Relacja z Konferencji Jubileuszowej „30 lat Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w Polsce”

16 listopada 2022 r. odbyła się za pośrednictwem platformy Zoom konferencja „30 lat Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w Polsce”, która została zorganizowana przez Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE. Głównym celem konferencji było podsumowanie dorobku programu w Polsce, zidentyfikowanie kierunków i potrzeb dla dalszego rozwoju i upowszechnienia idei programu w Polsce.

Patronat medialny nad konferencją objęło Remedium – miesięcznik profilaktyki problemowej i promocji zdrowia psychicznego.

Uczestnikami konferencji byli nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych, wojewódzcy, rejonowi, szkolni i przedszkolni koordynatorzy programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” z całej Polski oraz sympatycy programu.

Jubileuszową konferencję otworzyła Marta Lewandowska – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Valentina Todorovska-Sokołowska – krajowy koordynator programu. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor przywitała uczestników oraz z okazji 30-lecia programu w Polsce odczytała list gratulacyjny Pani Marzeny Machałek – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Wychowawczej Funkcji Szkoły i Placówki, Edukacji Włączającej oraz Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Zakres merytoryczny konferencji został podzielony na trzy główne obszary tematyczne:

  • Historia, dorobek i korzyści z realizacji programu w Polsce.
  • Zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli.
  • Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpienia koordynatorów, praktyków, którzy realizują program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” a także  ekspertów zajmujących się zdrowiem psychicznym uczniów i nauczycieli oraz zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży.

W części pierwszej, o historii, dorobku i korzyści z realizacji programu w Polsce opowiadali prof. Barbara Woynarowska; Valentina Todorovska-Sokołowska – krajowy koordynator programu, Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE; Tomasz Wojtasik – wojewódzki koordynator ROM-E Metis; Teresa Krasnowska – rejonowy koordynator – Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia; Justyna Sokołowska-Orzoł – szkolny koordynator w Szkole Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku; Weronika Kulikowska – koordynator w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach oraz Agnieszka Krowicka – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 92 im. Wandy Chotomskiej w Katowicach.

W drugiej części konferencji wykłady wygłosili eksperci z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz z zakresu zdrowia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkole. Dr hab. Krzysztof Ostaszewski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie wygłosił wykład na temat kondycji psychicznej uczniów – potrzeb i wyzwań z perspektywy szkoły a dr Tomasz Rowiński – wykład na temat kondycji psychicznej uczniów oraz szans wynikających ze współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi i medycznymi. Dr hab. Magdalena Woynarowska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiła czynniki chroniące i czynniki ryzyka dla zdrowia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły.

Trzecia część konferencji  dotyczyła zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży. Dr Anna Dzielska z Instytutu Matki i Dziecka zapoznała uczestników z najnowszymi badaniami zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży HBSC 2022. Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa mówiła o higienie cyfrowej i o tym jak szkoły i przedszkola mogą uczyć korzystnego dla zdrowia używania technologii informacyjno-komunikacyjnych. W tej części konferencji wystąpiła również Joanna Gadomska z III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K.Norwida w Koninie, która wygłosiła wykład o zachowaniach związanych z ochroną zdrowia i środowiskiem naturalnym.

Cieszymy się, że na przestrzeni 30 lat tak wielu ludzi, wiele instytucji i organizacji przyczyniło się do tworzenia i rozwoju sieci przedszkoli i szkól promujących zdrowie w naszym kraju. Polska szczyci się utrzymaniem jednej z największych sieci w Europie.

Dziękujemy za wieloletnią współpracę, życzymy wszystkim członkom sieci oraz instytucjom wspierającym wielu sukcesów i poczucia satysfakcji z pełnionej misji.

Valentina Todorovska-Sokołowska

– krajowy koordynator programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”

Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa