Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych – o projekcie

Tytuł projektu:

Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy

Cel projektu:

Głównym celem Projektu jest popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Główne zadania projektu:
1. Konferencje popularyzujące zestawy edukacyjne – celem zadania jest rozpowszechnienie na konferencjach informacji o bezpłatnym dostępie do Zestawów Edukacyjnych upublicznionych w formie elektronicznej na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, zachęcenie do ich wykorzystania przez zaprezentowanie i omówienie tematyki związanej z praktycznym ich zastosowaniem w nauczaniu, w tym na przykładach wdrożonych rozwiązań organizacyjno-metodycznych oraz przez przedstawienie możliwości zwiększania efektywności nauczania przy zastosowaniu kombinacji nowoczesnych narzędzi technologicznych i procesów/metodyk pedagogicznych.
W ramach zadania zorganizowanych zostanie 5 konferencji stacjonarnych, których zakres programowy obejmować będzie następujące obszary edukacyjne: wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną, języki obce, przedmioty humanistyczne, artystyczne, matematyczno-przyrodnicze a także kluczowe kompetencje oraz tematykę dotyczącą nowoczesnych technologii w edukacji.
Pierwszeństwo udziału w konferencjach otrzymają doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci. Uczestnicy konferencji zapraszani będą do kontynuacji udziału we wsparciu jako członkowie sieci współpracy i samokształcenia (opis w zadaniu 3) i/lub do swobodnego udziału w dyskusjach i wymianie doświadczeń związanych z implementacją Zestawów Edukacyjnych, na platformie, która funkcjonować będzie w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

2. Szkolenia i warsztaty z modułem powarsztatowym follow-up – celem zadania jest upowszechnienie Zestawów Edukacyjnych na szkoleniach i warsztatach z modułem follow-up. W ramach ww. wsparcia uczestnicy projektu nabędą umiejętności w zakresie planowania pracy z wykorzystaniem Zestawów Edukacyjnych i metod nauczania/uczenia się, umiejętność ich modyfikacji i dostosowania do swojego środowiska dydaktycznego oraz autorefleksji w zakresie ich przydatności i wpływu na poprawę jakości kształcenia (tj. możliwości wdrożenia). Realizowany, po zakończeniu szkoleń i warsztatów moduł follow–up, zakłada utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych przez wsparcie trenerów-opiekunów merytorycznych (prowadzących szkolenia, warsztaty i moduł follow–up), w ramach których uczestnicy projektu będą mogli omówić praktyczne aspekty zastosowania Zestawów Edukacyjnych na stanowisku pracy oraz pozyskanej wiedzy i umiejętności (tj. faktycznego wdrożenia).
Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń i warsztatów z modułem follow-up, w formie hybrydowej (tj. zdalnie i stacjonarnie) w grupach liczących ok. 15 osób. Podział grup i zakres programowy wsparcia uwzględni klasyfikację na obszary edukacyjne, mianowicie: wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną, języki obce, przedmioty humanistyczne, artystyczne, matematyczno-przyrodnicze. Moduł follow-up o charakterze doradczym realizowany będzie zdalnie w formach korespondencji mailowej z uczestnikami projektu lub spotkań indywidualnych lub grupowych on-line. Pierwszeństwo w naborze otrzymają doradcy zawodowi i nauczyciele konsultanci nieuczestniczący w konferencjach.

3. Sieci współpracy i samokształcenia upowszechniające i wdrażające nowe metody nauczania/uczenia się – celem zadania jest upowszechnienie Zestawy Edukacyjne wśród Członków sieci współpracy i samokształcenia, zainspirowanie i zachęcenie do ich wdrażania przez organizowanie wydarzeń tematycznych prowadzonych w 4 sieciach współpracy i samokształcenia dzielonych na kompetencje cyfrowe, matematyczne, przyrodnicze i językowe. Upowszechnianie i wdrażanie Zestawów Edukacyjnych odbywać się będzie na platformie Moodle, funkcjonującej w sieciach współpracy i samokształcenia wśród innych osób grupy docelowej projektu niż Członkowie sieci współpracy i samokształcenia, włączających się w wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z wykorzystaniem nowych metod nauczania. Wydarzenia sieci współpracy i samokształcenia posłużą podejmowaniu dyskusji na temat efektywnego zastosowania Zestawów Edukacyjnych lub ich pojedynczych elementów, wymianie dobrych praktyk i doświadczeń związanych z ich wykorzystaniem, analizie doświadczeń dotyczących wdrażania Zestawów Edukacyjnych, w tym przeszkód dla ich wdrażania we własnym środowisku dydaktycznym i rozwoju umiejętności reagowania na dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze mające wpływ na edukację w kontekście wykorzystania Zestawów Edukacyjnych.
Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu spotkań on-line/stacjonarnych oraz na utworzeniu i prowadzeniu platformy sieci współpracy i samokształcenia, która jako system zarządzania kształceniem, zrzeszać będzie grupę docelową projektu wokół tematyki dotyczącej Zestawów Edukacyjnych. Podział grup i zakres tematyczny wsparcia uwzględnia klasyfikację na kompetencje kluczowe, o których mowa powyżej. W sieciach wsparcia i samokształcenia powstanie raport prezentujący opis działań wdrażających z ewentualnymi zaleceniami dotyczącymi proponowanych modyfikacji narzędzi/metod upowszechnianych w Projekcie, w oparciu o informacje pozyskane od wszystkich uczestników projektu. Raport będzie udostępniony i upowszechniony m.in. na stronie internetowej Projektu, ORE, portalu społecznościowym ORE. Członkami sieci współpracy i samokształcenia mogą być, w szczególności doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci uczestniczący w konferencjach.

Grupy docelowe/adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do pracowników systemu oświaty, w tym do doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów zatrudnionych i zamieszkujących na terenie całego kraju, którzy jako przyszli Liderzy będą popularyzować lub implementować w środowiskach dydaktycznych nowe metody nauczania i narzędzia edukacyjne zawarte w zestawach edukacyjnych.

Rezultaty projektu:

1. Liczba upowszechnionych nowatorskich narzędzi edukacyjnych lub metod nauczania i uczenia się – 3000 sztuk
2. Liczba pracowników systemu oświaty, którzy wdrożyli nowe metody nauczania – 1500 osób
3. Liczba utworzonych i prowadzonych sieci współpracy i samokształcenia – 4 sieci
4. Liczba przeprowadzonych konferencji popularyzujących zestawy edukacyjne – 5 konferencji
 

Czas trwania projektu: od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2025 r.

Numer projektu: FERS.01.04-IP.05-0008/23

Wartość projektu: 6 000 000,00 zł, w tym:

  • wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 4 951 200,00 zł
  • wysokość wkładu ze środków budżetu państwa: 1 048 800,00 z

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE