Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy – zadania

Do zadań Wydziału Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy (WKZR) należy w szczególności:

 1. Przygotowanie i realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, zgodnie z potrzebami systemu oświaty w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 2. Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych i bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 3. Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu:
  1. Wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, o którym mowa w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego,
  2. Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 4. Wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych;
 5. Opracowanie i publikacja przykładowych programów nauczania zawodu oraz projektów podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, zleconych przez ministra;
 6. Inicjowanie, projektowanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym kształcenia na odległość;
 7. Upowszechnianie informacji pedagogicznej dotyczącej kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 8. Popularyzacja Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, współpraca z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za jego wdrożenie i realizację zadań;
 9. Inspirowanie, koordynowanie i promowanie działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego, w szczególności przez prowadzenie dialogu z pracodawcami, inspirowanie pracodawców do włączania się w proces kształcenia zawodowego, w tym w realizację praktycznej nauki zawodu;
 10. Rozpoznawanie i analiza potrzeb edukacyjnych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli-konsultantów i nauczycieli-doradców metodycznych w zakresie wspomagania szkól i placówek w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 11. Doskonalenie kadry systemu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 12. Wspieranie kadry kierowniczej oświaty, w tym opracowywanie modeli i programów doskonalenia dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek w zakresie kształcenia ich kompetencji przywódczych w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 13. Tworzenie i prowadzenie ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach unikatowych;
 14. Koordynowanie działań związanych z utrzymaniem ogólnopolskiej platformy dotyczącej turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 15. Zapewnienie trwałości zrealizowanych projektów systemowych i pozakonkursowych z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2023