Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych − Test Uzdolnień Wielorakich i materiały dydaktyczne

Diagnoza ucznia zdolnego stanowi jedno z ważnych zagadnień w edukacji. Podstawowym zadaniem procesu diagnostycznego w środowisku dzieci zdolnych jest:
 • wczesne zidentyfikowanie potencjału dziecka,
 • szerokie ujęcie diagnozowanych zdolności,
 • wystandaryzowany sposób pomiaru,
 • wielowymiarowy pomiar.
Zachęcamy do zapoznania się i stosowania w praktyce Testu Uzdolnień Wielorakich.
Zestaw narzędzi diagnostycznych obejmuje:

Wypełniony i podpisany przez dyrektora placówki/szkoły formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46 a, 00-644 Warszawa z dopiskiem: Klucz do TUW.
Uprzejmie informujemy, że klucz do TUW będzie wysłany na adres poczty elektronicznej wskazanej w ww. formularzu zgłoszeniowym.

Elektroniczna aplikacja do testu TUW
https://tuw.ore.edu.pl/

Aplikacja zawiera dwa moduły diagnostyczno-doradcze:

 • moduł obejmujący uczniów klas IV-VI
 • moduł dotyczący uczniów klas I-III.

Ponadto pozwala na:

 • przeliczanie danych na wyniki standaryzowane odniesione do norm ogólnopolskich oraz norm specyficznych dla wieku, płci i środowiska zamieszkania.
 • generowanie automatycznego raportu z wynikami badań i charakterystyką opisową właściwości osoby badanej.

W efekcie działania powyższych funkcji użytkownik otrzyma raport podsumowujący jego wyniki, pokazujący je w formie graficznej i zawierający zalecenia oraz przykładowe metody do pracy z osobą badaną.

Uprzejmie informujemy, że placówki/osoby, które przesłały już wcześniej formularz zgłoszenia zapotrzebowania na klucz TUW (dla klas I-III oraz IV-VI) mogą również otrzymać token umożliwiający skorzystanie z aplikacji elektronicznej do testu TUW. Osoby zainteresowane otrzymaniem hasła proszone są o przesłanie informacji e-mail z zapotrzebowaniem na jeden z adresów wskazanych poniżej wraz z podaniem następujących danych:

 • nazwa placówki
 • dokładny adres
 • imię i nazwisko dyrektora placówki
 • REGON placówki.

Więcej informacji na temat TUW udzielają:

Natalia Fryzowicz tuw@ore.edu.pl tel. (22) 570 83 54
Zapraszamy do współdziałania we wspieraniu uczniów w rozwoju.
Zestaw narzędzi oraz materiałów pomocniczych, w tym podręcznik do narzędzi został opracowany w ramach projektu systemowego prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pn.: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.
Loga: Kapitał ludzki, ORE, Unia Europejska

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2023