Golden Five

Golden Five

15 lipca 2011

Golden Five − Kontakt

Dorota Macander – trener i koordynator Programu

e-mail: dorota.macander@ore.edu.pl

tel.: 22 570 83 06

21 lipca 2010

Golden Five – Instruktorzy

Instruktorem programu Golden Five może zostać psycholog lub pedagog, który spełnia następujące warunki:

 • posiada doświadczenie w pracy warsztatowej z nauczycielami (edukacja dorosłych);
 • posiada udokumentowane kompetencje w zakresie np. komunikacji interpersonalnej, współpracy z rodzicami, rozwiązywania trudności wychowawczych;
 • weźmie udział w szkoleniu dotyczącym wdrażania programu Golden Five (prowadzonym przez certyfikowanego trenera programu).

O przyznaniu uprawnień decyduje krajowy koordynator programu Golden Five.

Aktualnie w gronie rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji instruktorów programu Golden Five znajdują się osoby przeszkolone w ORE oraz Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach.

Lista rekomendowanych instruktorów programu Golden Five (2018)

Instruktorzy w województwie śląskim

Instruktorzy programu Golden Five (2018)

 

4 maja 2010

Golden Five – Trenerzy

Program „Golden Five” koordynuje Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Szkolenia dla instruktorów prowadzą:

 • Trener z ORE:

Dorota Macander: dorota.macander@ore.edu.pl (krajowy koordynator programu), tel. (22) 570 83 06

 • Trenerzy z terenu kraju:

Anna Borkowska: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,
Kolska 12, 01-045 Warszawa, borkowska.anna@op.pl

Magdalena Wieczorek: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis”,
Drozdów 21; 40-530 Katowice; e-mail: mwieczorek@metis.pl

Jolanta Zwyrtek: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. K. Miarki 7;
43-190 Mikołów; e-mail: zwyrtekj.ppp@interia.pl

Lucyna Maculewicz: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, ul. Wałowa 21,
80-858 Gdańsk; e-mail: poradnia@ppp3.org

4 maja 2010

Ewaluacja

Ewaluacja procesu – narzędzia:

 • Arkusz Ewaluacji Zachodzącego Procesu (dla nauczycieli)
 • Ankieta Ewaluacyjna szkolenia dla nauczycieli – realizatorów

Ewaluacja wyników (procedura Pretest – Posttest) – narzędzia:

 • Ankieta socjometryczna dla uczniów
 • Analiza wyników nauczania (porównanie I i II semestru danego roku szkolnego)

Wyniki ewaluacji z pilotażowej realizacji Programu:

Wyniki ilościowe (w dwudziestu dwóch klasach w pięciu krajach):

 • istotna statystycznie pozytywna zmiana postaw uczniów wobec szkoły i nauki szkolnej;
 • istotna statystycznie poprawa ocen z przedmiotów nauczania, zwłaszcza u uczniów średnich i słabych;
 • istotna statystycznie zmiana (podniesienie) samooceny uczniów, zwłaszcza słabych i wycofanych;
 • poprawa integracji klasy (pozytywna tendencja).

Wyniki jakościowe (z realizacji w Polsce):

 • Pozytywny wpływ programu w opiniach nauczycieli (niektóre wypowiedzi nauczycieli):
 1. Na nich samych:
 • Poznali nowe metod pracy z klasą oraz zasady, pozwalające budować dobre relacje i sprawnie zarządzać klasą;
 • Lepiej poznali swoich uczniów, bardziej ich polubili i bardziej interesują się ich rozwojem, stali się bardziej empatyczni;
 • Mają większe poczucie wpływu na uczniów i mniej problemów z utrzymaniem dyscypliny podczas lekcji;
 • Czują, że uczniowie bardziej im ufają, lubią ich i traktują jak autorytety;
 • Czują się bardziej kompetentni, pewni siebie i mniej zestresowani;

Większość nauczycieli zdobyła zaufanie rodziców i poprawiła swoje relacje z nimi. Wielu rodziców chce obecnie rozmawiać o problemach swoich dzieci i prosi o radę;

 1. Na klasę:
 • Większa integracja klasy i lepsze relacje rówieśnicze w klasach (uczniowie poznali się i zaczęli współpracować ze sobą)
 • Większa aktywność i motywacja uczniów;
 • Mniej zachowań agresywnych i konfliktów;
 • Lepsza frekwencja, mniej przypadków wagarów.
 1. Na wybranych uczniów („Golden Students”):
 • Uczniowie nadmiernie aktywni, pobudliwi i agresywni wyciszyli się i uspokoili. Starają się kontrolować swoje reakcje;
 • Uczniowie wycofani i nieśmiali stali się bardziej otwarci i pewni siebie; poprawili swoje relacje z klasą;
 • Uczniowie najzdolniejsi z dużymi osiągnięciami w nauce stali się bardziej uspołecznieni (np. niektórzy zaczęli organizować pomoc w nauce dla swoich słabszych kolegów);
 • W grupie uczniów z dużymi problemami w nauce i zaniedbanych wychowawczo wzrosła motywacja do nauki i aktywność, co przełożyło się na poprawę ocen. Spadła liczba nieprawidłowych zachowań i istotnie poprawiła się ich frekwencja na lekcjach.
4 maja 2010

Upowszechnianie programu

Program „Golden Five” realizują przeszkoleni nauczyciele, których wspierają instruktorzy – psycholodzy, pedagodzy (pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych lub placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści szkolni).

Działania odbywają się w trzech etapach:

 1. Szkolenie rady pedagogicznej na temat założeń programu.
 2. Warsztat dla nauczycieli dotyczący praktycznych umiejętności zarządzania klasą, rozwiązywania konfliktów, wspierania rozwoju ucznia, nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z uczniem.
 3. Superwizje dla nauczycieli – realizatorów „Golden Five”, którzy program realizują w swoich klasach.
 1. Instruktorem może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:
 • Posiada udokumentowane kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, procesów grupowych i ról, pracy z rodzicami, rozwiązywania trudności wychowawczych (posiada zaświadczenia z uczestnictwa w szkoleniach własnych).
 • Posiada doświadczenie w pracy warsztatowej z nauczycielami (doskonalenie nauczycieli).

Kandydaci na instruktorów uczestniczą w 20-godzinnym kursie doskonalącym, prowadzonym przez trenerów w ORE lub ROM-METIS w Katowicach.

Po efektywnym wypełnieniu zobowiązań kandydat otrzymuje uprawnienia instruktora.

O przyznaniu uprawnień decyduje krajowy koordynator programu Golden Five.

Instruktorzy:

 • prowadzą szkolenie dla rady pedagogicznej, a następnie 12-godzinny warsztat dla nauczycieli – realizatorów programu w klasie;
 • prowadzą spotkania superwizyjne dla nauczycieli w trakcie realizacji programu;
 • sporządzają raport ewaluacyjny dla ORE;
 • uczestniczą w spotkaniach superwizyjnych z trenerami programu.
 1. Realizatorem programu „Golden Five” może zostać nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy lub realizujący więcej niż dwie godziny zajęć lekcyjnych w tygodniu w danej klasie.

Wymóg ten jest istotny, ponieważ wychowawcy dysponują godziną wychowawczą umożliwiającą realizację zasad przewidzianych w programie, częściej spotykają się z uczniami, co stwarza wiele okazji do stosowania „złotych” zasad, oraz organizują spotkania z rodzicami. Jak wykazały realizacje pilotażowe, nauczyciele przedmiotów nie będący formalnymi wychowawcami mają duże trudności z wdrożeniem wszystkich elementów programu.

Kandydaci na realizatorów uczestniczą w szkoleniu rady pedagogicznej oraz szesnastogodzinnym szkoleniu warsztatowym, którego tematyka dotyczy obszarów programu, zasad implementacji i narzędzi ewaluacji. Następnie nauczyciele wdrażają program w swoich klasach.

W trakcie realizacji programu uczestniczą również w spotkaniach superwizyjnych.

Szkolenia i superwizję prowadzą instruktorzy programu rekomendowani przez ORE.

4 maja 2010

Obszary programu

Na podstawie literatury przedmiotu, w tym wyników badań dotyczących potrzeb oraz funkcjonowania wczesnych nastolatków, Autorzy wyodrębnili pięć kluczowych „złotych obszarów”, które decydują o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły i sukcesach edukacyjnych. Wskazane w programie obszary nauczyciele uwzględniają w pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie.

Obszar 1: Zarządzanie klasą

Cele:

 1. Tworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej koncentracji (skupieniu) i pracy.
 2. Zwiększanie motywacji uczniów do uczenia się.
 3. Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie.

Obszar 2: Budowanie relacji

Cel:

Stworzenie pozytywnych i bezpiecznych relacji nauczyciel – uczeń, opartych na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu obydwu stron.

Obszar 3: Klimat społeczny

Cel:

Stworzenie w klasie klimatu społecznego zapewniającego koncentrację na nauce, motywację, pozytywne poczucie własnej wartości oraz dobre relacje.

 Obszar 4: Nauczanie dostosowane

Cel:

Zwiększenie edukacyjnych osiągnięć uczniów, rozbudzanie motywacji oraz budowanie poczucia własnej wartości.

Obszar 5: Współpraca szkoła – dom

Cel:

Kreowanie atmosfery współpracy pomiędzy rodzicami i uczniami, aby zwiększyć osiągnięcia uczniów w nauce oraz społeczne zaangażowanie rodziców w klasie.

Do każdego obszaru przygotowano listę kluczowych („złotych”) zasad postępowania nauczyciela, które powinny być stopniowo wprowadzane w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Efektywność programu nie wynika z nadzwyczajności samych zasad, lecz wiąże się z celowym, systematycznym i równoczesnym stosowaniem kilkunastu działań w dłuższym okresie.

4 maja 2010

Golden Five − Informacje o programie

Program „Golden Five” jest produktem 3-letniego międzynarodowego projektu realizowanego w ramach programu Comenius 2.1, koordynowanego przez Uniwersytet w Sewilli. Kraje uczestniczące w projekcie to: Belgia, Hiszpania, Norwegia, Polska i Włochy.

 

Autorzy Programu:

 • Maria Jose’ Lera – Wydział Psychologii Uniwersytetu w Sewilli (koordynator);
 • Elena Buccoliero – PROMECO, Ferrara;
 • Knud Jensen, Frode Josang – „Ramsvik Utadrettet Virksomhet”, Stavanger;
 • Joanna Szymańska – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa;
 • Joelle Timmermans – Le Suflee, Bruksela.

Międzynarodowy program przygotowuje nauczycieli, zwłaszcza wychowawców klas, do wspierania uczniów oraz radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie.

Wdrażanie programu w szkole/klasie pozwala nauczycielom poszerzyć praktyczne umiejętności w kilku obszarach: zarządzania klasą i indywidualizowania nauczania, by zwiększyć motywację uczniów do nauki, budowania pozytywnych relacji z uczniami i z rodzicami, kreowania dobrego klimat w klasie.

Adresaci Programu:

Nauczyciele, zwłaszcza wychowawcy, uczniów w wieku 11–15 lat.

Docelowo uczniowie, szczególnie z klas IV i I ponadpodstawowych.

Cel ogólny:

Wspieranie osiągnięć szkolnych i rozwoju osobistego uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie.
 2. Poprawa klimatu społecznego w klasie (m.in. relacji interpersonalnych).
 3. Poprawa osiągnieć edukacyjnych uczniów (m.in. frekwencji).
 4. Wzmocnienie zachowań prospołecznych uczniów (m.in. umiejętności życiowych).

Golden Five w 2008 r. znalazł się na liście dwunastu wyróżnionych projektów uznanych za najlepsze przykłady dobrej praktyki na poziomie europejskim (Best Practice).

W 2009 r., ogłoszonym w Unii Europejskiej Rokiem Innowacyjności i Kreatywności, program otrzymał brązowy medal Komisji Europejskiej za kreatywność i innowacyjne rozwiązania w doskonaleniu nauczycieli.