Rekrutacja ekspertów do projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

Rozpoczęliśmy realizację drugiego zadania projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”, czyli nadzór merytoryczny nad tworzonymi w ramach projektów konkursowych MEN e-zasobami oraz pozostałymi produktami projektów konkursowych, tj. odbiór 174 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych.

W wyniku projektów konkursowych realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 „Opracowanie programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla zawodów”, opracowane zostaną dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów wraz z programami ich nauczania.

W pierwszej edycji konkursu „Opracowanie programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla zawodów” wzięto pod uwagę branże o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki, tj.: budowlaną, elektroniczno-mechatroniczną, górniczo-wiertniczą, mechaniczną, mechaniki precyzyjnej, motoryzacyjną, spedycyjno-logistyczną, teleinformatyczną, transportu drogowego, transportu kolejowego, transportu lotniczego.

Aktualnie poszukujemy ekspertów do weryfikacji/recenzji i odbioru programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla wskazanych zawodów w ramach branż: budowlanej, mechanicznej, motoryzacyjnej, górniczo-wiertniczej, spedycyjno-logistycznej, elektroniczno-mechatronicznej, transportu drogowego.

Ogłoszenie skierowane jest do następujących osób:

  • nauczycieli praktycznej nauki zawodu realizujących zajęcia praktyczne i/lub praktykę zawodową lub
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
  • osób zatrudnionych w szkole do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910) oraz ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ) lub
  • pracodawców, u których realizowana jest praktyczna nauka zawodu.

Szczegóły na BIP ORE

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

Ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa