Narzędzia do diagnozy obszaru emocjonalno-społecznego

W najbliższym czasie dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych otrzymają zestaw narzędzi diagnostycznych TROS-KA dla uczniów w wieku 9–13 lat, w tym uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przeznaczony do badania obszaru emocjonalno-społecznego. Narzędzia dostarczy firma Lechaa Consulting Sp. z o.o.

Na adresy e-mail poradni zostanie przekazane porozumienie, na mocy którego pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych będą mogli bezpłatnie i bezterminowo korzystać z przekazanego zestawu narzędzi w celu prowadzenia diagnozy i późniejszego wsparcia uczniów. Prosimy o odesłanie dwóch podpisanych egzemplarzy porozumienia na adres Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Korzystanie z przedmiotowego zestawu narzędzi będzie możliwe dopiero po podpisaniu porozumienia przez obydwie strony.

Od października do listopada 2017 r. ORE zorganizuje bezpłatne szkolenia, których celem będzie przygotowanie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych m.in. do korzystania ze wspomnianego zestawu narzędzi. Informacja o rekrutacji na szkolenia ukaże się na stronie ORE. Szkolenia będą organizowane na terenie całej Polski.

Modelowy zestaw narzędzi diagnostycznych został opracowany w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
w ramach Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy do wykorzystywania w codziennej pracy diagnostycznej opracowanych narzędzi.

Ostatnia aktualizacja: