Klauzula Informacyjna – FACEBOOK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, dalej „ORE”, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: sekretariat@ore.edu.pl, lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Administratorem danych osobowych jest również Facebook Ireland Ltd.4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland (dalej „Facebook”), który przetwarza Twoje dane osobowe na zasadach opisanych w swojej Polityce prywatności oraz wskazanych przez niego Regulaminach.
 2. Ośrodek Rozwoju Edukacji powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Państwa dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage’u Administratora dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/OsrodekRozwojuEdukacji, w szczególności udzielania odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych i promocyjnych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez serwis społecznościowy facebook.com.
 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe jeśli dokonali Państwo subskrypcji naszego fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” oraz „Udostępnij” lub też opublikowali swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u. W zależności od rodzaju interakcji, możemy przetwarzać dane osobowe takie jak imię i nazwisko, pseudonim, wizerunek, informacje dostępne w profilu publicznym oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach.
 2. Przetwarzanie jest realizowane zgodnie z art.6 ust. 1(e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. – RODO) w ramach zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji, informowanie o działalności oraz dbanie o wizerunek ORE.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Państwa dane są udostępniane właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy;.
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 3.
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności platformy.

Ostatnia aktualizacja: 20 października 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa