Specjalne Potrzeby Edukacyjne − Materiały do pobrania

Bank Dobrych Praktyk:

 • Badania przesiewowe skuteczną profilaktyką niepowodzeń szkolnych uczniów na poziomie edukacji wczesnoszkolnej
 • Bank Dobrych Praktyk WSPE: Twórcza matematyka. Wspieranie uczniów zdolnych
 • IPET dla uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim w gimnazjum
 • Projekt Edukacyjny – Co może mały człowiek?
 • W kręgu rodziny dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Materiał ze szkolenia nt. Przygotowanie członków zespołów orzekających poradni psychologiczno-pedagogicznych do roli liderów
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Bezpieczni w domu, szkole i środowisku
 • Bank Dobrych Praktyk WSPE: Galeria Artystyczna „Wieszak”. Jak kształtować aktywnych twórców i świadomych odbiorców kultury
 • O pomaganiu i współpracy. Nauczyciele i inni specjaliści wobec rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami
 • Bank Dobrych Praktyk WSPE: Zamojski Przegląd „Reportaż” – rozwijanie indywidualnych potrzeb młodzieży szkolnej
 • Dziecko autystyczne i z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole Włączanie do grupy rówieśniczej i tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w bibliotece szkolnej ¬ uczeń z trudnościami w nauce
 • Program terapeutyczny - Ortograficzna corrida - dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w pisaniu
 • Poradnia odkrywa, wspiera i promuje talenty – przykłady dobrych praktyk
 • Strategia postępowania wobec ucznia przejawiającego symptomy ryzyka dysleksji
 • Diagnoza dziecka z grupy ryzyka dysleksji
 • Strategia działań wobec uczennicy z symptomami ryzyka dysleksji
 • Strategia działań wobec ucznia z grupy ryzyka dysleksji
 • Strategia postępowania wobec uczennicy przejawiającej symptomy ryzyka dysleksji
 • Strategia postępowania wobec uczennicy z grupy ryzyka dysleksji
 • Wolontariat jako metoda uspołeczniania uczniów niedostosowanych społecznie
 • Edutaining English Experience (EEE)
 • Warszawska Liga Piłki Nożnej Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka jako metoda wychowywania przez sport
 • Wolontariat jako metoda kształtowania nowej tożsamości osobowościowej wychowanek MOW w Szczecinie
 • Program terapii dla dziecka z mutyzmem selektywnym w edukacji przedszkolnej
 • Program dla dziecka przewlekle chorego w przedszkolu
 • Program terapeutyczny dla dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
 • Programy edukacyjno-wychowawcze w MOW w Szczecinie
 • Indywidualny pogram edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w edukacji przedszkolnej
 • Indywidualny pogram edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji przedszkolnej
 • Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dla dziecka z autyzmem
 • Skuteczne metody wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w oparciu o terapię poznawczo-behawioralną
 • Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – przedszkole
 • Szkoła moim przyjacielem. O efektywnej współpracy poradni psychologiczno-pedagogicznej ze szkołą
 • Zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem roweru w specjalnej szkole podstawowej w Częstochowie
 • Dziecko ze SPE w edukacji przedszkolnej:

 • Wspomaganie nauczycieli edukacji przedszkolnej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kurs e-learningowy
 • Inne:

 • Jakość w edukacji włączającej
 • Wsparcie ucznia niewidomego i słabowidzącego w procesie szkolnej edukacji
 • Dostosowanie zestawów zadań i arkuszy egzaminacyjnych do potrzeb uczniów niewidomych i słabowidzących
 • Adaptacja ilustracji, zdjęć i innych elementów graficznych do potrzeb uczniów słabowidzących
 • Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych dla uczniów słabowidzących
 • Adaptacja grafiki dotykowej
 • Stosowanie brajlowskiej notacji matematycznej w materiałach dydaktycznych
 • Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do wersji brajlowskiej
 • Dodatkowe praktyczne zagadnienia dotyczące pracy z dzieckiem niewidomym i słabowidzącym
 • Dodatkowe praktyczne zagadnienia dotyczące pracy z dzieckiem niewidomym i słabowidzącym
 • Wyniki badań zrealizowanych przez zespół z Zakładu Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Warunki efektywności edukacji inkluzyjnej uczniów niewidomych i słabowidzących w kontekście modelu współpracy instytucji i placówek oświatowych
 • Społeczne konsekwencje (nie)równego dostępu do oświaty uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Możliwości zmiany w obszarze współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Model współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - prezentacja
 • Model współpracy szkoły ogólnodostępnej z instytucjami – tworzenie warunków do rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - schemat
 • Model współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - opis
 • Harmonogram pilotażu 2
 • Harmonogram pilotażu 1
 • Harmonogram konferencji „ Tworzenie w szkołach ogólnodostępnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
 • Efektywność pomocy udzielanej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych osiągana poprzez rozwiązania systemowe
 • Dziecko z mutyzmem selektywnym w przedszkolu i szkole, czyli jak nauczyciele i rodzice mogą pomóc dziecku z zaburzeniami lękowymi
 • Rola rodziny w terapii dziecka z mutyzmem
 • Komplementarność diagnozy i zaleceń edukacyjnych w przypadku dziecka z mutyzmem
 • Jak prowadzić rozmowę
 • Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych dziecka niemówiącego z użyciem AAC
 • Dziesięć rzeczy, które chciałbym, by mój nauczyciel i logopeda wiedzieli o AAC
 • Moja droga edukacyjna i korzystanie z metod wspomagających komunikację
 • Skuteczne sposoby wspierania uczniów z trudnościami w komunikacji językowej w szkole
 • Zmiany warunków organizowania kształcenia specjalnego w edukacji ogólnodostępnej
 • Organizacja kształcenia specjalnego wychowanków SOSW, SOW i ORW w świetle nowych przepisów prawa oświatowego
 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych:

 • Szkoła dla Wszystkich. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej
 • „Funkcjonowanie Dzielnicowego Centrum ds. Integracji (DCI)”
 • Opis działalności Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr7 w Warszawie
 • Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 98 w Warszawie
 • Budowanie koalicji na rzecz ucznia niepełnosprawnego w Zespole Szkół Ogólnodostępnych w Stargardzie Szczecińskim
 • Model wspomagania uczniów z dysfunkcją wzroku, uczęszczających do płockich szkół ogólnodostępnych
 • Dostosowanie zestawów zadań i arkuszy egzaminacyjnych do potrzeb uczniów niewidomych i słabowidzących
 • Edukacja włączająca zadaniem na dziś polskiej szkoły
 • Edukacja włączająca – przyszłość polskiej edukacji
 • Finansowanie edukacji ucznia z niepełnosprawnością
 • Jak promować jakość w edukacji włączającej
 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych
 • Poradnik dla nauczycieli i specjalistów edukacji włączającej oraz rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością opracowany w ramach pomocy dla Gruzji
 • Strategie interakcyjne i kooperacyjne w procesie integracji społecznej uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
 • Strategie interakcyjne i kooperacyjne w procesie integracji społecznej uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
 • Projekt PROM - system pomyślnej adaptacji szkole - budowanie współpracy pomiędzy przedszkolem a szkołą
 • Adaptacja ilustracji, zdjęć i innych elementów graficznych do potrzeb uczniów słabowidzących
 • Wsparcie dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji przedszkolnej
 • Wsparcie dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji przedszkolnej
 • Dziecko autystyczne i z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole. Włączanie do grupy rówieśniczej i tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się
 • Jak umożliwić dziecku z niepełnosprawnością ruchową udział w lekcjach wychowania fizycznego
 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej – wybrane publikacje
 • Przemoc rówieśnicza wobec dzieci ze SPE. Materiały pokonferencyjne. Część 1
 • Przemoc rówieśnicza wobec dzieci ze SPE. Materiały pokonferencyjne. Część 2
 • Tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną
 • Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej (z załącznikami)
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

 • Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole
 • Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu
 • Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu
 • Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu
 • Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu
 • Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu
 • Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu
 • Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu
 • Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu
 • Dziecko z hemofilią w szkole i przedszkolu
 • Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu
 • Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu
 • Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
 • Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 • Szkoła jako wspólnota osób. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców
 • Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności
 • Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania
 • Dziecko przewlekle chore. Dostosowanie warunków edukacyjnych dla dziecka z alergią
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji:

 • Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek
 • Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji – jak odpowiadać na potrzeby uczniów, rodziców, pracowników szkół i placówek
 • Psychometryczna diagnoza psychologiczna w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności dzieci i młodzieży (prezentacja)
 • Psychometryczna diagnoza psychologiczna w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności dzieci i młodzieży
 • Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu pracy szkół na przykładzie doświadczeń wybranych powiatów
 • Specyficzne wymagania diagnozy dzieci wielojęzycznych i odmiennych kulturowo (prezentacja)
 • Specyficzne wymagania diagnozy dzieci wielojęzycznych i odmiennych kulturowo
 • Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy
 • Kompetencje społeczne – pomiar i aplikacja praktyczna
 • Wykaz opinii wydawanych przez publiczne poradnie psychologicznopedagogiczne
 • Specyficzne trudności w uczeniu się:

 • Indywidualizacja nauczania a edukacja wczesnoszkolna
 • Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (edukacja wczesnoszkolna). Rozpoznawanie ryzyka dysleksji - Sylabus kursu
 • Moduł I: Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Moduł II: Charakterystyka rozwojowa dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów z kl. I-III
 • Moduł III a: Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania – częstość występowania, terminologia, przyczyny
 • Moduł III b: Rozpoznawanie ryzyka występowania specyficznych trudności w uczeniu się
 • Moduł IV: Metody pracy wspierające uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Moduł V: Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych
 • Moduł VI: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – działania nauczyciela wobec uczniów z ryzykiem dysleksji i ich rodziców
 • Arkusz diagnostyczny dla dziecka z grupy ryzyka dysleksji oraz ustalanie działań wspomagających ucznia
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej – na czym polega rzeczywiste wspieranie uczniów z różnymi dysfunkcjami i dostosowanie dla nich wymagań edukacyjnych?
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Propozycje ćwiczeń do wykorzystania w pracy z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji w edukacji wczesnoszkolnej
 • Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole

 • Sprawozdanie z konferencji: „Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych, specjalnych i masowych - konteksty społeczne”
 • Prezentacja: Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkól podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne
 • Prezentacja: Działania podejmowane na rzecz przekraczania barier z doświadczeń „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”
 • Prezentacja: Edukacja międzykulturowa w przestrzeni polskiej szkoły – przykłady rozwiązań praktycznych
 • Prezentacja: Międzykulturowość w przestrzeni gminy – przykłady rozwiązań praktycznych (gmina Góra Kalwaria)
 • Prezentacja: Rola organizacji pozarządowych w budowaniu systemu wsparcia dla dzieci wielojęzycznych i wielokulturowych
 • Prezentacja: Diagnoza specjalnych potrzeb uczniów wielojęzycznych i wielokulturowych - wykład
 • Prezentacja: Rozpoznawanie potrzeb dziecka wielojęzycznego i wielokulturowego – diagnoza i wsparcie
 • Prezentacja: Działania dotyczące współpracy szkoły i samorządów wspomagające edukację uczniów wielojęzycznych w polskiej szkole
 • Prezentacja: Wsparcie dzieci wielojęzycznych w edukacji – akty prawne
 • Asystent międzykulturowy – nowe rozwiązanie starych problemów. Przykład z Coniewia
 • Uczniowie z różnych kultur w szkole
 • Międzykulturowość w szkole. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów.
 • Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole:

 • Uczeń z zaburzeniami zachowania. Budowanie strategii pracy w środowisku szkolnym (wersja uzupełniona)
 • Raport z realizacji pilotażowych szkoleń „Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym”
 • Wychowanie do odpowiedzialności – wspomaganie rozwoju społecznego i moralnego dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

 • Dokumentacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym propozycja konstrukcji (schemat) indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) w polskim prawie oświatowym
 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Praca w Zespole
 • Wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością
 • Program Współpracy z Rodzicami
 • Poziomy rozwoju umiejetności porozumiewania się
 • Cele terapii komunikacji
 • Wspomaganie rozwoju komunikacji, warsztaty
 • AAC znaki i pomoce
 • Moje Dziecko - Plan dzialania
 • Karta obserwacji dziecka dwuletniego
 • Budowanie strefy współdziałania. Wykorzystanie wiedzy rodziców we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka i rodziny. Diagnoza a program
 • Zrozumieć niepełnosprawność - wspomaganie w uczeniu…do rodziców, nauczycieli i terapeutów
 • Znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla jego późniejszej edukacji
 • Rozwój usług z zakresu wczesnej interwencji jako istotny cel polityki oświatowej państw UE
 • Wieloprofilowa diagnoza dziecka, wskazania dla specjalistów i rodziców
 • Raport z realizacji Projektu dla Liderów ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Dobre praktyki-Liderki ds. WWRD z woj. podlaskiego
 • Dobre praktyki-Liderki ds.WWRD z woj. lubelskiego
 • Dobra praktyka − Fundacja Promyk Słonca
 • Ulotka - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Współpraca między szkołami ogólnodostępnymi a szkołami specjalnymi i placówkami:

 • Edukacja włączająca – przyszłość polskiej edukacji
 • Projekt PROM - system pomyślnej adaptacji w szkole - budowanie współpracy pomiędzy przedszkolem a szkołą
 • Opis działalności Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr7 w Warszawie
 • Wsparcie dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji przedszkolnej
 • Wsparcie dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji przedszkolnej
 • Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne
 • Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 98 w Warszawie
 • Model współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i mlodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Model Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Model współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - materiały dla uczestników konferencji
 • Model współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - materiały dla uczestników konferencji
 • Zasoby archiwalne:

 • Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli
 • Materiały szkoleniowe cz.I
 • Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe cz.II
 • Poradnik Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży
 • Organizacja procesu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
 • Plan Działań Wspierających
 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży
 • Zanim powstaną Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia, Plan Działań Wspierających czy Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – materiały pomocnicze dla nauczycieli
 • Scenariusz spotkania z rodzicami
 • Moje dziecko w przedszkolu i szkole Spotkanie informacyjne
 • Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Zmiany w prawie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach
 • Zmiany w prawie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach
 • Zmiany w prawie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Scenariusz szkolenia rad pedagogicznych
 • Arkusz nr 1. Obszary doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście realizacji podstawy programowej. Materiał do pracy z nauczycielami III etapu edukacyjnego
 • Arkusz nr 1. Obszary doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście realizacji podstawy programowej. Materiał do pracy z nauczycielami IV etapu edukacyjnego
 • Arkusz nr 2. Opisy problemów związanych z wchodzeniem w aktywność zawodową osób z niepełnosprawnością. Materiał do pracy z nauczycielami IV etapu edukacyjnego
 • Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Propozycja formularza
 • Karta indywidualnych potrzeb ucznia. Propozycja formularza
 • Plan działań wspierających. Propozycja formularza
 • Uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim w gimnazjum
 • Praca z uczniem cudzoziemskim. Przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów
 • Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi razem - rodzice i szkoła
 • Prezentacja: Współpraca szkoły i poradni psychologiczno-pedagogicznej na rzecz dziecka wielokulturowego i wielojęzycznego
 • Ostatnia aktualizacja: 30 listopada -0001

  Idź do góry