianie projektu i jego rezultatów:
 • organizacja 25 konferencji upowszechniających regionalnych, 5 krajowych dla pracowników kuratoriów oświaty, dyrektorów szkół i placówek
 • udział w konferencjach naukowych, informacyjnych o zasięgu międzynarodowym i krajowym
 • działania promocyjno-informacyjne (prowadzenie platformy internetowej – publikacja raportów z prowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz statystyk na różnych poziomach , internetowe forum dyskusyjne dla wizytatorów, dyrektorów szkół i placówek, publikacja upowszechniająca rezultaty projektu itp.)

Ostatnia aktualizacja: