Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – zadania

Do zadań Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy (WERP) należy w szczególności:

  1. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego;
  2. wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji zadań w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym opracowywanie i udostępnianie projektów podstaw programowych kształcenia w zawodach, przykładowych planów nauczania i programów nauczania, których opracowanie zlecił Minister;
  3. projektowanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących kształcenia zawodowego;
  4. aktualizacja i modyfikacja podstaw programowych kształcenia w zawodach;
  5. opracowywanie oraz publikacja materiałów edukacyjnych, informacyjnych i metodycznych w formie papierowej lub elektronicznej w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego;
  6. popularyzacja Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, współpraca z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za jego wdrożenie i realizację zadań;
  7. inspirowanie, koordynowanie i promowanie działań oraz popularyzacja rozwiązań zapewniających podnoszenie jakości w kształceniu zawodowym i ustawicznym poprzez prowadzenie dialogu z partnerami społecznymi, włączanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego, w tym realizację praktycznej nauki zawodu.

Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa