konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II)

Ogłoszenie o konkursie

MINISTER EDUKACJI I NAUKI
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej
w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II)

Konkurs jest organizowany w związku z ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II). Kandydaci wyłonieni w konkursie zostaną zgłoszeni do postępowania rekrutacyjnego organizowanego przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich. Planowany termin postępowania rekrutacyjnego w Brukseli to luty – marzec 2023 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II): kierowanie od dnia 1 września 2023 r. szkołą średnią w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II).

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w liceum ogólnokształcącym;
 2. posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego albo jest nauczycielem, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r.;
 3. posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskała, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730):
  1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

  – przed przystąpieniem do konkursu;

 5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 7. nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.[1])), ­lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.2)), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 10. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
 11. zna język angielski na poziomie C1 oraz zna język francuski na poziomie B2 lub zna język francuski na poziomie C1 oraz zna język angielski na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane z stanowiskiem zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II):

 1. doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora lub wicedyrektora liceum ogólnokształcącego;
 2. ukończenie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;
 4. znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;
 5. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 6. umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;
 7. umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;
 8. umiejętność autorefleksji i ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;
 9. odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny w języku polskim;
 2. list motywacyjny w języku angielskim lub języku francuskim;
 3. życiorys przygotowany według formularza Europass­­‑CV w języku polskim;
 4. życiorys przygotowany według formularza Europass­­‑CV w języku angielskim lub języku francuskim;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia;
 6. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego;
 7. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;
 8. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
 9. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;
 10. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez kandydatów;
 11. oświadczenie kandydata o tym, że:
 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 2. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ­lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 5. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 11, składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II) (Dz. Urz. MEiN poz. 3).

Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Departament Współpracy Międzynarodowej, ul. Wspólna 1/3, 00–529 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej Luksemburg II”.

Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu – przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 3 lutego 2023 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia, nie dłuższej niż 7‑minutowej, prezentacji przygotowanej w języku polskim w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej elementy autoprezentacji i wizję organizacji pracy na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (+48) 22 3474 886.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 i Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej „RODO”. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 1. Administrator danych i kontakt do niego: Minister Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00–529 Warszawa.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można skontaktować się przesyłając informację na adres mailowy: inspektor@mein.gov.pl.
 3. Cel przetwarzania danych: dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II).
 4. Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji i Nauki. Oferta kandydata wyłonionego przez komisję konkursową zostanie przekazana do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
 5. Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w przypadku osoby wybranej w konkursie do skierowania do pracy w Szkole Europejskiej, zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Edukacji i Nauki instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów – przez okres 5 lat od końca roku, w którym powierzono osobie stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II).
 6. Uprawnienia na podstawie RODO:
  1. prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.
  3. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b i art. 10 RODO w związku z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.3)), § 1 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r poz. 1449 oraz z 2022 r. poz. 108), § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 108) oraz § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652 , z 2020 r. poz. 1388, z 2021 r. poz. 1661, z 2022 r. poz. 2097 oraz z 2023 r. poz. 107).
  4. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będzie stosowane profilowanie.

Załączniki

 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459, 2185 i 2306.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.

Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2023