Ogłoszenie o naborze ekspertów

Ogłoszenie o naborze ekspertów do współpracy przy realizacji projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”.


Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnegowspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia. 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe, ogłasza nabór kandydatów na ekspertów z zakresu zadań realizowanych w projekcie:
  • monitorowanie wdrażania podstawy programowej,
  • przygotowanie dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących szkoły do wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w szkołach,
  • wzmocnienie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie doboru programów nauczania i stosowania aktywizujących metod nauczania, szkolenie liderów wdrażania reformy programowej w powiatach.
Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji ekspertów zawarte zostały w Załączniku nr 1 „Oczekiwane kompetencje eksperta w projekcie Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego
 
Zadaniem ekspertów zaangażowanych w realizację projektu będzie w szczególności:
  • współpraca przy opracowaniu koncepcji działań,
  • przygotowywanie, opracowywanie i konsultowanie materiałów i narzędzi,
  • udział w spotkaniach roboczych, prowadzenie szkoleń, w ramach realizacji zadań zaplanowanych w projekcie.
 
Osoby zainteresowane przedmiotową współpracą proszone są o wypełnienie przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego od 1 grudnia 2010 roku do 15 grudnia 2010 roku na stronie
 

 http://rekrutacja.ore.edu.pl 
 

bądź dostarczenie wydrukowanego formularza zgodnego z załącznikiem nr 2 do Ośrodka Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa do dnia 15 grudnia 2010 r. (liczy się data wpływu).
 
Załączniki:
 

 

Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt realizowany na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 8 czerwca 2010 r. nr UDA-POKL.03.03.03-00-003/10-00, w ramach Poddziałania 3.3.3

Ostatnia aktualizacja: