Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na Ekspertów Sądu Konkursowego w konkursie na opracowanie programów nauczania kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia. 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe, ogłasza nabór kandydatów na Ekspertów Sądu Konkursowego.

 

Zadaniem Eksperta Sądu Konkursowego jest:

 • opracowanie opinii o pracach konkursowych wg wzoru przekazanego przez Organizatora,
 • ocena prac konkursowych zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie konkursu,
 • Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie  BIP.

Od kandydatów na Ekspertów Sądu Konkursowego oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia,
 • minimum pięcioletniego doświadczenia zawodowego w realizacji zadań edukacyjnych,
 • kwalifikacji do nauczania przedmiotów, których programy podlegają ocenie,
 • znajomości nowych technologii informatycznych w zakresie ich stosowania w dydaktyce,
 • posługiwania się technologią informacyjną w zakresie pracy z aplikacjami biurowymi i pocztą internetową,
 • dobrej znajomości podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku).

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie dorobku naukowego w zakresie dydaktyki przedmiotów, których programy podlegają ocenie,
 • doświadczenie w pełnieniu funkcji konsultanta w placówce doskonalenia nauczycieli lub doradcy metodycznego,
 • doświadczenie w recenzowaniu podręczników szkolnych,
 • doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu programów nauczania
 • doświadczenie w zakresie stosowania metod aktywizujących ucznia
 • doświadczenie we wdrażaniu innowacji pedagogicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • formularz aplikacyjny (pobierz plik),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje (zgodność kopii dokumentu z oryginałem potwierdza kandydat poprzez zamieszczenie na każdej kopii adnotacji: Oświadczam, że niniejsza kopia jest zgodna z oryginałem i opatrzenie czytelnym podpisem).

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu w siedzibie ORE lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 13 stycznia 2012 roku (decyduje data wpływu) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta udziału jako Ekspert Sądu Konkursowego w konkursie na opracowanie programów nauczania kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół.

Z wybranymi kandydatami Organizator skontaktuje się drogą mailową w terminie do 15 stycznia 2012 roku.
Nadesłane dokumenty nie będą zwracane Oferentom. Po zakończeniu postępowania konkursowego  Organizator dokona ich archiwizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Oprac.: Magdalena Borecka

 


alt
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego