Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

27 lutego 2019

Ruszają szkolenia pilotażowe

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia pilotażowe „Model wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego uwzględniający założenia diagnozy funkcjonalnej. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Do udziału zapraszamy dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i przedszkoli ogólnodostępnych wyłącznie z województw: mazowieckiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego(więcej…)

16 listopada 2018

Szkolenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli

W dniach 3 grudnia – 11 grudnia 2018 r. zostanie zorganizowanych 14 szkoleń dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli (w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów) (więcej…)

18 października 2018

TROS-KA – wersja elektroniczna narzędzia

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnia poradniom psychologiczno-pedagogicznym aplikację elektroniczną  umożliwiającą korzystanie z zestawu narzędzi diagnostycznych wchodzących w skład modelowego zestawu narzędzi TROS-KA dla uczniów w wieku od 9 do 13 lat – obszar emocjonalno-społeczny, w tym dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Aplikacja ta pozwala na:

  • przeliczanie danych na wyniki standaryzowane odniesione do norm ogólnopolskich oraz norm specyficznych dla wieku, płci i środowiska zamieszkania;
  • generowanie automatycznego raportu z wynikami badań i charakterystyką opisową właściwości osoby badanej.

W efekcie działania powyższych funkcji użytkownik otrzyma raport podsumowujący wyniki po przeprowadzonej diagnozie.

Aby móc korzystać z elektronicznej wersji narzędzia TROS-KA, niezbędny jest indywidualny dla danej poradni klucz – tzw. TOKEN – nadawany przez ORE.

Udostępnienie przez ORE ww. klucza może nastąpić tylko na podstawie:

  • Porozumienia dla poradni, które nie podpisały z ORE porozumienia na stosowanie narzędzia w 2017 r. w chwili otrzymania jego wersji papierowej lub
  • Aneksu do Porozumienia dla poradni, które podpisały porozumienie
    z ORE w 2017 r., w chwili otrzymania wersji papierowej narzędzia TROS-KA
  • oraz Formularza zapotrzebowania na TOKEN  do wersji elektronicznej narzędzia TROS-KA (dla wszystkich poradni).

W związku z powyższym należy wydrukować trzy egzemplarze Porozumienia lub Aneksu do Porozumienia (w zależności od sytuacji danej poradni, która została opisana powyżej) oraz jeden egzemplarz formularza zapotrzebowania na TOKEN do wersji elektronicznej narzędzia TROS-KA.

Dokumenty wypełnione i podpisane przez dyrektora poradni, wyłącznie w formie papierowej, należy przesłać pocztą na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46a, 00-644 Warszawa z dopiskiem TROS-KA –  TOKEN.

Aplikacja elektroniczna do modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA została opracowana w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22 570 83 40 lub 22 570 83 47.

Załączniki:

11 października 2018

Publikacje dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Cztery nowe publikacje będą pomocne w codziennej pracy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych w trakcie procesu diagnozy, planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w działaniach postdiagnostycznych. (więcej…)

3 października 2018

Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży

Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. (więcej…)

26 kwietnia 2018

Opracowanie modelu wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

W najbliższym czasie rozpoczną się działania pilotażowe w zakresie opracowania modelu wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, uwzgledniającego założenia diagnozy funkcjonalnej. Do udziału w pilotażu zaproszeni zostaną przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych (więcej…)

13 marca 2018

Filmy dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zapraszamy do zapoznania się z filmami, które zostały nakręcone podczas szkoleń sieci współpracy i samokształcenia dla koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych. (więcej…)

10 lutego 2018

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne, realizowane z ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, kierowanego do specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, których celem będzie przedstawienie: (więcej…)

24 stycznia 2018

Spotkania sieci współpracy i samokształcenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

W dniach 8–19 stycznia br. w siedmiu miastach w Polsce odbyło się 16 spotkań stacjonarnych „Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Miały one charakter szkoleniowy i dotyczyły zagadnień z obszaru przepisów prawa oświatowego. Spotkania były pierwszą częścią działań w ramach zawiązanych sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.    (więcej…)

22 listopada 2017

Mamy już 160 koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Rekrutacja do udziału w seminariach była prowadzona przez ORE. Na przełomie sierpnia i września 2017 r. odbyły się seminaria przygotowujące koordynatorów do pełnienia zadań pilotażowych. Aktualnie koordynatorzy rozpoczęli szkolenia na terenie całej Polski.

(więcej…)

Idź do góry