Wydział Wychowania – zadania

Do zadań Wydziału Wychowania (WW) należy w szczególności:

 1. wspieranie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań, w tym opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych oraz opracowywanie programów i środków dydaktycznych w obszarze edukacji obywatelskiej oraz wychowania do życia w rodzinie;
 2. wspieranie nauczycieli w obszarze edukacji obywatelskiej oraz wychowania do życia w rodzinie, etyki i religii
 3. realizacja działania 5.5. ,,Świadome i odpowiedziane rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”, określonego w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”, przyjętym na podstawię art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za Życiem” (Dz. U . z 2023 r. poz.1923), w zakresie powierzonym przez ministra;
 4. realizacja szkoleń pn. „Rynek pracy dostępny dla wszystkich” dla specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego do pracy z i na rzecz osób niepełnosprawnościami, jako elementu realizacji Kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026 w działaniu  4. „Tranzycja na rynek pracy”, w zakresie powierzonym przez ministra;
 5. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze wychowania obywatelskiego, wychowania do życia w rodzinie oraz etyki i religii;
 6. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu
  i prowadzeniu :
 • wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, o którym mowa w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych w obszarze wychowania obywatelskiego, wychowania do życia w rodzinie oraz etyki i religii,
 • sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, specjalistów oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych w obszarze wychowania obywatelskiego, etyki, religii, wychowania do życia w rodzinie oraz realizacji programu, o którym mowa w pkt 3;
 1. inicjowanie rozwiązań służących wypracowywaniu nowych metod i form pracy z uczniami oraz sprawdzaniu ich skuteczności w działaniu szkoły, a także nabywaniu przez przyszłych nauczycieli praktycznych umiejętności pedagogicznych w obszarze wychowania obywatelskiego, etyki i religii, wychowania do życia w rodzinie oraz realizacji programu, o którym mowa w pkt 3;
 2. współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz rozwoju i promowania wychowania i kształcenia ogólnego oraz zapewniania im wsparcia odpowiedniego do potrzeb w obszarze wychowania obywatelskiego, wychowania do życia w rodzinie, etyki i religii, oraz realizacji programu, o którym mowa w pkt 3 i 4;
 3. wspieranie wychowawczej funkcji szkoły i placówki oraz realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego