Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego w 2021 roku

fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Mechatronik, technik robotyk czy technik spawalnictwa to trzy zawody spośród 28 zawodów, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa.

Zgodnie z reformą systemu oświaty – zmianami ukierunkowanymi na odbudowę prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce – od 2019 roku publikowana jest prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Ma ona na celu wspomaganie celowego i adekwatnego kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, a tym samym przyczynianie się do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodach. Stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów.

Zawiera uporządkowany alfabetycznie wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Obejmuje też zawody, dla których prognozowane jest istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy. Na jej podstawie kształtowana jest oferta szkolnictwa branżowego zgodnie z potrzebami krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Aktualna prognoza została już opublikowana w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej – Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 122). Wskazuje m.in. zawody szkolnictwa branżowego, których znaczenie dla rozwoju państwa uzasadnia zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok (cz. I ust. 5) oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (cz. I ust. 6). Szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, w których rozpocznie się kształcenie w nowym roku szkolnym 2021/2022.

Dyrektor szkoły przed uruchomieniem kształcenia w danym zawodzie, oprócz uzyskania opinii wojewódzkiej rady rynku pracy wydanej po zapoznaniu się z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, jest zobowiązany do nawiązania współpracy z pracodawcą właściwym dla zawodu lub branży.

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

Ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2021