Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna to proces kształtowania u uczniów nawyku (podstawy) dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia zdrowego środowiska. W opinii europejskich ekspertów daje ona uczniom możliwość nabycia  kompetencji (umiejętności, wiedzy i postaw), które są niezbędne do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, ponieważ:

 • pomaga odkrywać, jakie wybory służą rozwojowi i lepszej jakości życia,
 • pomaga zrozumieć siebie i innych,
 • pomaga budować obraz świata, który jest najbliższy codziennym doświadczeniom, uczy odpowiedzialności, jest pierwszym stopniem profilaktyki różnych zagrożeń i zachowań problemowych.

Edukacja zdrowotna jest procesem, który trwa przez całe życie i dotyczy wszystkich ludzi.

Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem promocji zdrowia. Edukacja zdrowotna pozwala odkryć jakie wybory służą zdrowiu, natomiast promocja zdrowia zapewnia warunki, aby możliwe było dokonywanie „zdrowych” wyborów.

Zarówno w edukacji zdrowotnej, jak i promocji zdrowia najistotniejszy jest aktywny, podmiotowy udział wszystkich grup społeczności szkolnej, w tym także uczniów.

 Główne obszary tematyczne edukacji zdrowotnej

 • Higiena osobista i otoczenia
 • Bezpieczeństwo w życiu codziennym, zapobieganie urazom, pierwsza pomoc
 • Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna
 • Praca i wypoczynek
 • Zdrowie psychospołeczne
 • Edukacja seksualna
 • Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów

 Zmiany w Podstawie Programowej dotyczące realizacji edukacji zdrowotnej w szkole

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nowej Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008 r. od 1 września 2009 r. edukacja zdrowotna jest realizowana w szkołach na wielu przedmiotach, ale nie w postaci ścieżki międzyprzedmiotowej.

W preambule nowej Podstawy Programowej dla szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zapisano: „Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, realizowana przez nauczycieli wielu przedmiotów, której celem jest kształtowanie u uczniów umiejętności dbałości o zdrowie własne i innych ludzi”.

Zgodnie z tymi zapisami treści z zakresu edukacji zdrowotnej zostały umieszczone w wielu obszarach kształcenia, np.: w wychowaniu fizycznym, biologii, wychowaniu do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, religii, etyce.

Ponadto, w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, w ramach wychowania fizycznego dodano moduł „edukacja zdrowotna”, który może być realizowany w ramach puli zajęć fakultatywnych. Zakres edukacji zdrowotnej rozszerzono o zagadnienia zdrowia psychospołecznego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności życiowych (osobistych i społecznych). Zgodnie z nową Podstawą Programową wychowanie fizyczne pełni wiodącą rolę w realizacji edukacji zdrowotnej w szkole. Zajęcia wf powinny być dostosowane do potrzeb uczniów (po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb). Ważne jest, aby uczniowie aktywnie uczestniczyli w planowaniu, realizacji i ewaluacji tych zajęć.

Więcej informacji dotyczących programu w matariałach do pobrania

Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE

Tel. 22 570 83 05

 

Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa