Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych

Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych

22 kwietnia 2024

Harmonogram

Nazwa działaniaPlanowany termin zakończenia realizacji
Opracowanie, w ramach koncepcji, standardów technicznych e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowychXII 2024
I spotkanie ekspertów technicznych19 czerwca 2024
Opracowanie, w ramach koncepcji, standardów merytorycznych e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowychXII 2024
Odbiór e-materiałów opracowanych w konkursie - odbiór prototypów po ich weryfikacji XII 2026
Odbiór e-materiałów opracowanych w konkursie - przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz zebranie w formie rekomendacji opinii z konsultacji udostępnionych respondentom i respondentkom prototypów e-materiałów XII 2026
Odbiór e-materiałów opracowanych w konkursie - odbiór gotowych e-materiałów po ich weryfikacji oraz udostępnienie e-materiałów na Zintegrowanej Platformie EdukacyjnejII 2028

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

12 kwietnia 2024

Rozpoczynamy projekt FERS – e-materiały do kształcenia zawodowego

Rozpoczynamy realizację projektu „Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego FERS.01.04-IP.05-0001/24.

Celem projektu jest opracowanie koncepcji (standardów) e-materiałów do kształcenia zawodowego, ocena e-materiałów wypracowanych w ramach projektów wybieranych w konkursie oraz ich odbiór, tak aby zapewnić wysokiej jakości e-materiały do kształcenia zawodowego. Stanowi on kontynuację działań podjętych we wcześniejszym projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” realizowanym w ramach PO WER w terminie czerwiec 2019 – grudzień 2023 r. dotyczącym zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, w tym nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrożenia pracy zespołowej.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

12 kwietnia 2024

Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych – O projekcie

Tytuł projektu:

Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie koncepcji (standardów) e-materiałów do kształcenia zawodowego, ocena e-materiałów wypracowanych w ramach projektów wybieranych w konkursie oraz ich odbiór, tak aby zapewnić wysokiej jakości materiały do kształcenia zawodowego.

Poszerzanie wiadomości i umiejętności zawodowych uczniów i uczennic jest głównym zadaniem i wyzwaniem dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Z jednej strony wiąże się to z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy i oczekiwaniami pracodawców względem kwalifikacji zawodowych, jakie powinien posiadać pracownik lub pracowniczka, z drugiej strony ze zmianami technologicznymi wymagającymi elastycznego podejścia do procesu edukacji i materiałów dydaktycznych.

Tempo zmian wymaga, aby materiały edukacyjne do kształcenia zawodowego były zgodne z obecnie obowiązującymi podstawami programowymi kształcenia w zawodach, ale także zawierały jak najbardziej aktualne zagadnienia zawodowe. Materiały powinny być łatwo dostępne, zarówno dla nauczyciela lub nauczycielki, jak i dla ucznia lub uczennicy oraz ich rodziców lub innych osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji zawodowych. Ponadto powinny mieć atrakcyjną dla odbiorców i odbiorczyń formę. Ważne jest dążenie do tworzenia ciekawych i aktualnych e-materiałów udostępnianych na wolnych licencjach oraz tworzenia ich repozytoriów, z których nauczyciele i nauczycielki mogą korzystać zgodnie z własną koncepcją realizacji podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Zaprojektowane wsparcie stanowi kontynuację działań podjętych we wcześniejszym projekcie realizowanym w ramach PO WER dotyczącym zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, w tym nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrożenia pracy zespołowej.

Główne zadania projektu:

  1. Opracowanie, w ramach koncepcji, standardów technicznych e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych, w tym standardu dostępności WCAG oraz standardu funkcjonalnego.
  2. Opracowanie, w ramach koncepcji, standardów merytorycznych e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych, w tym standardu dostosowania do potrzeb uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  3. Odbiór e-materiałów opracowanych w konkursie.

3.1. Weryfikacja prototypów.

3.2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz zebranie w formie rekomendacji opinii z konsultacji udostępnionych respondentom i respondentkom prototypów e-materiałów.

3.3 Odbiór prototypów oraz ich udostępnienie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

3.4. Odbiór pozostałych e-materiałów po ich weryfikacji oraz udostępnienie e-materiałów na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Grupy docelowe/adresaci projektu:

Grupą docelową projektu są uczniowie, słuchacze i nauczyciele szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uwzględnieniem wszystkich 32 branż szkolnictwa branżowego (w przypadku odbioru i udostępnienia 750 e-materiałów do kształcenia zawodowego ) oraz beneficjenci konkursowi (w przypadku koncepcji e-materiałów do kształcenia zawodowego, w tym standardów e-materiałów (merytorycznych, funkcjonalnego, technicznego, dostosowań WCAG i SPE), oraz rekomendacji ekspertów uwzględniających opinie z konsultacji społecznych.

Rezultaty projektu:

Opracowanie, w ramach koncepcji, standardów technicznych oraz merytorycznych e-materiałów do kształcenia zawodowego

Odbiór i udostępnienie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej 750 e-materiałów do kształcenia zawodowego.

Zostaną przygotowane e-materiały dla m.in.: 23 nowych zawodów, wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego od 1 września 2020 r. oraz zawodów wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego po 1 września 2023 r. do dnia ogłoszenia konkursu na opracowanie e- materiałów, dla których to zawodów dotychczas nie zostały opracowane e-materiały; 214 zawodów, dla których dotychczas opracowane e-materiały obejmują tylko wybrane grupy efektów kształcenia. Uzupełnienie e-materiałów dla tych zawodów będzie stanowiło poszerzenie ich treści o kolejne efekty kształcenia; 59 zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, dla których dotychczas nie opracowano e-materiałów do nauki języka obcego zawodowego.

Czas trwania projektu: 01.03.2024 r. – 29.02.2028 r.

Numer projektu: FERS.01.04-IP.05-0001/24

Wartość projektu: 12 000 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 9 902 400,00 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Ważne:

Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

  1. poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-580 Warszawa,
  2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Edukacji Narodowej.
12 kwietnia 2024

Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych – Kontakt

Joanna Saska-Dymnicka
Kierownik projektu
e-mail: joanna.saska-dymnicka@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 28 wew. 429

Anna Pregler
Główny ekspert merytoryczny
e-mail: anna.pregler@ore.edu.pl

Magdalena Zawadzka
Główny specjalista ds. rozliczeń finansowych
e-mail: magdalena.zawadzka@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 wew. 419

Małgorzata Gawęda
Ekspert ds. ekspertów branżowych i technicznych
e-mail: malgorzata.gaweda@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 96, 22 345 37 00 w. 459

Barbara Wałecka
Ekspert ds. dostępności treści internetowych (WCAG)
e-mail: barbara.walecka@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 wew. 439

Sebastian Dmochowski
Specjalista ds. JOZ i weryfikacji formalnej
e-mail: sebastian.dmochowski@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 wew. 469

Rafał Auch-Szkoda
Ekspert ds. beneficjentów konkursowych i monitorowania projektów
e-mail: rafal.auch-szkoda@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 wew. 489

Ludwika Rutkowska
Ekspert ds. dostępności treści internetowych (WCAG)
e-mail: ludwika.rutkowska@ore.edu.pl

Agnieszka Wyrzykowska
Ekspert ds. multimediów
e-mail: agnieszka.wyrzykowska@ore.edu.pl

Grzegorz Śliwiński
Ekspert ds. jakości e-materiałów
e-mail: grzegorz.sliwinski@ore.edu.pl