Spotkanie zespołów autorów i ekspertów – technikum

26 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu autorów i ekspertów technikum w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla technikum, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli, rodziców na podstawie wniosków z testowania z I semestru roku szkolnego 2016/2017.

Programy wraz z narzędziami ich realizacji zostaną dostosowane do nowej struktury systemu oświaty oraz dokumentów związanych z reformą.  

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”,Oś priorytetowa II: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.14. „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: