Monitorowanie podstawy programowej w roku szkolnym 2011/12

W roku szkolnym 2009/ 2010 wprowadzono do przedszkoli, klas I szkół podstawowych i klas I gimnazjów nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17).

 
W obecnym roku szkolnym w szkole podstawowej i gimnazjum kończą naukę uczniowie, którzy zrealizowali cały etap edukacyjny realizując nową podstawę programową. W przyszłym roku szkolnym nowa podstawa programowa będzie realizowana także w I klasie szkół ponadgimnazjalnych.
 
W roku szkolnym 2011/2012 badaniem prowadzonym w ramach monitorowania wdrażania podstawy programowej objęci zostaną:
  • dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących objętych badaniem,
  • nauczyciele wychowania przedszkolnego uczący jedną grupę w objętych badaniem przedszkolach,
  • nauczyciele nauczania zintegrowanego uczący jedną pierwszą i jedną trzecią klasę uczestniczących w badaniu szkół podstawowych,
  • wychowawcy jednej klasy I i jednej klasy III uczestniczących w badaniu gimnazjów,
  • nauczyciele: języka polskiego, matematyki, języka obcego, historii, biologii, geografii, chemii, fizyki i informatyki uczący w jednej I i jednej III klasie uczestniczących w badaniu gimnazjów.
 
Ponadto dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących proszeni będą o odpowiedzi na pytania dotyczące form, w których organizowane jest w szkołach objętych badaniem nauczanie wychowania fizycznego. 
 
Informacje uzyskane na podstawie ankiety nie zostaną w żaden sposób wykorzystane do oceny pracy szkoły, dyrektora czy nauczycieli. Będą one stanowiły podstawę do stworzenia zestawień statystycznych. Informacje dotyczące pojedynczych szkół i osób wypełniających arkusze ankiety nie zostaną upublicznione.
 
Zapraszając do zapoznania się z arkuszami ankiet, informujemy, że ich kształt zamieszczony na platformie monitorowania może ulec zmianie.
 
Arkusze monitorowania:

Arkusz dla dyrektora przedszkola
Arkusz dla wychowawcy przedszkola
Arkusz dla dyrektora szkoły podstawowej
Arkusz dla szkoły podstawowej – wychowanie fizyczne
Arkusz dla nauczyciela szkoły podstawowej
Arkusz dla dyrektora gimnazjum
Arkusz dla gimnazjum – wychowanie fizyczne
Arkusz dla wychowawcy gimnazjum
Arkusz dla nauczyciela gimnazjum
Arkusz dla dyrektora liceum
Arkusz dla liceum – wychowanie fizyczne
Arkusz dla nauczyciela liceum

 

 

 

 

 

 Konkurs współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja: