Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu internetowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez e-mail iod@ore.edu.pl
  3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w Serwisie w celu rejestracji konta użytkownika w modułach Serwisu, które tego wymagają. Dane osobowe przetwarzane są w związku z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz wykonywaniem obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją zadania publicznego wymienionego w punkcie 3, w tym Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych z nim umów, w tym dostawcy usług komunikacji elektronicznej zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację szkoleń zdalnych.
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia działalności Serwisu lub ich usunięcia na Państwa żądanie. W przypadku korzystania przez Państwa z form doskonalenia oferowanych w Serwisie, niektóre dotyczące Państwa dane, w zakresie niezbędnym do wydania zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia, mogą być przechowywane przez okres 50 lat. W przypadku roszczeń dane będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia.
  6. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu.
  7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 3 w tym w szczególności do korzystania z funkcjonalności serwisu wymagających rejestracji konta użytkownika.
  9. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie  występują inne.podstawy prawne przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnia aktualizacja: 2 września 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa