Zindywidualizowane i spersonalizowane doradztwo metodyczne – o projekcie

Tytuł projektu:

Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego

Cel projektu:

Przygotowanie systemowego wsparcia w zakresie wykorzystania metody tutoringu i mentoringu jako zindywidualizowanych i spersonalizowanych form wspierania rozwoju zawodowego kadr systemu oświaty.

Główne zadania projektu:

1) Prace merytoryczne związane z doradztwem metodycznym:

 • diagnoza aktualnego stanu doradztwa metodycznego, określenie kierunków dalszego rozwoju i przygotowanie rekomendacji do ewentualnych zmian w prawie;
 • organizacja sieci wsparcia i współpracy doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów.

2) Opracowanie założeń dotyczących mentoringu i tutoringu w doradztwie metodycznym:

 • opracowanie standardów pracy doradcy metodycznego oraz nauczyciela konsultanta w zakresie wykorzystania metody tutoringu i mentoringu jako zindywidualizowanych i spersonalizowanych form wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli i nauczycielek;
 • opracowanie programu szkoleń i materiałów szkoleniowych dla trenerów i trenerek, którzy będą szkolić doradców metodycznych oraz nauczycieli konsultantów w zakresie wykorzystania mentoringu i tutoringu z elementami coachingu w pracy zawodowej.

3) Pilotaż i działania upowszechniające:

 • przeprowadzenie szkoleń dla doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów z zakresu standardów pracy w zakresie wykorzystania mentoringu i tutoringu;
 • monitoring i ocena szkoleń prowadzonych przez trenerów i trenerki dla doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów;
 • pilotażowe wdrożenie opracowanych standardów pracy poprzez zastosowanie przez doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów (objętych ww. szkoleniami) metody tutoringu i mentoringu w pracy z nauczycielami i nauczycielkami w przedszkolach i szkołach.

Grupy docelowe/adresaci projektu:

Grupami docelowymi projektu są:

 1. nauczyciele i nauczycielki pełniący funkcję doradców metodycznych;
 2. nauczyciele i nauczycielki, którzy spełniają warunki i chcą aplikować na funkcję doradcy metodycznego;
 3. nauczyciele i nauczycielki konsultantów zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli;
 4. nauczyciele i nauczyciele zainteresowani własnym rozwojem zawodowym.

Rezultaty projektu:

 • Liczba nauczycieli, którzy objęci zostali wsparciem doradców metodycznych z wykorzystaniem nowych standardów pracy: 1 800
 • Liczba doradców metodycznych przeszkolonych do wdrożenia nowych standardów pracy: 600

Czas trwania projektu: od 1 grudnia 2023 r. do 31 lipca 2027 r.

Numer projektu:  FERS.01.04-IP.05-017/23

Wartość projektu: 5 543 773,40 zł, w tym:

wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 4 574 721,81 zł

#FunduszeEuropejskie

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego